G2121k Inženýrská geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G2120 Základy inženýrské geologie && ! G2121 Inženýrská geologie && ! NOW ( G2121 Inženýrská geologie ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Student má znát: Základy geologie, základy matematiky, sedimentologii
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bude seznámen s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Bude seznámen s problematikou stavu napjatosti horninového masívu.
Výstupy z učení
Student má zvládnout základní posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny i zeminy) a jeho struktury.
Osnova
 • 1. Úvod, inženýrská geologie a mechanika hornin, jejich náplň, etapovost průzkumu, specifika
 • 2. Geomorfologie, geologické a inženýrskogeologické mapy
 • 3. Práce stavebně-geologického průzkumu
 • 4. Pokračování předchozího; Nedostatky a chyby průzkumu
 • 5. Dokumentace průzkumných prací, hydrogeologické metody v průzkumu
 • 6. Svahové pohyby
 • 7. Diskontinuity; Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři
 • 8. Pokračování předchozího
 • 9. Polní zkoušky mechaniky hornin
 • 10. Dtto, Stav napjatosti horninového masívu a jeho ověřování
 • 11. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring
 • 12. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn
 • 13. Kotvení do hornin
Literatura
 • MALGOT,J., KLEPSATEL,F., TRÁVNÍČEK,I.: Mechanika hornín a inžinierska geológia, Alfa Bratislava, 1992
 • PAŠEK, J., MATULA, M. a kol.: Inženýrská geologie I., II., ČMT-TP č. 76 Praha, 1995
 • HORÁK,V., PASEKA,A., POSPÍŠIL,P.: Inženýrská geologie a mechanika hornin
Výukové metody
přednášky, praktická cvičení, samostatná domácí příprava
Metody hodnocení
Odevzdání všech protokolů. Písemný test
Navazující předměty
Informace učitele
Skripta/Lecture notes Weiglová, K. (2007): Mechanika zemin. – skriptum FAST, VUT, CERM. Brno. Knihy/Books Klepsatel, F., Kusý, P a Mařík, L. (2003): Výstavba tunelů ve skalních horninách. - JAGA, Bratislava. Mencl, V. (1966): Mechanika zemin a skalních hornin. — Academia. Praha. Šimek, J., Jesenák, J. Eichler, J. a Vaníček, I. (1991): Mechanika zemin. SNTL, Praha. Záruba, Q. a Mencl, V. (1987): Sesuvy a zabezpečování svahů. – Academia, Praha. www stránka/web page Hoek, E. (2006): Rock engineering. - www.rocscience.com Normy/Standart regulations ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy ČSN 73 3050: Zemné práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Dle plánu distanční výuky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/G2121k