MPH_PEMA Personální management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mag. Dr. Eva Born (přednášející)
Ing. et Ing. Lenka Janošová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mag. Dr. Eva Born
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P101
Předpoklady
! MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 96 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/96, pouze zareg.: 0/96, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/96
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, jak podniky jako organizace fungují, jak probíhá souhra mezi strategií, organizací, zaměstnanci a vedením, a dále jaké existují možnosti organizační změny. Na začátku kurzu si studenti osvojí teoretické základy na bázi studia poznatků jak z oblasti behaviorální teorie, evoluční ekonomie a teorie zdrojů, tak také z oblasti výzkumu organizačního chování. V návaznosti na tyto teoretické základy budou představeny klíčové procesy řízení lidských zdrojů, jako jsou získávání a výběr zaměstnanců, jejich integrace, rozvoj, hodnocení jejich výkonu, odměňování a také uvolňování. Závěrem bude vysvětlena problematika řízení změn v organizaci. V této souvislosti budou tematizovány intervence zaměřené na řízení změn na individuální, skupinové a organizační úrovni. Diskutovat se bude také role vedení v kontextu organizací.
Osnova
 • Týden: Témata.
 • 1: Kick-Off a přehled obsahu kurzu.
 • 2: Co znamená organizační chování? Diverzita v organizacích.
 • 3: Postoje a pracovní spokojenost. Emoce a nálady.
 • 4: Osobnost a hodnoty. Vnímání a individuální rozhodování.
 • 5: Koncepty motivace. Motivace: Od koncepcí k aplikacím.
 • 6: Základy skupinového chování. Pracovní týmy
 • 7: Komunikace. Vůdcovství.
 • 8: Moc a politika v organizaci. Konflikt a vyjednávání.
 • 9: Základy organizační struktury. Organizační kultura.
 • 10: Postupy a metody řízení lidských zdrojů. Organizační změna a zvládání stresu.
Literatura
  povinná literatura
 • Prvotní literatura ke zpracování seminární práce (k dispozici na začátku semestru)
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
  doporučená literatura
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2013. xx, 455. ISBN 9781446255841. info
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
  neurčeno
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. info
 • HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 9788024714585. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (přednášky probíhají společně s předmětem Řízení lidských zdrojů MPH_RLIZ). Studenti zpracovávájí ve dvojicích či trojicích seminární práci.
Metody hodnocení
1. Seminární práce (přijato - nepřijato) – vypracování systematické literární rešerše nebo kvantitativní či kvalitativní empirické studie na zadané téma.
2. Průběžné testy na seminářích MPH_RLIZ během semestru – alternativně k závěrečnému testu.
3. Bonusové aktivity – prezentace a diskuze na přednáškách.
4. Závěrečný test – v případě nedostatečného počtu získaných bodů z průběžných testů a bonusových aktivit.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.