MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (přednášející)
Mgr. Kateřina Hašková (cvičící)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (cvičící)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_RLIZ/01: Út 12:50–14:30 S301, M. Jirásek
MPH_RLIZ/03: Út 14:35–16:15 S311, J. Procházka
MPH_RLIZ/04: Út 16:20–17:55 S311, M. Jirásek
MPH_RLIZ/05: St 12:50–14:30 S301, V. Kulhavý
MPH_RLIZ/07: St 16:20–17:55 S301, K. Hašková
MPH_RLIZ/08: Út 12:50–14:30 S311, J. Procházka
Předpoklady
(! MPH_PEMA Personální management )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 144 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/144, pouze zareg.: 0/144
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Řízení lidských zdrojů se systematicky zabývá jednotlivými tématy, která jsou podstatná pro strategický přístup k tomu nejcennějšímu v organizacích, tj. k jejich zaměstnancům. Cílem kurzu je seznámit studenty s teoretickými a praktickými poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů. Obsah předmětu tvoří deset vybraných témat z problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích, která jsou klíčová pro naplňování personálních strategie a politiky organizace. Studenti získají přehled o základních personálních činnostech, které se týkají získávání pracovníků, jejich rozvoje, hodnocení, odměňování a také uvolňování. Další témata jsou věnována tvorbě efektivních pracovních týmů, významu organizační kultury pro řízení lidských zdrojů, řízení znalostí v organizacích a práci s talenty. Na seminářích se studenti seznámí s moderními trendy v této oblasti řízení a prostřednictvím modelových projektů si vyzkouší řešení personálních otázek. Studenti se rovněž seznámí s příklady zpracování některých druhů personální agend a s postupy užívanými v personálních procesech. Součástí kurzu jsou přednášky vybraných externistů z předních českých firem a zahraničních hostů.
Osnova
 • Tématický plán přednášek
 • Týden Téma
 • 1. Úvod do řízení lidských zdrojů, současné trendy v ŘLZ
 • a. Vymezení pojmů personalistika a ŘLZ, zařazení ŘLZ do systému ekonomiky organizací
 • b. Oblasti zájmu a cíle ŘLZ.
 • c. ŘLZ a produktivita organizace. Měnící se role personalistů. Personalista jako HR Business Partner. Spolupráce HR a liniových manažerů.
 • d. Nové trendy v oblasti lidských zdrojů na počátku 21. století
 • 2. Trh práce, získávání a výběr pracovníků
 • a. Situace na pracovním trhu v ČR, EU a vlivy globalizace na místní trhy práce
 • b. Získávání a výběr zaměstnanců.
 • c. Otázky přípravy na výběrová řízení.
 • 3. Organizační kultura a řízení lidských zdrojů
 • a. Vymezení pojmu organizační kultura a struktura organizační kultury.
 • b. Vztah organizační kultury k výkonnosti organizace.
 • c. Možnosti aktivního ovlivňování organizační kultury.
 • d. Příklady viditelných prvků organizační kultury u známých podniků.
 • 4. Vytváření efektivních týmů.
 • a. Vymezení pojmů pracovní skupina, pracovní tým a týmová organizace.
 • b. Otázky výběru lidí do efektivních týmů a vývojové fáze týmů.
 • c. Podmínky vytváření týmové organizace a efekty plynoucí pro výkonnost podniku.
 • 5. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
 • a. Modely řízení kariéry v podnicích
 • b. Cyklus vzdělávání v podnicích
 • c. Formy manažerského a nemanažerského vzdělávání
 • 6. Motivace a chování zaměstnanců v organizacích
 • a. Role motivace v systému řízení lidských zdrojů
 • b. Motivační a demotivační faktory
 • 7. Hodnocení zaměstnanců
 • a. Základní principy hodnocení zaměstnanců
 • b. Cíle hodnocení a výstupy z hodnocení
 • c. Metody a techniky hodnocení
 • 8. Hodnocení práce a systémy odměňování zaměstnanců
 • a. Účel a metody hodnocení pracovní pozice
 • b. Systémy peněžního odměňování zaměstnanců
 • c. Systémy nepeněžního odměňování zaměstnanců
 • 9. Management znalostí v organizaci
 • a. Vymezení pojmů managementu znalostí
 • b. Praktická organizace managementu znalosti v podnicích
 • 10. Uvolňování a propouštění zaměstnanců
 • a. Přístupy podniků k organizaci uvolňování zaměstnanců
 • b. Organizace pozitivní kampaně při propouštění zaměstnanců a systematická pomoc odcházejícím zaměstnancům.
Literatura
  povinná literatura
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
  doporučená literatura
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. info
 • HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 9788024714585. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
  neurčeno
 • ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů. Translated by Martin Šikýř. 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 920 stran. ISBN 9788024752587. info
Výukové metody
Při výuce se studenti zapojují do diskusí ve skupině, je využita metoda hraní rolí, studenti zpracovávají formou projektu řešení personálního problému v organizaci, prezentují svoje řešení a dostávají zpětnou vazbu na svoje vystoupení. Jsou využívány modelové situace a diskutován jejich průběh.
Metody hodnocení
1. Vypracování řešení personálního problému/více problémů formou skupinového projektu a jeho prezentace.
2. Průběžné testy na seminářích během semestru, zkouškový test a závěrečné bodové hodnocení
3. Zpracování seminární práce
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.