SP2003 Obor: Specifické poruchy učení

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 4 bloky pro kombinované studium. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Petra Dvořáčková (cvičící)
Mgr. Markéta Olbertová (cvičící)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Zbyněk Cincibus (přepisovatel)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (přepisovatel)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP2003/Kombi01: So 8. 10. 8:00–13:50 učebna 50, So 3. 12. 8:00–13:50 učebna 50, So 10. 12. 14:00–19:50 učebna 50, So 17. 12. 8:00–13:50 učebna 50, P. Dvořáčková, S. Chaloupková, I. Jůzová, M. Olbertová
SP2003/Prez01: St 16:00–19:50 učebna 24, kromě St 26. 10., P. Dvořáčková, S. Chaloupková, I. Jůzová
SP2003/Prez02: Po 9:00–12:50 učebna 1, kromě Po 24. 10., P. Dvořáčková, S. Chaloupková, I. Jůzová
Předpoklady
! NOWANY ( SP2993 Specific Learning Disabilities – Advanced course )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní vhled do problematiky vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. V rámci předmětu jsou studentům představeny základní souvislosti realizace diagnostiky, poradenství a intervence u cílové skupiny. Pozornost je věnována procesu vzdělávání a jeho podmínkám v kontextu celoživotního vzdělávání. Dále jsou studenti seznámeni se speciálně pedagogickými postupy uplatňovanými v kontextu reedukace specifických poruch učení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: definovat terminologii vztahující se ke specifickým poruchám učení; popsat projevy jednotlivých typů specifických poruch učení a jejich vliv na edukační proces žáka; popsat vliv specifických poruch učení na vývoj osobnosti jedince; orientovat se v systému vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení; definovat a popsat diagnostické nástroje využívané k detekci oslabených funkcí podmiňujících vznik specifických poruch učení; definovat služby pedagogicko-psychologické poradny určené žákům se specifickými poruchami učení; popsat služby poskytované žákům se specifickými poruchami učení školním poradenským pracovištěm a spolupráci v multidisciplinárním týmu ve škole; navrhnout vhodná opatření vztahující se k obecným podmínkám vzdělávání žáků/studentů se specifickými poruchami učení v běžných třídách; navrhnout vhodné postupy při reedukaci žáků se specifickými poruchami učení
Osnova
 • Vymezení specifických poruch učení (SPU) a jejich příčin - základní pojmy SPU a etiologie (z tuzemského a mezinárodního hlediska). Rizikové faktory vzniku specifických poruch učení v předškolním věku - teorie Dílčích oslabení výkonu (Scharingerová, 1994)/Deficitů dílčích funkcí (Sindelar, 1996; Zelinková, 2015). Kontext školní zralosti a připravenosti ve vztahu ke vzniku specifických poruch učení. Diagnostika oslabených funkcí v předškolním, mladším školním věku, v dospívání a dospělosti. Specifika edukačního procesu (metody výuky, formy výuky, hodnocení, aj.) a edukační dráhy u žáků se specifickými poruchami učení. Charakteristika základních aktérů edukačního procesu v kontextu žáků se SPU (role učitele, rodičů, spolužáků, žáka samotného). Specifika socializace, emočního a psychického vývoje žáka čelícího dlouhodobému neúspěchu. Služby pedagogicko-psychologického poradenství ve školách a mimo ně určené žákům se SPU a spolupráce v multidisciplinárním týmu. Základní charakteristika speciálně pedagogické péče (reedukace) u žáků se SPU. Speciální metody (postupy, pomůcky) zaměřené na zrakové a sluchové vnímání, rozvoj motoriky, orientace v prostoru, rozvoj řeči. Speciální metody (postupy, pomůcky) zaměřené na reedukaci dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie. Využití reedukačních metod v pedagogické praxi mateřských, základních, středních škol. Specifické poruchy učení v kontextu celoživotního vzdělávání a pracovního uplatnění.
Literatura
  doporučená literatura
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Vyd. 11. Praha: Portál, 2009. 264 s. ISBN 978-80-7367-514-1.
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení : text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 237 s. ISBN 9788073152321. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 175 s. ISBN 9788073674748. info
  neurčeno
 • POKORNÁ, Věra. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 240 s. ISBN 978-80-7367-773-2.
 • POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. 336 s. ISBN 978-80-7367-817-3.
 • ŽÁČKOVÁ, Hana a Drahomíra JUCOVIČOVÁ. Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita : zápory i klady ADHD v dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 164 stran. ISBN 9788027102044. URL info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům. Vydání první. Praha: Jucovičová Drahomíra PaedDr. - nakladatelství D + H, 2015. 164 stran. ISBN 9788087295182. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Máme dítě s ADHD : rady pro rodiče. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. 262 stran. ISBN 9788024753478. info
 • ŠEMBEROVÁ, Kamila a Kamila BALHAROVÁ. Specifické poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Edited by Lenka Krejčová - Zuzana Hladíková. 1. vydání. Brno: Edika, 2014. 248 stran. ISBN 9788026606000. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie III.Vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 116 s. Spisy Pedagogické fakulty, svazek č. 160. ISBN 978-80-210-6142-2. info
 • BENÍČKOVÁ, Marie. Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024735207. URL info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. stupni základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 110 s. Spisy MU svazek 149. ISBN 978-80-210-5395-3. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dysgrafie. 2. rozšířené vydání. Praha: D + H, 2009. 66 stran. ISBN 9788090386990. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 110 s. spisy Pedagogické fakulty MU č. 132. ISBN 978-80-210-5047-1. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dyslexie. 2. upravené vydání. Praha: D + H, 2008. 64 stran. ISBN 9788090386976. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dysortografie. 1. vyd. Praha: D + H, 2008. 68 s. ISBN 9788090386945. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? : metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele. Edited by Drahomíra Jucovičová. 2. vyd. Praha: D + H, 2007. 127 s. ISBN 9788090386914. info
 • LIPNICKÁ, Milena. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní : preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 62 s. ISBN 9788073672447. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2006. 167 s. ISBN 8073110229. info
 • SIMON, Hendrik. Dyskalkulie : jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 166 s. ISBN 8073671042. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Edited by Drahomíra Jucovičová. 4. vyd., (aktualiz.). Praha: D + H, 2005. 31 s. ISBN 8090357903. info
 • NOVÁK, Josef. Dyskalkulie : metodika rozvíjení základních početních dovedností. Vyd. 3., zcela přeprac. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 125 s. ISBN 8073110296. info
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 46 s. ISBN 807290115X. info
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních :materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií--. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. 102 s. ISBN 80-7311-000-8. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana a Hana SOVOVÁ. Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol (použitelné i pro střední školství). Edited by Drahomíra Jucovičová. 1. vyd. Praha: D + H, 2001. 83 s. info
 • SELIKOWITZ, Mark. Dyslexie a jiné poruchy učení : co jsou specifické poruchy učení a jak se diagnostikují, o poruchách koordinace a o nemotornosti, sociální a emocionální vývoj dítěte, jak mohou svým dětem pomoci rodiče a jak to bývá v dospělosti. Translated by Andrea Civínová. Vydání 1. Praha: Grada, 2000. 136 stran. ISBN 8071697737. info
 • KIRBY, Amanda. Nešikovné dítě : dyspraxie a další poruchy motoriky : diagnostika, pomoc, podpora, cesta k nezávislosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 206 s. ISBN 8071784249. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ, Milena VAŇUROVÁ a Miloslav BLAŽEK. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. 2000. 93 s. ISBN 80-85931-89-3. info
 • TYMICHOVÁ, Hana. Nauč mě správně psát :zábavná cvičení pro nápravu dysgrafie u dětí se specifickými poruchami učení. 2. vyd. Praha: Práce, 1996. 61 s. ISBN 80-208-0330-0. info
 • Předcházíme poruchám učení :soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Edited by Brigitte Sindelarová, Translated by Věra Pokorná. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 63 s. +. ISBN 80-85282-70-4. info
 • KUBICKÁ, Eva. Metody práce při úpravě poruch učení u dětí druhého ročníku základní školy : metodický návod pro učitele při úpravě specifických poruch učení - dyslexie a dysortografie u dětí ve specializovaných třídách a při individuální. 1. vyd. Ostrava: Grafie, 1994. 61 s. info
 • KREJBICHOVÁ, Dagmar. Náprava dyslexie, dysgrafie a dysortografie ve vyučovacím procesu na nižším stupni : pomocný materiál pro učitele českého jazyka na ZŠ. 1. vyd. Plzeň: CDVP, 1994. 48 s. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 236 s. info
Výukové metody
interaktivní seminář, diskuse, individuální/skupinová práce, praktické ukázky
Metody hodnocení
K ukončení předmětu je potřeba splnit následující požadavky: Plnění semestrálního úkolu dle zadání učitele Aktivní účast na semináři a 80 % docházky. Ukončení: Zkouška = písemný test. K úspěšnému absolvování student musí dosáhnout alespoň 70 %.
Informace učitele
Podrobné informace budou doplněny učitelem na začátku semestru s doporučením na další literární zdroje.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SP2003