FF FNOJpV Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-OJ_ Obecná jazykověda

Součásti SZZ a jejich obsah

Závěrečnou zkoušku tvoří tři dílčí ústní otázky, zadané podle seznamu zveřejněného na webu Ústavu jazykovědy s ročním předstihem (http://www.phil.muni.cz/jazyk/studium.html#okru). Známka je průměrem dílčích známek z otázek.
Vedlejší obor je nediplomový, závěrečná práce se nevypracovává.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Hortvík: Shoda koordinovaného subjektu v češtině: lingvistický experiment (https://is.muni.cz/auth/th/400044/ff_m/?lang=cs)
Kloudová: Logická analytičnost v přirozeném jazyce (https://is.muni.cz/auth/th/342496/ff_m/?lang=cs)
Ondicová: Hledání všeslovanského jazyka (https://is.muni.cz/auth/th/215345/ff_m/?lang=cs)
Hávová: Vývoj infinitivů a participií od satemové indoevropštiny do současné češtiny (https://is.muni.cz/auth/th/361372/ff_m/?lang=cs)
Lukešová: Deklinační třídy staroseverských substantiv (https://is.muni.cz/auth/th/382515/ff_m/?lang=cs)
Výtisková: Baltofinské výpůjčky v baltských jazycích (https://is.muni.cz/auth/th/262877/ff_m/?lang=cs)
Pospíšilová: Lingvisticko-fonetický pohled na vybrané slabikáře (https://is.muni.cz/auth/th/382703/ff_m/?lang=cs)
Dvořáček: Fonologie italštiny. Funkční přístup. (https://is.muni.cz/auth/th/40987/ff_m/?lang=cs)

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgMA01Základy indoevropské srovnávací jazykovědy I V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:LgMA02Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II V. Blažekzk 1/1/05 2Z
FF:LgMA03Experimentální syntax a sémantika I. M. Dočekalzk 2/0/05 1Z
FF:LgMA04Experimentální syntax a sémantika II M. Dočekalzk 2/0/05 2Z
FF:LgMA05Antropolingvistika V. Blažekzk 1/1/05 3Z
FF:LgMA06Fonetika a fonologie - seminář A. Bičank 0/2/05 3P
FF:LgMA07Fonotaktika A. Bičank 0/2/05 4P
FF:LgMA08Gramatika, logika, mysl M. Dočekalk 2/0/05 3Z
40 kreditů

Povinně volitelné předměty