MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (přednášející)
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. (přednášející)
Mag. Dr. Eva Born (cvičící)
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (cvičící)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_RLIZ/01: Út 10:15–11:50 S310, E. Born
MPH_RLIZ/02: Po 11:05–12:45 S308, V. Kulhavý
MPH_RLIZ/03: Út 15:30–17:05 S311, J. Procházka
MPH_RLIZ/04: Út 17:10–18:45 S311, J. Procházka
MPH_RLIZ/05: Út 13:45–15:20 S310, J. Procházka
MPH_RLIZ/06: Út 15:30–17:05 S301, E. Born
MPH_RLIZ/07: Út 17:10–18:45 S306, E. Born
Předpoklady
(! PHRLIZ Řízení lidských zdrojů )&&(! MPH_PEMA Personální management )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 144 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/144, pouze zareg.: 0/144
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu tvoří deset vybraných témat z problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích. Studenti získají přehled o základních oblastech problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích. V přednáškách se seznámí s moderními trendy v této oblasti řízení. Obsahem kurzu jsou rovněž příklady předních světových firem, které jsou průkopníky i v oblasti řízení lidských zdrojů. Okrajově budou zmíněny zvláštnosti řízení lidských zdrojů v malých organizacích. Studenti se seznámí rovněž s příklady zpracování některých druhů personální agendy a s užívanými postupy v personálních procesech. Studenti ve skupinách založí fiktivní poradenské společnosti a v rámci některých seminářů budou realizovat úkoly související s řízením lidských zdrojů – vždy podle tématu probíraného v rámci přednášky. Výstupy své práce budou studenti prezentovat na seminářích a dostanou zpětnou vazbu od učitele a ostatních studentů.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- pochopit vliv a význam lidských zdrojů pro organizaci
- seznámit se s hlavními funkcemi a fázemi procesu řízení lidských zdrojů
- porozumět konkrétním postupům a technikám řízení lidských zdrojů
- získá základní znalosti pro aplikaci do praxe
- získá přehled o aktuálních zdrojích zabývajících se uvedenou problematikou
Osnova
 • Tématický plán přednášek
 • Týden Téma
 • 1. Úvod do řízení lidských zdrojů, současné trendy
 • a. Vymezení pojmů personalistika a ŘLZ, zařazení ŘLZ do systému ekonomiky podniku.
 • b. Oblasti zájmu a cíle ŘLZ.
 • c. ŘLZ a produktivita organizace.
 • d. Nové trendy v oblasti lidských zdrojů na počátku 21. století
 • 2. Trh práce, nábor a výběr zaměstnanců
 • a. Situace na pracovním trhu v ČR, EU a vlivy globalizace na místní trhy práce
 • b. Nábor a výběr zaměstnanců.
 • c. Otázky přípravy na výběrová řízení.
 • 3. Organizační kultura a řízení lidských zdrojů
 • a. Vymezení pojmu organizační kultura a struktura organizační kultury.
 • b. Vztah organizační kultury k výkonnosti organizace.
 • c. Možnosti aktivního ovlivňování organizační kultury.
 • d. Příklady viditelných prvků organizační kultury u známých podniků.
 • 4. Vytváření efektivních týmů.
 • a. Vymezení pojmů pracovní skupina, pracovní tým a týmová organizace.
 • b. Otázky výběru lidí do efektivních týmů a vývojové fáze týmů.
 • c. Podmínky vytváření týmové organizace a efekty plynoucí pro výkonnost podniku.
 • 5. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
 • a. Modely řízení kariéry v podnicích
 • b. Cyklus vzdělávání v podnicích
 • c. Formy manažerského a nemanažerského vzdělávání
 • 6. Motivace a chování zaměstnanců v organizacích
 • a. Role motivace v systému řízení lidských zdrojů
 • b. Motivační a demotivační faktory
 • 7. Hodnocení zaměstnanců
 • a. Základní principy hodnocení zaměstnanců
 • b. Cíle hodnocení a výstupy z hodnocení
 • c. Metody a techniky hodnocení
 • 8. Hodnocení práce a systémy odměňování zaměstnanců
 • a. Účel a metody hodnocení pracovní pozice
 • b. Systémy peněžního odměňování zaměstnanců
 • c. Systémy nepeněžního odměňování zaměstnanců
 • 9. Management znalostí v organizaci
 • a. Vymezení pojmů managementu znalostí
 • b. Praktická organizace managementu znalosti v podnicích
 • 10. Uvolňování a propouštění zaměstnanců
 • a. Přístupy podniků k organizaci uvolňování zaměstnanců
 • b. Organizace pozitivní kampaně při propouštění zaměstnanců a systematická pomoc odcházejícím zaměstnancům.
Literatura
  povinná literatura
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. info
  doporučená literatura
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
 • HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 9788024714585. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
Výukové metody
Při výuce se studenti zapojují do diskusí ve skupině, je využita metoda hraní rolí, studenti prezentují před publikem řešení problému ve fiktivním podniku a dostávají zpětnou vazbu na svoje vystoupení. Jsou využívány modelové situace a diskutován jejich průběh.
Metody hodnocení
1. Vypracování řešení personálního problému/více problémů formou skupinového projektu a jeho prezentace.
2. Průběžné testy na seminářích během semestru, zkouškový test a závěrečné bodové hodnocení
3. Zpracování seminární práce
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHRLIZ.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.