C9270 Diplomová práce III (UC)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/6. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C8890 Diplomová práce II (UC) && ! NOW ( C5000 Samostatný projekt ) && (( NOW ( JA002 Pokročilá angličtina - zk ) || NOW ( JF002 Pokročilá francouzština- zk ) || NOW ( JN002 Pokročilá němčina - zk ) || NOW ( JR002 Pokročilá ruština - zkouška ) || NOW ( JS002 Pokročilá španělština - zk )) || ( JA002 Pokročilá angličtina - zk || JF002 Pokročilá francouzština- zk || JN002 Pokročilá němčina - zk || JR002 Pokročilá ruština - zkouška || JS002 Pokročilá španělština - zk ))
Úspěšný postup prací na vybraném tématu Diplomové práce II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Diplomová práce III je koncipován jako kurz motivující studenta ke zpracování výsledků vlastního výzkumu ve formě diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu a kurzů navazujících zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím.
Výstupy z učení
Při zpracování diplomové práce student hlouběji porozumí výzkumným metodám používaným v dané oblasti, bude schopen samostatné výzkumné činnosti a bude si uvědomovat etické aspekty vědecké práce. Rovněž bude umět účelně a kriticky používat chemickou literaturu a databáze, na základě získaných informací navrhovat a provádět experimenty, vyhodnotit a zpracovat vlastní experimentální výsledky a prezentovat je v písemné podobě i před odbornou veřejností.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce (Literature according to the recommendation of the thesis supervisor)
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Vlastní rešeršní činnost, výzkumná práce v laboratoři, konzultace s vedoucím.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.