MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Musil, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_CMAE/01: Po 11:05–12:45 P403, Z. Tomeš
MPE_CMAE/02: Po 16:20–17:55 S308, P. Musil
MPE_CMAE/03: Po 12:50–14:30 P403, D. Němec
MPE_CMAE/04: Po 12:50–14:30 P312, P. Musil
MPE_CMAE/05: Po 14:35–16:15 P403, P. Musil
MPE_CMAE/06: Po 14:35–16:15 S308, D. Němec
MPE_CMAE/07: Út 11:05–12:45 P312, P. Musil
MPE_CMAE/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Tomeš
MPE_CMAE/09: St 11:05–12:45 P312, M. Slanicay
Předpoklady
! PEMAC2 Cvičení z makroekonomie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Cvičení z makroekonomie 2 doplňuje předmět Makroekonomie 2. Úvodní část předmětu je zaměřena na problematiku měření makroekonomických veličin a určení determinant rovnovážného výstupu ekonomiky. Pozornost je dále věnována hlubší analýze otevřené ekonomiky, identifikaci příčin inflace a nezaměstnanosti. Dalšími tématy jsou Solow model, ISLM model, ADAS model a Mundell-Fleming model. Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studenta v oblasti makroekonomických teorií a rozšíření jeho základny pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení. Předmět studentovi pomůže lépe pochopit a osvojit si jednotlivé makroekonomické modely, ujasnit si vzájemné řetězce vazeb mezi jednotlivými makroekonomickými veličinami a dávat tyto do širších souvislostí. Student si vyzkouší na konkrétních zjednodušených příkladech svou schopnost aplikovat nabyté poznatky. Předmět studentovi pomůže rozvíjet schopnost ekonomicky myslet a využívat teoretické poznatky při vysvětlení příčin konkrétních makroekonomických jevů a řešení konkrétních makroekonomických problémů.
Osnova
  • 1) Úvodní seminář • Ekonomické modely • Endogenní a exogenní proměnné • Krátké a dlouhé období • Pružné a nepružné ceny 2) Makroekonomická data • HDP a jeho skladba • Nominální a reálný HDP; HDP a HNP • Deflátor HDP a index spotřebitelských cen • Míra participace a míra nezaměstnanosti 3) Ekonomická rovnováha • Determinace celkového produktu (produkční funkce) • Determinace rozdělení důchodu (ceny výrobních faktorů) • Determinace poptávky po zboží a službách (spotřební f-ce, investiční f-ce,) • Celková rovnováha a její implikace 4) Spotřeba • Keynesiánská spotřební funkce • Model mezičasové volby • Hypotéza životního cyklu • Hypotéza permanentního důchodu • Hypotéza náhodné procházky 5) Otevřená ekonomika (Kontrolní test 1, semináře 1 – 4) • Čisté vývozy a vnější rovnováha • Úspory a investice v malé otevřené ekonomice • Nominální a reálné měnové kurzy • Teorie parity kupní síly 6) Peníze a inflace • Peníze: funkce, typy, měření • Kvantitativní teorie peněz a neutralita peněz • Fischerova rovnice: Inflace a úrokové míry • Nominální úroková míra a poptávka po penězích • Náklady očekávané a neočekávané inflace • Hyperinflace 7) Nezaměstnanost • Přirozená míra nezaměstnanosti • Míra ztráty a míra nalézání práce • Frikční, strukturální a cyklická nezaměstnanost • Rigidita nominálních mezd 8) Solow model I (Kontrolní test 2, semináře 5 – 7) • Akumulace kapitálu • Stálý stav • Změna míry úspor • Zlaté pravidlo • Populační růst 9) Solow model II • Technologický pokrok • Prorůstové politiky • Endogenní růstové teorie • Růstové účetnictví 10) Odvození ISLM • Úvod do ADAS • Trh zboží a křivka IS • Trh peněz a křivka LM • Rovnováha v krátkém období 11) Aplikace ISLM • Fiskální a monetární politika v ISLM • ISLM jako teorie AD • Vysvětlení hospodářských cyklů v rámci ISLM • Velká Deprese 12) Mundell-Fleming model (Kontrolní test 3, semináře 8 – 11) • Předpoklady modelu • Malá otevřená ekonomika v režimu fixních kurzů • Malá otevřená ekonomika v režimu plovoucích kurzů • Úrokový diferenciál • Fixní nebo plovoucí? 13) Agregátní nabídka a Phillipsova křivka • Tři modely AS • Inflace, nezaměstnanost a Phillipsova křivka • Adaptivní a racionální očekávání
Literatura
  • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 424. ISBN 8071797642. info
  • PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Jolana VOLEJNÍKOVÁ. Makroekonomie - cvičebnice pro základní a středně pokročilý kurz. Vyd. 1. Slaný: Melandrium, 1998. 301 s. ISBN 8086175057. info
  • POŠTA, Vít a Pavel SIRŮČEK. Makroekonomie : základní kurz : cvičebnice. 2. přep. vyd. [Praha]: Melandrium, 2008. 288 s. ISBN 9788086175607. info
  • BACHANOVÁ, Veronika a Petr MUSIL. Praktikum makroekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 303 s. ISBN 9788073801588. info
Výukové metody
Semináře navazují a doplňují přednášky předmětu Makroekonomie 2 řešením příkladů, aplikačními cvičeními a diskusí.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je napsání 3 kontrolních testů s průměrným hodnocením 60 a více procent. Student, který v seminářích neuspěje, bude psát náhradní test z celé látky v posledním týdnu výuky. Podmínkou získání zápočtu je dosažení průměru 60 a více procent z průměru náhradního testu a průměru tří předešlých testů tzn. opravný test + průměr 3 testů)/2 >= 60%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEMAC2.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.