G7671k Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G1020 Všeobecná geologie I || G1021k Geologie dynamická || G1021 Geologie dynamická ) && ( G3081k Metody praktické geologie || G3081 Metody praktické geologie )
Znalost základů poznávání hornin, schopnost pracovat s geologickým kompasem a tvorby geologických map a řezů, prostorová představivost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět shrnuje hlavní metody geologické dokumentace geologických průzkumných děl (vrty, kopané sondy, štoly…), podzemních staveb (tunely, šachtice, štoly apod.) a základy důlního mapování. Zároveň je seznámen se současnými právními předpisy a práce s technickými normami vázanými na práci s geologickými informacemi.
Výstupy z učení
Student by po absolvování předmětu měl samostatně zvládnout zpracování dokumentace z průzkumných prací a vypracování důlních map a řezů.
Osnova
 • Metody geologické dokumentace vrtných prací, geologických průzkumných sond, horizontálních důlních děl, čeleb, vertikálních a úpadních důlních děl.
 • Fotografování v podzemí.
 • Konstrukce důlních map a řezů.
 • Geotechnické normy a předpisy v geologické praxi u podzemních prací – ČSN 731001, ČSN 73 3050, ČSN EN ISO 14688, ČSN EN ISO 14689, ČSN EN 1997, ČSN 73 7501, Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) a návazné předpisy, báňské předpisy.
 • Specifika práce geologa při budování podzemních staveb.
Literatura
  doporučená literatura
 • SCHEJBAL, Ctirad. Metodologie geologického průzkumu. Košice: Vienala, 2003. 245 s. ISBN 80-88922-73-9. info
 • MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza. Vyd. 1. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 8021003197. info
  neurčeno
 • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava v přednáškách a praktická cvičení
Metody hodnocení
ústní pohovor, samostatná práce
Navazující předměty
Informace učitele
Další literatura:
Stočes, Bohuslav. Důlní geologie. Díl I/1. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 502 s.
Stočes, Bohuslav. Důlní geologie. Díl I/2. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 417 s.
ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení
ČSN 72 1001 Pojmenování a popis hornin
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č 369/1992 Sb., Zákona č 366/2000 Sb., (úplné znění vyhlášeno pod č 66/2001 Sb.) zákona č. 320/2002 Sb., zákona č 18/2004 Sb. a zákona č 3/2005 Sb.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/G7671k