EN

PrF:MVV93K Právní aspekty odborných textů - Informace o předmětu

MVV93K Právní aspekty odborných textů

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. František Kasl (pomocník)
JUDr. Michal Malaník (pomocník)
Garance
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
MP410Z Občan. právo III cv. && MP511Z Pr. duševního vlast. cv.
Předmět je určen především studentům magisterského studia oboru právo, u nichž se předpokládá znalost disciplín vyučovaných v 1.-6. semestru. Základní uživatelské znalosti textových editorů a anglického jazyka výhodou (některé studijní materiály budou poskytnuty v anglickém jazyce).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je představit základní postupy vědecké práce a vytváření odborného textu a s tím související potřebné znalosti a dovednosti.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen: použít nabytých informací o odborných textech k vytvoření odborného textu; porozumět právní a etickým požadavkům kladeným na odborný text; vyhledávat a spravovat odborné zdroje; předkládat argumentačně promyšlená rozhodnutí o odborných textech; interpretovat postupy vědecké práce a vytváření odborného textu.
Osnova
 • I. “Definuj výzkumnou otázku” - vytváření odborných textů, metodologie, etické otázky výzkumu
 • II. “Argumentuj” - základní struktura, základy právní argumentace, argumentační fauly, argumentace judikaturou
 • III. “Udělej rešerši” - dostupné zdroje na MU, legal research, volně dostupné repozitáře odborných textů jejich právní aspekty
 • IV. “Používej zdroje” - minikurz právní informatika, autorské právo a personal information management
 • V. “Diskutuj” - interní oponentura, recenze, obhájení před zveřejněním
 • VI. “Prezentuj” - prezentace výsledků, vypořádání se s recenzními posudky, obhájení v diskuzi, zvolení adekvátní publikační platformy, nahlédnutí pod pokličku hodnocení vědy a výzkumu v ČR
Literatura
  doporučená literatura
 • MOHER, David a Alejandro D Jadad. 12: How to peer review a manuscript. In: Peer Review in Health Sciences. Dostupné z: http://www.bmj.com/sites/default/files/attachments/resources/2011/07/moher.pdf
 • LUCEY, Brian. Peer review: how to get it right – 10 tips. The Guardian. Dostupné z: http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/sep/27/peer-review-10-tips-research-paper
 • WESSEL, Daniel. Organizing Creativity. 2nd. 2012. Dostupné také z: http://www.organizingcreativity.com/oc2_1p.pdf
 • ŠPÁLA, Milan. RECENZE - POSOUZENÍ - PEER REVIEW. Rady začínajícím recenzentům. Dostupné z: http://knihovna.vsb.cz/cpvsk1999/sbornik/spala-priloha-09.pdf
 • MIGHT, Matt. 10 tips for academic talks. Dostupné z: http://matt.might.net/articles/academic-presentation-tips/
 • CAMERON, Catherine J. a Lance N. LONG. The science behind the art of legal writing. Durham: Carolina Academic Press, 2015. xi, 144. ISBN 9781611630145. info
 • MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva : úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. xviii, 276. ISBN 9788074003820. info
 • HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 348 s. ISBN 9788073803032. info
 • TRYZNA, Jan. Právní principy a právní argumentace : k vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2010. 332 s. ISBN 9788087284018. info
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
  neurčeno
 • Další zdroje budou dostupné v interaktivní osnově. / Further reading will be provided in the interactive syllabus.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
Výukové metody
Diskuse na seminářích, praktická aplikace nabytých teoretických poznatků, vytváření odborného textu v průběhu semestru se zpětnou vazbou
Metody hodnocení
Kontrola plnění dílčích úkolů vedoucí k vytvoření odborného textu (seminární práce) a jeho prezentace, obhajoba a evaluace (kolokvium)
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní úrovni (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0014).

Další informace o projektu naleznete na www.transfer.law.muni.cz.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.