Plán: FSS DPSY13 Psychologie práce (kombinovaný)
Název anglicky: Work psychology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška (SDZ) a obhajoba disertační práce (ODP) jsou podmínky pro úspěšné ukončení studia. Státní doktorská zkouška bude prověřovat schopnost doktoranda zhodnotit nejrůznější problémy zvoleného oboru v širších, a to jak oborových, tak i v interdisciplinárních souvislostech. Komise předloží doktorandovi dva až tři okruhy psychologických témat, k nimž si disertant prostuduje relevantní literaturu včetně nejnovějších výzkumů. U státní zkoušky bude odpovídat na otázky a) týkající se metodologicko- výzkumných souvislostí tématu, tj. kriticky zhodnotí, jak jsou dané problémy zkoumány, v historické perspektivě pojedná vyvíjející se přístupy k výzkumnému uchopení daného jevu, b) uvede nejnovější teorie související s tématem a porovná je s dřívějšími koncepcemi, c) kriticky zhodnotí kontroverze v pojetí daného tématu.

Studijní a výzkumné povinnosti

V rámci povinných aktivit studenta je třeba absolvovat všechny povinné předměty, které souvisejí s přípravou a realizací doktorské disertační práce, dále předmět specializace. Do povinných aktivit patří i dlouhodobý zahraniční výjezd, účast na konferencích, příprava odborných publikací a podíl na aktivitách souvisejících s výukou a výzkumem na katedře psychologie.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

Témata disertačních prací jsou formulována v kontextu základní výzkumných témat psychologických pracovišť školitelů. Student volí z uvedené nabídky témat nebo je téma disertace zformulováno individuálně po dohodě se školitelem.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:D_AJ_1Anglický jazyk 1 P. Trávníkováz 0/0/02 --
FSS:D_AJ_2Anglický jazyk 2 P. Trávníkovázk 0/0/04 --
FSS:PSY001Teorie a metodologie vědy P. Macekzk 0/0/010 --
FSS:PSY005Psychologie práce M. Vaculíkzk 0/0/015 --
FSS:PSY007aSpolečný seminář I P. Macekz 0/0/02 --
FSS:PSY007bSpolečný seminář II P. Macekz 0/02 --
FSS:PSY007cSpolečný seminář III P. Macekz 0/0/02 --
FSS:PSY007dSpolečný seminář IV P. Macekz 0/0/02 --
FSS:PSY008Vystoupení na konferencích I P. Macekz 0/0/013 --
FSS:PSY009Vystoupení na konferencích II P. Macekz 0/0/015 --
FSS:PSY010Odborná publikace P. Macekk 0/0/015 --
FSS:PSY011Odborná publikace P. Macekk 0/0/025 --
FSS:PSY013Disertační práce - teoretická část A P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSY015Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. Macekz 0/0/015 --
FSS:PSY016Disertační práce - výzkumná část A P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSY025Disertační práce - výzkumná část B I. Čermákk 0/020 --
FSS:PSY027Analýza dat – kvalitativní výzkum T. Řiháčekzk 0/0/015 --
FSS:PSY028Analýza dat – kvantitativní výzkum S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSY029Participace na výuce a výzkumu P. Macekz 0/0/02 --
FSS:PSY030Participace na výuce a výzkumu P. Macekz 0/0/02 --
FSS:PSY031Participace na výuce a výzkumu P. Macekz 0/0/02 --
FSS:PSY032Participace na výuce a výzkumu P. Macekz 0/0/02 --
220 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
FSS:FSS910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 --
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
44 kreditů

Další aplikace