G7671k Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G1020 Všeobecná geologie I || G1021 Geologie dynamická || G1021k Geologie dynamická ) && ( G3081 Metody praktické geologie || G3081k Metody praktické geologie )
Znalost základů poznávání hornin, schopnost pracovat s geologickým kompasem a tvorby geologických map a řezů, prostorová představivost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět shrnuje hlavní metody geologické dokumentace geologických průzkumných děl (vrty, kopané sondy, štoly…), podzemních staveb (tunely, šachtice, štoly apod.) a základy důlního mapování. Zároveň je seznámen se současnými právními předpisy a práce s technickými normami vázanými na práci s geologickými informacemi.
Výstupy z učení
Student by po absolvování předmětu měl samostatně zvládnout zpracování dokumentace z průzkumných prací a vypracování důlních map a řezů.
Osnova
 • Metody geologické dokumentace vrtných prací, geologických průzkumných sond, horizontálních důlních děl, čeleb, vertikálních a úpadních důlních děl.
 • Fotografování v podzemí.
 • Konstrukce důlních map a řezů.
 • Geotechnické normy a předpisy v geologické praxi u podzemních prací – ČSN 731001, ČSN 73 3050, ČSN EN ISO 14688, ČSN EN ISO 14689, ČSN EN 1997, ČSN 73 7501, Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) a návazné předpisy, báňské předpisy.
 • Specifika práce geologa při budování podzemních staveb.
Literatura
  doporučená literatura
 • SCHEJBAL, Ctirad. Metodologie geologického průzkumu. Košice: Vienala, 2003. 245 s. ISBN 80-88922-73-9. info
 • MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza. Vyd. 1. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 8021003197. info
  neurčeno
 • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava v přednáškách a praktická cvičení
Metody hodnocení
ústní pohovor, samostatná práce
Navazující předměty
Informace učitele
Další literatura:
Stočes, Bohuslav. Důlní geologie. Díl I/1. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 502 s.
Stočes, Bohuslav. Důlní geologie. Díl I/2. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 417 s.
ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení
ČSN 72 1001 Pojmenování a popis hornin
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č 369/1992 Sb., Zákona č 366/2000 Sb., (úplné znění vyhlášeno pod č 66/2001 Sb.) zákona č. 320/2002 Sb., zákona č 18/2004 Sb. a zákona č 3/2005 Sb.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/G7671k