MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mag. Dr. Eva Born (přednášející)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Rainer Born (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (přednášející)
Mag. Dr. Eva Born (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Štěpánek (cvičící)
Garance
Mag. Dr. Eva Born
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_RLIZ/01: Út 12:50–14:30 S310, E. Born
MPH_RLIZ/03: Út 16:20–17:55 S311, T. Ondráček
MPH_RLIZ/04: St 12:50–14:30 S306, T. Ondráček
Předpoklady
(! MPH_PEMA Personální management )&&(! MPH_AHMR Human Resources Management )&&(! MPH_HMRA Human Resources Management )&&(! NOWANY ( MPH_AHMR Human Resources Management , MPH_HMRA Human Resources Management , MPH_PEMA Personální management ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 144 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/144, pouze zareg.: 0/144
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a koncepty v oblasti organizačního chování a řízení lidských zdrojů a zároveň jim ukázat jejich aplikování v rámci podnikatelské a manažerské praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- reprodukovat hlavní otázky z oblasti organizačního chování a řízení lidských zdrojů;
- určit (stručně popsat, co znamenají) základní pojmy z oblasti organizačního chování a řízení lidských zdrojů;
- popsat vybrané problémy organizačního chování a řízení lidských zdrojů;
- popsat tyto problémy na praktických příkladech;
- popsat a porovnat navržená možná řešení těchto problémů.
Osnova
 • Týden: Témata.
 • 1: Kick-Off a přehled obsahu kurzu.
 • 2: Co znamená organizační chování? Diverzita v organizacích.
 • 3: Postoje a pracovní spokojenost. Emoce a nálady.
 • 4: Osobnost a hodnoty. Vnímání a individuální rozhodování.
 • 5: Koncepty motivace. Motivace: Od koncepcí k aplikacím.
 • 6: Základy skupinového chování. Pracovní týmy.
 • 7: Komunikace. Vůdcovství.
 • 8: Moc a politika v organizaci. Konflikt a vyjednávání.
 • 9: Základy organizační struktury. Organizační kultura.
 • 10: Postupy a metody řízení lidských zdrojů. Organizační změna a zvládání stresu.
Literatura
  povinná literatura
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
  doporučená literatura
 • Reader (k dispozici na začátku semestru)
 • ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů. Translated by Martin Šikýř. 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 920 stran. ISBN 9788024752587. info
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
Výukové metody
přednáškové lekce; individuální rešerše, studium, analýza, syntéza, interpretace a reflexe vědecké literatury; prezentace; skupinové diskuze; dílčí testy; závěrečná písemná zkouška
Metody hodnocení
1. Seminární práce (přijato - nepřijato) – vypracování a prezentace empirické studie na zadané téma.
2. Závěrečný test.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.