BKE_ZEKO Základy ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Monika Jandová, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 ) && (! BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 ) && (! BPE_MAE1 Makroekonomie 1 ) && (! BKE_MAE1 Makroekonomie 1 ) && ! NOWANY ( BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 , BKE_MAE1 Makroekonomie 1 )
Nezapisují si studenti, kteří mají dle studijního plánu povinnost absolvovat BPE_MIE1 a BPE_MAE1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Základy ekonomie seznamuje posluchače se základními problémy ekonomie, a to jak mikroekonomickými, tak především makroekonomickými. Smyslem kurzu není podat vyčerpávající přehled oblastí ekonomie. Hlavní cíle kurzu jsou: - porozumět ekonomickému způsobu myšlení;
- seznámit se s nejdůležitějšími pojmy a jejich praktickými aplikacemi;
- využít obecnou ekonomickou teorii pro pochopení praktických příkladů z české a světové ekonomiky;
- získat základní znalosti pro studium dalších ekonomických předmětů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - aktivně používat základní ekonomické pojmy;
- rozumět fungování trhu práce a jeho omezením;
- sestavit základní makroekonomické agregáty a popsat jejich vývoj;
- srovnat náklady a výnosy měnových unií;
- kriticky diskutovat dopady státních zásahů do ekonomiky;
Osnova
 • 1. Základní principy ekonomie
 • 2. Fungování trhu a jeho efektivnost
 • 3. Firma a spotřebitel
 • 4. Chování firem a tržní struktura
 • 5. Měření výkonu ekonomiky
 • 6. Ekonomický růst, výkyvy výkonu ekonomiky
 • 7. Státní zasahy do ekonomiky
 • 8. Příjmy – nerovnost, diskriminace, chudoba
 • 9. Nezaměstnanost
 • 10. Inflace
 • 11. Fiskální politika
 • 12. Monetární politika
 • 13. Otevřená ekonomika
Literatura
  povinná literatura
 • HOLMAN, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2000. xvi, 360. ISBN 8071794341. info
  doporučená literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
 • LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2017. 256 s. ISBN 978-80-271-0120-7. URL info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat nejméně 60 % bodů.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Nezapisují si studenti, kteří mají dle studijního plánu povinnost absolvovat BPE_MIE1 a BPE_MAE1. Students who are required to complete BPE_MIE1 and BPE_MAE1 according to the study plan do not enroll this course.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/BKE_ZEKO