FF FNLMKpJ Literatura a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Literature and Intercultural Communication
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-LMK_ Literatura a mezikulturní komunikace

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška má dvě části: 1. Obhajoba diplomové práce.
2. Ústní SZZ má prokázat schopnost studenta pojednat zadanou odbornou problematiku, reagovat v diskusi a věcně argumentovat, prokázat znalosti literatury a ostatních zdrojů a schopnost použít je v odborné polemice, mít znalosti faktografické, znalosti základních a pokročilých metodologií v oboru, odborné literatury. Student musí umět formulovat teze a tvrzení a argumentačně je podpořit, komponovat přehledový a jasně strukturovaný výklad zadané problematiky a kriticky pracovat s odbornou literaturou. Cílem státní závěrečné zkoušky je prověřit dobrou znalost látky přednesené a procvičené v 1. – 4. semestru. Předpokládá se znalost metodologie a schopnost výkladu jevu v historických a nadnárodních souvislostech, znalost základní literatury oboru.
Tematické okruhy SZZ navazují na základní a profilové předměty studijního programu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Jan Balharová: Pokus o žánrové vymezení "mythic fiction", https://is.muni.cz/auth/th/439394/ff_m


Karolína Horáková: Vztah textu a hudby v procesu recepce literárního díla, https://is.muni.cz/auth/th/o51dw


Libor Galia: Vyprávění a iluzivní evidence fotografie v díle W. G. Sebalda, https://is.muni.cz/auth/th/vq2c7


České překlady hry Kdo se bojí Virginie Woolfové od Edwarda Albeeho, https://is.muni.cz/auth/th/th276


Katarína Belejová: Tvorba významu a společenská kritika v dílech propojujících vizuální a jazykovou složku ve veřejném prostoru, https://is.muni.cz/auth/th/h80co


Barbora Prudilová: Anglické překlady Janáčkova libreta Příhody lišky Bystroušky, https://is.muni.cz/auth/th/vtz3b/


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKX01Seminář k magisterské diplomové práci I Z. Fišerz 0/2/0 0.10 3P
FF:LMKX02Seminář k magisterské diplomové práci II Z. Fišerz 0/2/0 0.10 4P
FF:LMKX03Magisterská diplomová práce Z. Fišerz 0/0/0 0.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKA_a01Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu I M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 1-
FF:LMKA_a02Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu II M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 2-
FF:LMKA_a04Teorie kultury M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 1-
FF:LMKA_a05Teorie překladu Z. Fišerzk 2/0/05 1-
FF:LMKA_a06Texty a metody I Z. Foniokovák 0/2/0 0.5 2-
FF:LMKA_a07Redakční práce L. Novákovázk 0/2/0 0.5 2-
FF:LMKA_a09Strategie tvůrčího překládání Z. Fišerzk 2/0/0 0.5 3-
FF:LMKA_a10Literární dílo: pozorování, analýza, interpretace, kontextualizace P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 1-
FF:LMKA_a11Texty a metody II Z. Foniokovák 0/2/0 0.5 3-
FF:LMKA_a12Intermediální a adaptační studia P. Bubeníčekzk 0/2/0 0.5 2-
50 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMKB_a101Pravopis a stylistika Z. Fišerk 0/2/0 0.4 2-
FF:LMKB_a102Akademické psaní Z. Fišerk 0/2/04 2-
FF:LMKB_a103Tvůrčí psaní Z. Fišerk 0/2/04 2-
FF:LMKB_a204Současná anglicky psaná próza v kulturním kontextu Z. Foniokovák 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a213Moderní a postmoderní román Z. Foniokovák 2/0/0 0.4 3-
FF:LMKB_a214Autobiografie a autofikce Z. Foniokovák 0/2/04 2-
FF:LMKB_a301Specifika literárního překladu z němčiny Z. Fišerk 0/2/04 3-
FF:LMKB_a303Specifika literárního překladu z angličtiny Z. Foniokovák 0/2/0 celodenně.4 3-
FF:LMKB_a307Specifika literárního překladu z francouzštiny Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a401Adaptace, remediace, transmediace: literatura ve filmu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 1-
FF:LMKB_a403Teorie a dějiny výtvarné kultury 20. st. Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a406Ekfráze jako intermediální žánr a postup Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a415Literatura a kultovní/"kvalitní" televize P. Bubeníčekk 2/0/04 3-
FF:LMKB_a418Dívat se a vidět: tradice výtvarného umění Z. Fišerk 0/2/0 0.4 1-
FF:LMKB_a421Sdílené příběhy. Poetika transmediálních vyprávění Z. Fišerk 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a501Workshopy ediční praxe Z. Fišerz 0/2/0 0.4 3-
FF:LMKB_a503Workshopy překladatelské praxe Z. Foniokovák 0/2/0 0.4 3-
68 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB101Mezery a nedourčenost v literárním díle J. Tlustýz 0/2/04 --
FF:CJLB304Česko-německé kontakty a konflikty v literatuře 19. stol. Z. Urválkováz 0/2/04 --
FF:CJLB600Kapitoly z dějin světové literatury I Z. Urválkováz 2/0/04 --
FF:CJLB601Kapitoly z dějin světové literatury II Z. Urválkováz 2/0/04 --
FF:CJLB602Interpretace fantastické literatury T. Dědinováz 0/2/04 --
FF:CJLB604Idyla v české literatuře a umění - přednáška pro magisterské studium M. Fránekzk 2/0/0 0.4 --
24 kreditů