MPH_PEMA Personální management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (přednášející)
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (cvičící)
Mgr. Mojmír Snopek (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P103
Předpoklady
! PHRLIZ Řízení lidských zdrojů && ! MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 96 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/96, pouze zareg.: 0/96, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/96
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu tvoří deset vybraných témat z problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích. Studenti získají přehled o základních oblastech problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích. V přednáškách se seznámí s moderními trendy v této oblasti řízení. Obsahem kurzu jsou rovněž příklady předních světových firem, které jsou průkopníky i v oblasti řízení lidských zdrojů. Okrajově budou zmíněny zvláštnosti řízení lidských zdrojů v malých organizacích. Studenti se seznámí rovněž s příklady zpracování některých druhů personální agendy a s užívanými postupy v personálních procesech. Studenti ve skupinách založí fiktivní poradenské společnosti a vypracovávají projekt související s řízením lidských zdrojů – vždy podle tématu probíraného v rámci přednášky (získávání a výběr zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, hodnocení a odměňování zaměstnanců).

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- pochopit vliv a význam lidských zdrojů pro organizaci
- seznámit se s hlavními funkcemi a fázemi procesu řízení lidských zdrojů
- porozumět konkrétním postupům a technikám řízení lidských zdrojů
- získá základní znalosti pro aplikaci do praxe
- získá přehled o aktuálních zdrojích zabývajících se uvedenou problematikou
Osnova
 • Tématický plán přednášek
 • Týden Téma
 • 1. Úvod do řízení lidských zdrojů, současné trendy
 • a. Vymezení pojmů personalistika a ŘLZ, zařazení ŘLZ do systému ekonomiky podniku.
 • b. Oblasti zájmu a cíle ŘLZ.
 • c. ŘLZ a produktivita organizace.
 • d. Nové trendy v oblasti lidských zdrojů na počátku 21. století
 • 2. Trh práce, nábor a výběr zaměstnanců
 • a. Situace na pracovním trhu v ČR, EU a vlivy globalizace na místní trhy práce
 • b. Nábor a výběr zaměstnanců.
 • c. Otázky přípravy na výběrová řízení.
 • 3. Organizační kultura a řízení lidských zdrojů
 • a. Vymezení pojmu organizační kultura a struktura organizační kultury.
 • b. Vztah organizační kultury k výkonnosti organizace.
 • c. Možnosti aktivního ovlivňování organizační kultury.
 • d. Příklady viditelných prvků organizační kultury u známých podniků.
 • 4. Vytváření efektivních týmů.
 • a. Vymezení pojmů pracovní skupina, pracovní tým a týmová organizace.
 • b. Otázky výběru lidí do efektivních týmů a vývojové fáze týmů.
 • c. Podmínky vytváření týmové organizace a efekty plynoucí pro výkonnost podniku.
 • 5. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
 • a. Modely řízení kariéry v podnicích
 • b. Cyklus vzdělávání v podnicích
 • c. Formy manažerského a nemanažerského vzdělávání
 • 6. Motivace a chování zaměstnanců v organizacích
 • a. Role motivace v systému řízení lidských zdrojů
 • b. Motivační a demotivační faktory
 • 7. Hodnocení zaměstnanců
 • a. Základní principy hodnocení zaměstnanců
 • b. Cíle hodnocení a výstupy z hodnocení
 • c. Metody a techniky hodnocení
 • 8. Hodnocení práce a systémy odměňování zaměstnanců
 • a. Účel a metody hodnocení pracovní pozice
 • b. Systémy peněžního odměňování zaměstnanců
 • c. Systémy nepeněžního odměňování zaměstnanců
 • 9. Management znalostí v organizaci
 • a. Vymezení pojmů managementu znalostí
 • b. Praktická organizace managementu znalosti v podnicích
 • 10. Uvolňování a propouštění zaměstnanců
 • a. Přístupy podniků k organizaci uvolňování zaměstnanců
 • b. Organizace pozitivní kampaně při propouštění zaměstnanců a systematická pomoc odcházejícím zaměstnancům.
Literatura
  povinná literatura
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. info
  doporučená literatura
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
 • HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 9788024714585. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (přednášky probíhají společně s předmětem Řízení lidských zdrojů MPH_RLIZ). V průběhu semestru tým studentů zpracovává projekt týkající se probíraných okruhů. Každý student zpracovává individuální seminární práci.
Metody hodnocení
1. Odevzdání miniprojektu zpracovávaného v týmu studentů a jeho bodové hodnocení
2. Přijetí individuální seminární práce (přijato-nepřijato)
3. Zkouškový test a závěrečné bodové hodnocení.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání jako je opisování, vynášení zadání testů, používání nedovolených pomůcek, jednání narušující průběh zkoušky a její objektivitu, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHRLIZ.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.