MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Musil, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_CMAE/01: Po 11:05–12:45 P403, Z. Tomeš
MPE_CMAE/02: Po 16:20–17:55 S308, M. Hloušek
MPE_CMAE/03: Po 12:50–14:30 P403, P. Musil
MPE_CMAE/04: Po 12:50–14:30 P312, O. Krčál
MPE_CMAE/05: Po 14:35–16:15 P403, O. Krčál
MPE_CMAE/06: Po 14:35–16:15 S308, M. Hloušek
MPE_CMAE/07: Út 11:05–12:45 P312, P. Musil
MPE_CMAE/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Tomeš
MPE_CMAE/09: St 11:05–12:45 P312
Předpoklady
! PEMAC2 Cvičení z makroekonomie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Cvičení z makroekonomie 2 přímo doplňuje předmět Makroekonomie 2. Úvodní část předmětu je zaměřena na problematiku měření makroekonomických veličin a určení determinant rovnovážného výstupu ekonomiky. Pozornost je dále věnována hlubší analýze agregátní nabídky a poptávky, identifikaci příčin inflace a nezaměstnanosti a možným metodám jejich léčení. Závěrečná část předmětu je věnována analýze otevřené ekonomiky, vybraným modelům ekonomického cyklu a ekonomického růstu. Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studenta v oblasti makroekonomických teorií a rozšíření jeho základny pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení. Předmět studentovi pomůže lépe pochopit a osvojit si jednotlivé makroekonomické modely, ujasnit si vzájemné řetězce vazeb mezi jednotlivými makroekonomickými veličinami a dávat tyto do širších souvislostí. Student si vyzkouší na konkrétních zjednodušených příkladech svou schopnost aplikovat nabyté poznatky. Předmět studentovi pomůže rozvíjet schopnost ekonomicky myslet a využívat teoretické poznatky při vysvětlení příčin konkrétních makroekonomických jevů a řešení konkrétních makroekonomických problémů.
Osnova
 • 1) Měření makroekonomických veličin: výstup hospodářství, cenová hladina, míra nezaměstnanosti, stav platební bilance, příklady, výpočty.
 • 2)Spotřeba, úspory, investice: Keynesiánská spotřební funkce, mezičasová volba, hypotéza životního cyklu, teorie permanentního důchodu, Tobinovo q, příkldy, výpočty.
 • 3) Determinace rovnovážného výstupu ekonomiky v krátkém období - jednoduchý keynesiánský model: determinanty rovnovážného výstupu v dvousektorové a třísektorové ekonomice, výpočty, příklady.
 • 4) Současná rovnováha na trhu statků a peněz - model IS-LM: trh statků a služeb a křivka IS, trh peněz a křivka LM, výpočty, příklady
 • 5)Prohloubení analýzy agregátní poptávky a agregátní nabídky: přímý a nepřímý vztah mezi poptávaným množstvím a cenovou hladinou, kvantitativní teorie peněz a křivka AD, agregátní nabídka a nedokonalé informace, agregátní nabídka a adaptivní a racionální očekávání, výpočty, příklady, kontrolní test.
 • 6)Formy a účinnost fiskální politiky: rozpočtový deficit a vládní dluh, keynesiánské pojetí fiskální politiky, pohled monetaristů a nové klasické makroekonomie na fiskální politiku, výpočty, příklady.
 • 7)Formy a účinnost monetární politiky: peněžní multiplikátor, keynesiánské pojetí monetární politiky, pohled monetaristů a nové klasické makroekonomie na monetární politiku, režimy monetární politiky, výpočty, příklady.
 • 8)Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka: faktory ovlivňující nabídku a poptávku po pracovní síle, nerovnováha na trhu práce, konfrontace keynesiánského a neoklasického pohledu na trh práce, přirozená míra nezaměstnanosti, výpočty, příklady.
 • 9) Inflace: druhy inflace, dynamický model AS-AD, deflace a dezinflace, náklady inflace, výpočty, příklady, druhý kontrolní test.
 • 10) Determinanty výstupu otevřené ekonomiky v krátkém období: determinanty agregátní poptávky v otevřené ekonomice,Mundell-Flemingův model, výpočty, příklady
 • 11) Analýza determinant měnového kurzu: zákon jedné ceny, teorie parity kupní síly – relativní a absolutní verze, parita úrokových sazeb, měnový kurz a běžný účet plabební bilance, výpočty, příklady.
 • 12) Ekonomický růst a hospodářský cyklus: příčiny hospodářského cyklu, neoklasický růstový model, zlaté pravidlo akumulace kapitálu, endogenní růstové modely, výpočty, příklady, třetí kontrolní test.
 • 13) Vybrané problematické okruhy makroekonomie: problém určení potencionálního produktu, jakými prostředky snížit fluktuace a stabilizovat ekonomiku, kolik stojí inflace a kolik její snižování, k jakým důsledkům vede deficit státního rozpočtu.
 • V průběhu semestru student píše tři kontrolní testy, které prověří jeho znalosti a průběžnou práci v průběhu semestru. Kontrolní testy jsou rozvrženy na 5., 9. a 12. týden výuky a jsou povinné.
Literatura
 • BACHANOVÁ, Veronika, Petr MUSIL a Lenka VYSTAVĚLOVÁ. Makroekonomie II - cvičebnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 191 s. ISBN 80-210-3669-9. info
 • BURDA, Michael C. a Charles WYPLOSZ. Macroeconomics : a European text. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xxiv, 572. ISBN 0198776500. info
 • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 424. ISBN 8071797642. info
 • MACH, Miloš. Makroekonomie II : Pro inženýrské studium SO. 1. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická [Praha], 1995. 2. sv. info
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 5th ed. New York: Worth Publishers, 2003. xxxiv, 548. ISBN 0716752379. info
Výukové metody
Semináře navazují a doplňují přednášky předmětu Makroekonomie 2 řešením příkladů, aplikačními cvičeními a diskusí.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je napsání 3 kontrolních testů s průměrným hodnocením 60 a více procent. Student, který v seminářích neuspěje, bude psát náhradní test z celé látky v posledním týdnu výuky. Podmínkou získání zápočtu je dosažení průměru 60 a více procent z průměru náhradního testu a průměru tří předešlých testů tzn. opravný test + průměr 3 testů)/2 >= 60%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEMAC2.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.