BOPA051 Právní aspekty

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jana Konečná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Helena Malenová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKSC041 Sociologie
Hlavním cílem předmětu je obeznámení studenta s právní regulací dopadající na poskytování zdravotních služeb a výkon zdravotnického povolání.Druhým cílem je obeznámit studenta s rolí vybraných institucí při výkonu veřejné správy v oblasti zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění. S ohledem na skutečnost, že se jedná o studenty povolání, u nichž lze předpokládat, že budou podnikat, bude kurz obsahovat i základy smluvních vztahů a soukromého práva obecně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná po absolvování předmětu:
- práva pacienta
- matérii obsaženou v zákoně o zdravotních službách
- role a kompetence jednotlivých veřejných institucí působících v oblasti zdravotnictví
- nejdůležitější pravidla pracovního práva a smluvního práva
Výstupy z učení
Na konci předmětu student:
- ovládá základy systému práva a jednotlivých právních odvětví.
- je obeznámen s právní problematikou vyskytující se při poskytování zdravotní péče a to na všech úrovních.
Osnova
  • 1. Systém práva v ČR, metoda regulace zdravotnictví, nejdůležitější právní předpisy z pohledu zdravotníka. Vyhledávání aktuálních informací a právních norem 2. Zákon o zdravotních službách – systematika a vztah k ostatním právním normám, zákon o specifických zdravotních službách – systematika 3. Práva pacienta, Práva zvlášť chráněných pacientů – dětí a nesvéprávných osob, vztah poskytovatele a pacienta ve smluvní rovině, práva pacienta u specifických zdravotních služeb 4. Informovaný souhlas, nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb, reverz, odmítnutí poskytování zdravotní péče ze strany poskytovatele a zdravotnického pracovníka 5. Mlčenlivost, ochrana soukromí, zacházení s osobními údaji, komunikace s příbuznými a osobami blízkými, pravidla komunikace s orgány veřejné moci při dotazech na informace o pacientovi 6. Právní odpovědnost ve zdravotnictví 7. Výkon veřejné správy v oblasti zdravotnictví. Kompetence jednotlivých orgánů veřejné moci i samosprávných institucí. 8. Financování zdravotní péče a otázky související se zdravotním pojištění. Nároky pojištěnce 9. Role poskytovatele zdravotních služeb, předpoklady pro poskytování zdravotních služeb, povinnosti poskytovatele. Smluvní vztahy poskytovatele. 10. Výkon regulovaných profesí, legislativa a kvalifikace. 11. Pracovní právo, rozvrhování směn, BOZP 12. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Literatura
    doporučená literatura
  • Sbírka zákonů
  • UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků : komplexní rozbor aktuální právní úpravy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 182 s. ISBN 9788024726588. info
    neurčeno
  • ČEPICOVÁ, K, Nejčastější právní situace, rádce pro každý den, Brno: Edika, 2014
  • ŠUSTEK, Petr a Tomáš HOLČAPEK. Zdravotnické právo. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 850 stran. ISBN 9788075523211. info
  • TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2011. xxxiii, 41. ISBN 9788074000508. info
Výukové metody
Souhrn přednášek, teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemným testem, který pokrývá výše uvedené okruhy
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.