PdF NCJ2vp Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ zahrnuje obsah předmětů profilujícího základu a základních teoretických předmětů profilujícího základu studijního programu. Její součástí je ústní zkouška z českého jazyka a literatury s didaktikou.


1. Ústní zkouška z českého jazyka zahrnuje všestranný jazykový rozbor textu a odpověď na teoretickou otázku z jazykovědy a na
otázku z didaktiky českého jazyka a slohu dle tematických okruhů.
2. Ústní zkouška z české literatury zahrnuje odpověď na otázku z literární teorie a historie a na otázku z didaktiky literární výchovy dle tematických okruhů. Předpokladem k úspěšnému absolvování zkoušky z české literatury je schopnost interpretovat literární dílo s přihlédnutím k jeho strukturním vrstvám i literárněhistorickému kontextu.
Při SZZ z českého jazyka a literatury jsou prověřovány:
- kompetence komunikační: dovednost kultivované jazykové komunikace ústní i písemné a na jejím základě schopnost a dovednost vytvářet a rozvíjet komunikační dovednosti žáků;
- kompetence oborové: schopnost využívat základní i speciální odborné znalosti a dovednosti z českého jazyka s důrazem na znalost normy a kodifikace spisovné češtiny a její stylové diferenciace v textech mluvených a psaných; schopnost využívat základní i speciální odborné znalosti a dovednosti z české literatury a literární vědy, samostatně vyhledávat informace a prakticky se orientovat v nových informačních zdrojích a kriticky je ve škole využívat;
- kompetence oborovědidaktické: schopnost uplatnit získané znalosti a dovednosti ve výuce českého jazyka a literatury na základní škole v souladu s didaktickými poznatky s cílem rozvíjení klíčových kompetencí vymezených v rámcových vzdělávacích programech; dovednost vést žáky k tvořivé práci s uměleckým textem, rozvíjet u žáků čtenářství a motivovat je k přečtení hodnotných literárních děl, prostřednictvím literatury posilovat vztah k národním i nadnárodním kulturním hodnotám.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhajoba diplomové práce je součástí hlavního studijního plánu.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp201Stylistika v teorii a praxi M. Lollokzk 0/1/03 1P
PdF:CJp202Literární kritika a textologie D. Kročaz 0/1/02 1P
PdF:CJp503Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura J. Poláčekz 0/0/0 jinak.- 2-
PdF:CJp515Základy onomastiky J. Tuškováz 2/0/02 2P
PdF:CJp505Podoby nejnovější české a světové literatury pro mládež M. Šubrtováz 1/0/02 2P
PdF:CJp510Starší česká literatura O. Sládekzk 0/2/04 2P
PdF:CJp512Vývoj spisovné češtiny H. Svobodovázk 2/0/03 3P
PdF:CJp210Podoby nejnovější české literatury M. Chocholatýzk 0/1/03 3P
19 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp205Alternativní metody výuky českého jazyka 1 J. Tuškováz 0/2/02 1-
PdF:CJp508Využití korpusů v pedagogické praxi J. Tuškováz 0/2/02 1-
PdF:CJp208Alternativní metody výuky českého jazyka 2 J. Tuškováz 0/2/02 2-
PdF:CJp517Světová literatura 20. století J. Poláčekz 1/0/02 2-
8 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:CJp203Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 1 M. Šubrtovák 0/2/04 1Z
PdF:CJp204Kapitoly z didaktiky literární výchovy M. Šubrtováz 1/0/02 1-
PdF:CJp207Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 2 J. Tuškovázk 0/2/04 2Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:CJ6002Učitelská praxe 2 J. Zítkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:CJ6003Učitelská praxe 3 J. Zítkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů