PSBA029 Základy pedagogické psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 B2.43
Předpoklady
PSBA007 Obecná psychologie II && PSBA015 Vývojová psychologie II && PSBA020 Sociální psycholologie II && PSBA021 Psychol. osobnosti II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pedagogická psychologie zkoumá psychologické zákonitosti změn, které v subjektu působí výchovný a vzdělávací proces. Studenti se seznámí se základními a nejnovějšími poznatky této speciální psychologické vědní disciplíny a s možnostmi aplikace jejích teoretických poznatků v každodenním procesu učení, výchovy a sebevýchovy jedince.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu zvýší úroveň jejich sebepoznání a poznání žáků, zkvalitní vlastní metody úspěšného učení, poznají vlastní styl učení a možnosti jeho korekce. Získají také hlubší vědomosti o aktérech výchovně-vzdělávacího procesu (učitel, žák) a sociálních procesech ve třídě.
Osnova
 • 1. Pedagogická psychologie jako věda. Definice, předmět a poslání pedagogické psychologie. Vztah pedagogické psychologie k psychologickým a pedagogickým vědám.
 • 2. Metody pedagogické psychologie. Metody získávání údajů: rozhovor, pozorování, anamnéza, dotazník a anketa, analýza produktů činnosti, psychologické testy, experimentální metody, sociometrie. Metody zpracování údajů: kvantitativní, kvalitativní. Etické otázky pedagogické diagnostiky.
 • 3. Učení. Psychologie učení jako speciální psychologická disciplína. Pojem učení v širším a užším pojetí, fáze procesu učení, křivka učení. Klasifikace druhů učení. Zákony učení. Psychologické teorie učení. Činitelé ovlivňující průběh a výsledky učení.
 • 4. Metody učení. Osvojování vědomostí, dovedností a návyků. Spojení názorného vnímání, abstraktního myšlení a praktické činnosti při učení. Rozložení učiva, uležení, přeučení, učení nahlas a potichu, metoda dílčí, celková a kombinovaná, metoda PQRST, individuální a skupinové učení, hypnopedie a sugestopedie.
 • 5. Učební (studijní) styly. Vymezení, typologie, diagnostika a ovlivňování studijního stylu. Možnosti autoregulace učení. Žákovo pojetí učení. Předpoklady úspěšného studia.
 • 6. Psychologické aspekty hodnocení, zkoušení a klasifikace učebních výkonů žáků. Vymezení pojmů hodnocení, zkoušení a známkování. Funkce zkoušení a hodnocení, druhy zkoušek. Psychologické aspekty trémy.
 • 7. Žáci prospívající a úspěšní, žáci neprospívající a selhávající. Školní úspěšnost a neúspěšnost žáka. Charakteristika školní úspěšnosti – neúspěšnosti, formy neúspěšnosti, činitelé (vnitřní a vnější). Neprospěch a neprospívání v užším a v širším smyslu slova (školní praxe a pedagogicko-psychologický přístup), příčiny neprospívání žáků.
 • 8. Tvořivost ve škole a její rozvíjení. Pojem tvořivosti, faktory tvořivosti, vývoj tvořivosti, etapy tvořivého procesu, úrovně tvořivosti, činitelé a podmínky záměrného rozvíjení tvořivého myšlení žáků, postavení tvořivého žáka v třídním kolektivu. Tvořivost učitele.
 • 9. Nadaní žáci – poznávání a rozvíjení jejich osobnosti. Mýty a předsudky o nadaných dětech. Identifikace nadaných žáků. Konkrétní způsoby práce s nadanými dětmi ve škole, výhody a nevýhody.
 • 10. Učitel. Osobnost učitele. Modely profesního cyklu učitele. Profesionální zdatnost učitele. Vyučovací styly učitele. Prevence syndromu vyhoření učitele.
 • 11. Školní třída. Psychosociální klima třídy. Činitelé ovlivňující klima školní třídy. Zjišťování třídního klimatu, možnosti a meze intervence. Klima školy.
 • 12. Výchova a sebevýchova. Výchovné prostředky – odměny a tresty aj. Způsoby (styly) výchovy.
Literatura
  povinná literatura
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada. 528 stran. ISBN 9788027105861. 2018. URL info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál. 702 s. ISBN 9788026201748. 2013. info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vydání druhé. Praha: Portál. 655 stran. ISBN 9788073672737. 2007. info
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. 2001. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. 1993. info
  doporučená literatura
 • DAŘÍLEK, Pavel a Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. Část A. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 80-7076-837-2.
 • ĎURIČ, Ladislav, GRÁC, Ján, ŠTEFANOVIČ, Jozef. Pedagogická psychológia. Vyd. 2. Bratislava: Jaspis, 1991. 333 s. ISBN 80-900477-6-9.
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učiteľov [Ďurič, 1977]. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 592 s.
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál. 383 s. ISBN 9788026207412. 2014. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál. 395 s. ISBN 9788026204039. 2013. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Vyd. 1. Praha: Grada. 144 s. ISBN 9788024738574. 2011. URL info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada. 255 s. ISBN 9788024719986. 2009. URL info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál. 935 s. ISBN 9788073675462. 2009. info
 • VENDEL, Štefan. Pedagogická psychológia. 2. vyd. [Bratislava]: Epos. 447 s. ISBN 9788080577100. 2007. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Základní témata problematiky nadaných. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha. 72 s. ISBN 9788086723259. 2007. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum. 430 s. ISBN 8024610744. 2005. info
 • LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Tvořivé vyučování. Vyd. 1. Praha: Grada. 208 s. ISBN 8024703742. 2003. info
 • KUSÁK, Pavel a Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 234 s. ISBN 8024402947. 2001. info
 • LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál. 199 s. ISBN 807178205X. 1999. info
 • MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál. 239 s. ISBN 80-7178-246-7. 1998. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Mária BRATSKÁ. Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. Edited by Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 463 s. ISBN 8008024984. 1997. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum. 170 s. ISBN 8071844888. 1997. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy pedagogické psychologie. Brno: Cerm. 184 s. ISBN 808586794X. 1996. info
  neurčeno
 • Evidence-based approaches in positive education : implementing a strategic framework for well-being in schools. Edited by Mathew A. White - A. Simon Murray - Martin E. P. Seligman. Dordrecht: Springer. xxxiii, 18. ISBN 9789401796668. 2015. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Positive education : Principles and contribution to the prevention of socially pathological phenomena at school. In Miłkowska, Grazyna. Prevention in School - Prevention in Education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. s. 152-168. International Forum for Education ; No. 2(4). ISBN 978-83-7780-750-7. 2013. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, praktická cvičení, diskuze ve skupině.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška.
Požadavky k ukončení: 70% docházka, včas odevzdaný seminární úkol (za úkol odevzdaný po termínu se body nedávají), závěrečný znalostní test. Předpokladem pro přistoupení k testu je splnění požadované docházky a odevzdání seminární práce.
Informace učitele
Doporučení - využívat zdroje a odkazy ve Studijních materiálech v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.