VLPL11XX Praktické lékařství a geriatrie

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MUDr. Emmanuela Fernandová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Marek (přednášející)
MUDr. Alena Peroutková (přednášející)
MUDr. Lucie Rausová (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
Ing. Kateřina Sehnalová (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Mgr. Jana Šlancarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Skládaná
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPL11XX/03: Po 7. 11. 8:00–12:00 B11/234, Po 14. 11. 12:00–16:00 B11/334, Po 21. 11. 12:00–16:00 F01B1/309, Pá 2. 12. 8:00–12:00 B11/334, červená
VLPL11XX/04: Po 10. 10. 8:00–12:00 B11/234, Po 17. 10. 12:00–16:00 B11/334, Po 24. 10. 12:00–16:00 B11/334, Pá 4. 11. 8:00–12:00 B11/334, černá
Předpoklady
( VSSP03X Samostatná práce-VL || VLSP03X Samostatná práce-VL )&& VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && ( VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie || VLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška ) && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLCH091 Chirurgie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou mít studenti základní přehled o obecných otázkách praktického lékařství, o základních odlišnostech péče praktického lékařství a o jeho základních zásadách. Praktická část výuky probíhá přímo v ordinacích praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost a na geriatrických pracovištích FN Brno a LDN NMB, studenti tedy získají i představu o běžném provozu ordinace a oddělení s geriatrickým zaměřením.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student:
- mít základní přehled o obecných otázkách praktického lékařství.
- schopen popsat základní odlišnosti péče praktického lékařství a jeho základní zásady.
- znát provoz ordinace praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost.
- znát základní odlišnosti diagnostiky, průběhu chorob, farmakoterapie a následné péče o geriatrickou populaci.
- znát provoz na geriatrických pracovištích FN Brno a LDN NMB.
Osnova
 • 1. Rodinné a praktické lékařství. Vývoj, náplň oboru a používané metody práce.
 • 2. Rodina dříve a dnes. Vliv rodinného prostředí na zdraví a nemoc. Dynamika rodiny.
 • 3. Kompetence praktického lékaře v diagnostice a terapii.
 • 4. Mezioborová spolupráce ve zdravotnictví a zvláště spolupráce pracovníků jiných oborů s praktickým lékařem. Jak dosáhnout compliance.
 • 5. Problémy péče o závažně nemocné v domácím prostředí. Specifity přístupu k ošetřování nemocných s chorobami kardiovaskulárními, onkologickými a s postiženími pohybového ústrojí.
 • 6. Zvláštnosti chorob ve stáří. Farmakologická a nefarmakologická terapie ve vyšším věku.
 • 7. Psychicky nemocný v rodině a ve zdravotnickém zařízení nepsychiatrického typu.
 • 8. První pomoc v domácnosti a na pracovišti. Vybavení domácí lékárničky a pomůcky používané pro první pomoc na zdravotnickém pracovišti neakutního typu.
 • 9. Komunikace s nemocnými. Empatie a prevence syndromu vyhoření.
 • 10. Komunikace s handicapovanými, zvláště s osobami postiženými poruchami zraku a sluchu. Specifity komunikace s nemocnými v oborech probíhajícího magisterského studia.
 • 11. Vzájemné ovlivňování zdravotního stavu a sociální situace. Komplexní domácí péče jako cesta k posílení role ambulantní péče.
 • 12. Typy ústavní sociální péče. Problémy výživy, fyzioterapie a péče o nemocné s postižením zraku v domovech důchodců.
 • 13. Výchova ke zdravému životnímu stylu s institucemi veřejné správy a se zájmovými organizacemi pacientů a invalidů.
 • 14. Etické problémy primární péče.
Literatura
  doporučená literatura
 • http://www.woncaeurope.org/content/world-book-family-medicine-european-edition-2015-table-content
 • SEIFERT, Bohumil, Václav BENEŠ a Svatopluk BÝMA. Všeobecné praktické lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013. xi, 673. ISBN 9788072629343. info
 • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5. info
 • Textbook of family medicine. Edited by Ian R. McWhinney - Thomas Freeman. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2009. xii, 460 p. ISBN 0195369858. info
 • SEIFERT, Bohumil a Václav BENEŠ. Všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 292 s. ISBN 8072623699. info
  neurčeno
 • Geriatrie e-learningový kurz, Portál LF MU 2014
Výukové metody
4 semináře, 1 pracovní skupina, aktivní příprava a prezentace sdělení
Metody hodnocení
kolokvium, popis případu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
výuka včetně kolokvia musí být absolvována před poslední SRZ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.