PdF NHV2Svp Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-HV2S Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.
Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

Hudební výchova včetně oborové didaktiky
Druhý obor včetně oborové didaktiky
Obhajoba diplomové práce
Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium
Předměty státní zkoušky vychází z pilířových disciplín hudební výchovy a oborové didaktiky.

Struktura (části) magisterské státní závěrečné zkoušky z Hudební výchovy:
1. Obhajoba diplomové práce (je-li zadána).
2. Ústní a praktická část:
Dějiny hudby
Didaktika hudební výchovy:
Širší vědní základ (okruhy z předmětů Úvod do hudební estetiky, Teorie umění a hudební sémiotika)
Sbormistrovství (teoretická a praktická část)
Hra na nástroj a hlasová výchova

Pro podrobnější informace viz http://katedry.ped.muni.cz/hudebni-vychova/studium/magisterske-studium-navazujici/statni-zaverecne-zkousky

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat diplomové práce z Hudební výchovy:
1. Tance v dílech českých i světových hudebních skladatelů
2. Humor v české hudbě
3. Využití tvorby brněnských hudebních skladatelů v hudební výchově
4. Historie a současnost Národního divadla v Brně
5. Muzikál a středoškolská mládež
6. Gymnasia cantant – historie a současnost
7. Varhany, klavír, cembalo, klavichord – dějiny a literatura nástroje, interpretace, organologie
8. Duchovní a liturgická hudba evropského západu
9. Masová kultura jako sociologický fenomén XX. století
10. Aktuální problémy české a světové hudební pedagogiky
11. Hudební preference dětí a mládeže
12. Hudebnost jako problém hudební výchovy
13. Metodologické problémy hud. sociologických výzkumů
14. Hodnotová orientace mládeže a hudba
15. Interpretace v systému hudebního sdělení
16. Využití multimediálních aplikací v hudební výchově
17. Problematika tradiční lidové kultury a folkloru ve vztahu k hudební výchově
18. Srovnávací analýzy děl baroka, klasicismu, romantismu a XX. století
19. Hodnoty a hodnocení uměleckého díla
20. Vztahy mezi jednotlivými druhy umění
21. Vývojové proměny paradigmatu hudby
22. Vzájemné vztahy mezi jednotlivými žánry hudby
23. Funkce umění
24. Problémy recepce uměleckého díla
25. Problémy masové kultury z hlediska obecné teorie umění

Výběr z úspěšně ukončených magisterských diplomových prací:
Problematika houslové literatury a její využití ve školství, Mgr. Jaroslav Bořil, 22.6.2021
Postoje žáků z hanáckého Slovácka k vybraným ukázkám lidových písní, Mgr. Lucie Hrubá, 9.6.2020
Poslechové činnosti v hudební výchově na 2. stupni ZŠ, Mgr. Jana Hanzelková, 4.2.2019
GIOACHINO ROSSINI: STABAT MATER. Analýza díla a její následné využití v hodinách hudební výchovy na základních školách. Mgr. Tomáš Chloupek, 5.2.2018
Texty Jana Nerudy inspirací pro hudební skladatele se zaměřením na melodram, Mgr. Hana Neumannová, 30.1.2017
Liška Bystrouška: Výchovně - vzdělávací program pro rozvoj hudebnosti a hudebních znalostí, Mgr. Radka Těšíková, 5.6.2017
Postup při nácviku dvojhlasu a vícehlasu v dětském pěveckém sboru na ZŠ, Mgr. Vladimír Trhal, 5.6.2017
Vztah učitelů ZŠ a SŠ k hudbě a hudební výchově, Mgr. Ivana Procházková, 1.2.2016
Využití prvků hudebně pohybové výchovy v rámci poslechových činností v hodinách hudební výchovy na gymnáziích, Mgr. Hana Havelková, 27.5.2015
Vliv hudebního vzdělávání na hudební preference, Mgr. Alžběta Hrbáčová , 26.5.2015
Eurytmie a hudba na Waldorfské základní škole v Brně, Mgr. Denisa Březinová , 27.5.2015
Současné hudební a kulturní dění na Velkobítešsku, Mgr. Lucie Večeřová, 2.2.2015

Pozn.: Všechny práce jsou uloženy v archivu MU, přístup k pracím prostřednictvím informačního systému IS MUNI: www.is.muni.cz

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV051Hra na nástroj 1 P. Halaz 0/1/02 1P
PdF:HV052Hudební pedagogika, psychologie a sociologie O. Musilz 1/0/02 1P
PdF:HV053Úvod do hudební estetiky M. Sedláčekzk 1/1/04 1P
PdF:HV062Seminář k dějinám hudby 1 M. Košutz 0/2/02 3P
PdF:HV063Vztahy mezi druhy umění M. Sedláčekzk 1/1/04 3-
PdF:HV069Internacionalizace v hudební výchově M. Sedláčekz 0/0/0- 2-
PdF:HV257Hra na nástroj 2 P. Halaz 0/1/02 2P
PdF:HV258Sbormistrovství V. Richterk 0/2/03 2P
PdF:HV059Teorie umění a hudební semiotika M. Sedláčekzk 1/1/04 2P
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV050Didaktika HV pro ZŠ 1 J. Kučerováz 0/2/02 1Z
PdF:hv056Didaktika HV pro ZŠ 2 J. Kučerovázk 0/2/03 2Z
PdF:HV060Didaktika HV pro SŠ 1 M. Sedláčekz 0/2/02 3Z
PdF:HV066Didaktika HV pro SŠ 2 M. Sedláčekzk 0/2/03 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:HV6002Učitelská praxe 2 D. Taylorz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:HV6003Učitelská praxe 3 M. Tomanováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů