MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mag. Dr. Eva Born (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Mag. Dr. Eva Born (cvičící)
Ing. Peter Kelemen (pomocník)
Mgr. Tomáš Kratochvíl (pomocník)
Garance
Mag. Dr. Eva Born
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 P102
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_RLIZ/01: St 8:00–9:50 P302b, E. Born, P. Kelemen, T. Ondráček, J. Procházka
MPH_RLIZ/02: St 16:00–17:50 S313, E. Born, P. Kelemen, T. Ondráček, J. Procházka
MPH_RLIZ/03: Pá 8:00–9:50 P302b, E. Born, P. Kelemen, T. Ondráček, J. Procházka
MPH_RLIZ/05: Út 16:00–17:50 P302a, E. Born, P. Kelemen, T. Ondráček, J. Procházka
Předpoklady
(! MPH_PEMA Personální management )&&(! MPH_AHMR Human Resources Management )&&(! MPH_HMRA Human Resources Management )&&(! NOWANY ( MPH_AHMR Human Resources Management , MPH_HMRA Human Resources Management , MPH_PEMA Personální management ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 144 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 98/144, pouze zareg.: 2/144
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a koncepty v oblasti organizačního chování a řízení lidských zdrojů a zároveň jim ukázat jejich aplikování v rámci podnikatelské a manažerské praxe ve znalostní a globalizující se společnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu zejména schopen:
- porozumět a být schopný pracovat s diverzitou, rozdílnými osobnostmi, emocemi a náladami v rámci organizace
- porozumět skupinovému chování a procesům rozhodování
- korektivně aplikovat základní koncepce motivace, leadershipu a moci v organizaci
- porozumět významu komunikace v rámci organizace a být schopen odlišit její jednotlivé typy
- bude schopný analyzovat, navrhnout a řídit organizační změny
- bude znát a umět aplikovat postupy a metody řízení lidských zdrojů
Osnova
 • 1. Úvod
 • - základy, metody, cíle a výzvy
 • - dovednosti, role, aktivity, chování, Well-Being (spokojenost), prostředí
 • 2. Diverzita v organizacích
 • - diverzita, úrovně diverzity, demografické charakteristiky, biografické charakteristiky, další rozlišující charakteristiky
 • - diskriminace, nebezpečí stereotypů
 • 3. Postoje a pracovní spokojenost
 • - postoje, spokojenost, zapojenost
 • 4. Emoce a nálady
 • - základní emoce, morální emoce, afekty, funkce emocí, zdroje emocí a nálad
 • - emocionální inteligence, emocionální regulace
 • 5. Osobnost a hodnoty
 • - The Big Five test osobnosti, Core Self-Evaluations, sebepozorování, proaktivní osobnost
 • - hodnoty
 • 6. Vnímání a individuální rozhodování
 • - vnímání, faktory ovliňující vnímání
 • - atribuční teorie, zkratky
 • - rozhodování, kreativita, inovace
 • 7. Koncepty motivace
 • - hierarchická teorie potřeb, dvou-faktorová teorie, McClellandova teorie potřeb, teorie stanovování cílů, teorie sebe-účinnosti, teorie posilování, teorie očekávání
 • - pracovní závazky
 • 8. Motivace
 • - pracovní dohoda, návrh práce
 • - odměny, benefity coby motivace
 • 9. Základy skupinového chování
 • - sociální identita, vnější a vnitřní skupiny, vývoj skupiny
 • - role, normy, status, vlastnosti skupin, soudržnost, diverzita, velikost a dynamika
 • - skupinové rozhodování
 • 10. Porozumění pracovní skupině
 • - typy, výběr, trénink, odměny
 • 11. Komunikace
 • - funkce, způsoby, kanály, bezpečnost
 • - persuazivní komunikace
 • - překážky efektivní komunikace
 • 12. Vedení a vůdcovství
 • - behaviorální teorie, zodpovědný leadership, pozitivní leadership, online leadership
 • 13. Moc a politika
 • - základy moci, závislost, taktiky moci, proměnné moci
 • - politické chování
 • - zpracování dojmů
 • 14. Konflikty a vyjednávání
 • - vymezení konfliktů, proces konfliktů, vyjednávání
 • 15. Základy organizační struktury
 • - struktury, rámce, strategie, velikost, prostředí, instituce 16. Kultura organizace
 • - slabá a silná kultura, formalizace, klima, udržitelnost
 • - příběhy, rituály, symboly, jazyk
 • 17. Personální management
 • - náborové strategie, výběrové praktiky
 • - tréninkové a rozvojové programy, hodnocení výkonu
 • - mediace, ukončování pracovního poměru, propouštění
 • 18. Změny v organizaci a zvládání stresu
 • - přístupy ke změnám a zvládání stresu
 • - paradoxy zvládání změn a stresu
 • - stres na pracovišti, zvládání stresu
Literatura
  povinná literatura
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
  doporučená literatura
 • ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů. Translated by Martin Šikýř. 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 920 stran. ISBN 9788024752587. info
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
Výukové metody
přednáškové lekce; individuální výzkum (studium, analýza, syntéza, interpretace a reflexe vědecké literatury); prezentace; skupinové diskuze; závěrečná písemná zkouška
Metody hodnocení
1. Seminární práce (přijato - nepřijato) – vypracování a prezentace literární rešerše nebo empirické studie na zadané téma.
2. Závěrečný test.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPH_RLIZ