XS090 Asistentská praxe

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
10D. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Miluše Baráková (cvičící)
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Marta Farková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( B - UCB ) || PROGRAM ( B - UCF ) || PROGRAM ( B - UCC ) || PROGRAM ( B - UCM ) || PROGRAM ( B - UCZ )|| PROGRAM ( N - UCB ) || PROGRAM ( N - UCF ) || PROGRAM ( N - UCC ) || PROGRAM ( N - UCM ) || PROGRAM ( N - UCZ ) || PROGRAM ( N - UCI ) && (! Bi7011 Pedagogická praxe z biologie 1 || ! Bi9010 Ped. praxe z biologie 1 || ! C9010 Pedag.praxe z chemie || ! C9011 Pedagogická praxe z chemie 1 || ! F9001 Pedagogicka praxe z fyziky 1 || ! F8022 Pedagogická praxe z fyziky 1 || ! F9021 Pedagogická praxe z fyziky 1 || ! MA003 Průběžná ped. praxe z matem. 1 || ! MA004 Průběžná pedag. praxe z DG 1 || ! M9001 Ped. praxe z matematiky 1 || ! M9002 Ped. praxe z deskript. geom. 1 || ! M9003 Průběžná pedag. praxe z matem. || ! M9004 Průběžná pedag. praxe z DG || ! Z9010 Pedag. praxe ze zeměpisu 1 || ! Z9001 Ped. praxe ze zeměpisu 1 )
Asistentské praxe se konají na některé z klinických škol v Brně formou průběžné praxe. Jsou určeny studentům bakalářských oborů se zaměřením na vzdělávání, kteří mají za toto studium již minimálně 100 kreditů. Tuto praxi může absolvovat i student navazujícího magisterského programu před vykonáním Pedagogické praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: předmět lze zapsat v bc. studiu až po získání min. 100 kreditů. Optimální je zápis předmětu nejdříve v 5. semestru.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
1.Během asistentské praxe student (dle individuální domluvy) po alespoň 6 týdnů vždy 1 půlden (4-5 hodin) pobývá na vybrané klinické škole, kde v každém aprobačním předmětu (studijního oboru) absolvuje nejméně 7 hodin náslechů a rozborů a 3 mikrovýstupy v rozsahu 10-15 minut nejméně ve 3 vyučovacích hodinách.
2.Během asistentské praxe se student dále seznamuje s provozem školy, pedagogickou dokumentací a především pomáhá (asistuje) středoškolskému učiteli s přípravou pomůcek, školních pokusů, podkladů pro výuku, opravováním písemných prací apod., a to v celkovém rozsahu nejméně 7 hodin v každém aprobačním předmětu.
Hlavní cíle předmětu: získat informace o vlastní praktické výuce předmětu (náslechy); získat základní zkušenosti při výuce předmětu (mikrovýstupy); seznámit se s provozem školy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude mít student přehled o praktické výuce aprobačních předmětů; základní zkušenosti s jejich výukou; bude se orientovat v provozních otázkách školy; v pedagogické dokumentaci; ve vybavení pro výuku aprobačních předmětů.
Osnova
  • V každém aprobačním předmětu:
  • 1. 7 hodin náslechů a rozborů.
  • 2. 3 mikrovýstupy v rozsahu 10-15 minut nejméně ve 3 vyučovacích hodinách.
  • 3. 7 hodin provozu školy.
Literatura
  • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005, 481 s. ISBN 807367047X. info
  • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
  • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 655 s. ISBN 807178463X. info
Výukové metody
stáž na střední škole (jeden půlden po dobu šesti týdnů)
Metody hodnocení
Praxe je ukončena zápočtem na základě hodnocení pedagoga příslušné klinické školy.
Informace učitele
https://www.sci.muni.cz/student/bc-a-mgr/studenti-ucitelstvi
Student si volí klinickou školu (KŠ) zápisem v Informačním systému (rozpisy témat) Po potvrzení volby KŠ student kontaktuje tuto školu a osobně si domluví podrobnosti praxe
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Asistentskou praxi je třeba si rovněž zaregistrovat v IS - Rozpisy témat na konkrétní klinickou školu v Brně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/XS090