MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 P102, kromě Po 12. 9., kromě Po 31. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_RLIZ/01: Út 16:00–17:50 P302a, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., R. Lukášová, T. Ondráček, J. Procházka, R. Skýpalová
MPH_RLIZ/03: St 14:00–15:50 S313, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., R. Lukášová, T. Ondráček, J. Procházka, R. Skýpalová
MPH_RLIZ/04: St 16:00–17:50 S313, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., R. Lukášová, T. Ondráček, J. Procházka, R. Skýpalová
Předpoklady
(! MPH_PEMA Personální management )&&(! MPH_AHMR Human Resources Management )&&(! MPH_HMRA Human Resources Management )&&(! NOWANY ( MPH_AHMR Human Resources Management , MPH_HMRA Human Resources Management , MPH_PEMA Personální management ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 144 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 75/144, pouze zareg.: 0/144
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu se studenti seznámí s hlavními tématy z oblasti řízení lidských zdrojů. Cílem předmětu je naučit studenty jak vytvořit prostředí pro dlouhodobě udržitelný vysoký pracovní výkon zaměstnanců a maximalizovat přínos zaměstnanců pro naplnění strategických cílů organizace.
Výstupy z učení
Studenti bude po absolvování předmětu zejména schopni:
- Vysvětlit roli řízení lidských zdrojů v organizaci,
- Zhodnotit procesy náboru a výběru zaměstnanců v organizaci a navrhnout jejich zkvalitnění,
- Posoudit pracovní výkon jednotlivců a týmů a vytvořit podmínky podporující vysoký a udržitelný pracovní výkon v týmu či organizaci,
- Posoudit klíčové silné stránky a rezervy zaměstnanců a zvolit vhodnou metodu jejich rozvoje,
- Vytvářet v organizaci či týmu kulturu, která podporuje rovnost, respektuje individuální odlišnosti a netoleruje neetické jednání,
- Prezentovat a obhájit si odborný názor a podložit jej argumenty založenými na teoriích a výzkumech z oblasti řízení lidských zdrojů.
Osnova
 • Úvod do řízení lidských zdrojů, role ŘLIZ
 • Řízení lidských zdrojů napříč kulturami
 • Získávání zaměstnanců: Personální plánování, analýza pracovní pozice, nábor
 • Získávání zaměstnanců: Výběr
 • Řízení pracovního výkonu: Hodnocení pracovního výkonu, odměňování
 • Podpora pracovního výkonu: Pracovní postoje, angažovanost, design pracovní pozice
 • Pracovní stress, well-being zaměstnanců
 • Onboarding, trénink a rozvoj
 • Etika v řízení lidských zdrojů
 • Současné trendy v řízení lidských zdrojů
Literatura
  povinná literatura
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 5. vyd. Los Angeles: Sage, 2022. ISBN 978-1-5297-5370-7. info
  doporučená literatura
 • ARNOLD, John, Iain COYNE, Ray RANDALL a Fiona PATTERSON. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 7th edition. Harlow, England: Pearson, 2020. xxv, 626. ISBN 9781292269436. info
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
Výukové metody
Přednášky, studium literatury, případové studie, skupinová práce, diskuse, reflexe.
Metody hodnocení
Docházka na semináře, individuální úkol, skupinový úkol, průběžný test a závěrečný test.
Podrobné podmínky pro ukončení předmětu jsou uvedeny v interaktivní osnově.

Jakékoliv plagiátorství v průběžně odevzdávaných úkolech, opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" či "N" a děkan má právo zahájit disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
Podrobné požadavky na ukončení předmětu jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu v ISu. Ta zahrnuje zejména termíny, které je student povinen dodržovat, požadavky na obsah a rozsah individuálního a skupinového úkolu a výčet kapitol povinné literatury pro průběžný text a zkoušku. Student je povinnen se seznámit s těmito informacemi před zahájením výuky předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_RLIZ