bp2919 Bakalářská práce II

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Bobrová (přednášející)
Mgr. David Janoušek (přednášející)
MUDr. Martin Komzák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp1995 Fyzioterapie IV &&( bp1927 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III || bp1903 Anthropomotorics )&& bp1197 Klinická kineziologie III && bp1899 Odborná praxe IV &&( bp2099 Bakalářská práce I || bp2999 Bakalářská práce I )
Předmět je určen studentům, kteří mají zvoleno téma bakalářské práce a splnili předmět Bakalářská práce I (mají zpracovánu alespoň část předběžné verze bakalářské práce).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
odevzdání bakalářské práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- realizovat, zpracovat, utřídit a analyzovat poznatky odborného problému (empirické šetření)
- formulovat závěry a doporučení, shrnout výsledky bakalářské práce
- navrhnout uplatnění poznatků v praxi
- prezentovat bakalářskou práci při obhajobě
Osnova
  • Individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce
  • Dokončení bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce
  • Příprava na prezentaci bakalářské práce, seznámení s požadavky, které budou kladeny státní komisí při obhajobě
Literatura
  • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. 377 stran. ISBN 9788026206446. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
  • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
  • CHRÁSTKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 263 s. ISBN 978-80-247-1369-4. info
  • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
Výukové metody
konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Metody hodnocení
účast na konzultacích, dokončení bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce a časového harmonogramu, dodržování pravidel publikační etiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.