BZPB0431 Propedeutika bakalářské práce I

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1.5/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petra Búřilová, BBA (přednášející), PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (zástupce)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BZVZ031p Výzkum ve zdravotnictví - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnou informace ke zpracování bakalářské práce: - Student bude seznámen s doporučeným harmonogramem. - Student bude seznámen s požadavky na spolupráci s vedoucím/školitelem/konzultantem. - Student bude seznámen s požadavky na zpracování a strukturu bakalářské práce - šablona . - Student bude seznámen s možnosti, jak vymezit problematiku v rámci tématu. - Student bude seznámen, jak definovat cíle a výzkumné otázky. - Student bude seznámen, jak realizovat literární rešerši s využitím informačních zdrojů. - Student bude seznámen, jak zvolit vhodný výzkumný nástroj pro zpracování výzkumného záměru.
Výstupy z učení
Student bude schopen zpracovat teoretická východiska. Student bude schopen zvolit výzkumný nástroj pro zpracování výzkumného záměru. Student bude schopen realizovat literární rešerši.
Osnova
 • - Doporučený harmonogram činností. - Spolupráce s vedoucím BP. - Vymezení problematiky - strategie kroků. - Struktura bakalářské práce - metodické materiály, šablona bakalářské práce. - Vymezení problematiky - téma, výzkumné otázky, rešeršní strategie. - Metodika zpracování - výběr výzkumného nástroje.
Literatura
  doporučená literatura
 • KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. 1. vyd. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2014. 74 s. doi:10.13140/2.1.1243.5840. URL info
  neurčeno
 • APÍK, R. Metody rychlého čtení jako nástroj osobní ekologie. In Information ecology and libraries : proceedings of the International conference organized on the occasion of the 90th anniversary of the establishment of the Faculty of Philosophy at Comeniu
 • PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti : odemkněte svůj potenciál. Translated by Tereza Semotamová. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2010. 361 stran. ISBN 9788024725277. info
 • PAZDERNÍKOVÁ, Pavla. Tvůrčí psaní a vědecká práce. Využití tvůrčích technik při přípravě, psaní a prezentaci odborného textu. Vedoucí dizertační práce PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Brno: Masarykova univerzita, FF, ÚČLK, 2009. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva, Petr SADÍLEK a Valérie TÓTHOVÁ. Výzkum a ošetřovatelství. Vydání druhé, přepracova. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 185 stran. ISBN 9788070134672. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
 • GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací :základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6. info
Výukové metody
- Interaktivní přednáška s poskytnutím metodických materiálů. - Konzultace k jednotlivým krokům zpracování bakalářské práce. - Domácí studium.
Metody hodnocení
Student odevzdá do 31. 5. zpracované vymezení BP - cíle, výzkumné otázky. Kolokvium uděluje vyučující předmětu Propedeutika bakalářské práce.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2015/BZPB0431/um/e-manual/index.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BZPB0431