MPH_PEMA Personální management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mag. Dr. Eva Born (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mag. Dr. Eva Born
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 96 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/96, pouze zareg.: 0/96, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/96
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a koncepty v oblasti organizačního chování a řízení lidských zdrojů a zároveň jim ukázat jejich aplikování v rámci podnikatelské a manažerské praxe ve znalostní a globalizující se společnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu zejména schopen:
- porozumět a být schopný pracovat s diverzitou, rozdílnými osobnostmi, emocemi a náladami v rámci organizace
- porozumět skupinovému chování a procesům rozhodování
- korektivně aplikovat základní koncepce motivace, leadershipu a moci v organizaci
- porozumět významu komunikace v rámci organizace a být schopen odlišit její jednotlivé typy
- bude schopný analyzovat, navrhnout a řídit organizační změny
- bude znát a umět aplikovat postupy a metody řízení lidských zdrojů
Osnova
 • 1. Úvod
 • - základy, metody, cíle a výzvy
 • - dovednosti, role, aktivity, chování, Well-Being (spokojenost), prostředí
 • 2. Diverzita v organizacích
 • - diverzita, úrovně diverzity, demografické charakteristiky, biografické charakteristiky, další rozlišující charakteristiky
 • - diskriminace, nebezpečí stereotypů
 • 3. Postoje a pracovní spokojenost
 • - postoje, spokojenost, zapojenost
 • 4. Emoce a nálady
 • - základní emoce, morální emoce, afekty, funkce emocí, zdroje emocí a nálad
 • - emocionální inteligence, emocionální regulace
 • 5. Osobnost a hodnoty
 • - The Big Five test osobnosti, Core Self-Evaluations, sebepozorování, proaktivní osobnost
 • - hodnoty
 • 6. Vnímání a individuální rozhodování
 • - vnímání, faktory ovliňující vnímání
 • - atribuční teorie, zkratky
 • - rozhodování, kreativita, inovace
 • 7. Koncepty motivace
 • - hierarchická teorie potřeb, dvou-faktorová teorie, McClellandova teorie potřeb, teorie stanovování cílů, teorie sebe-účinnosti, teorie posilování, teorie očekávání
 • - pracovní závazky
 • 8. Motivace
 • - pracovní dohoda, návrh práce
 • - odměny, benefity coby motivace
 • 9. Základy skupinového chování
 • - sociální identita, vnější a vnitřní skupiny, vývoj skupiny
 • - role, normy, status, vlastnosti skupin, soudržnost, diverzita, velikost a dynamika
 • - skupinové rozhodování
 • 10. Porozumění pracovní skupině
 • - typy, výběr, trénink, odměny
 • 11. Komunikace
 • - funkce, způsoby, kanály, bezpečnost
 • - persuazivní komunikace
 • - překážky efektivní komunikace
 • 12. Leadership
 • - behaviorální teorie, zodpovědný leadership, pozitivní leadership, online leadership
 • 13. Moc a politika
 • - základy moci, závislost, taktiky moci, proměnné moci
 • - politické chování
 • - zpracování dojmů
 • 14. Konflikty a vyjednávání
 • - vymezení konfliktů, proces konfliktů, vyjednávání
 • 15. Základy organizační struktury
 • - struktury, rámce, strategie, velikost, prostředí, instituce 16. Kultura organizace
 • - slabá a silná kultura, formalizace, klima, udržitelnost
 • - příběhy, rituály, symboly, jazyk
 • 17. Personální management
 • - náborové strategie, výběrové praktiky
 • - tréninkové a rozvojové programy, hodnocení výkonu
 • - mediace, ukončování pracovního poměru, propouštění
 • 18. Změny v organizaci a zvládání stresu
 • - přístupy ke změnám a zvládání stresu
 • - paradoxy zvládání změn a stresu
 • - stres na pracovišti, zvládání stresu
Literatura
  povinná literatura
 • Reader (k dispozici na začátku semestru)
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
  doporučená literatura
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (přednášky probíhají společně s předmětem Řízení lidských zdrojů MPH_RLIZ).
Metody hodnocení
Závěrečný test.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MPH_PEMA