PdF DDIGE01 Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF D-DIGE Didaktika geografie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

První částí státní doktorské zkoušky je rozprava o tezích disertační práce, na které klade oborová rada následující požadavky:
Teze disertační práce představují výtah podstatných částí připravované disertační práce. Jsou zpracovány ve struktuře projektu disertační práce, tj. obsahují zpravidla tyto části: vymezení řešené problematiky a základních pojmů; shrnutí dosavadního stavu poznání či řešení; popis výzkumné metodologie; představení vybraných/předběžných výsledků; formulace pracovních závěrů včetně výhledu na finalizaci disertační práce.
Teze disertační práce jsou psány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Jejich rozsah je 20–40 normostran, tj. 36000–72000 znaků včetně mezer. Jsou připraveny v souladu s požadavky citační normy (v ideálním případě APA). Teze disertační práce musí být odevzdány před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce v počtu 10 výtisků.
Druhou částí státní doktorské zkoušky je rozprava, při níž jsou ověřovány znalosti a dovednosti studentů zaměřené na tyto tematické okruhy: (a) metodologie sociálněvědního, geografického a pedagogického výzkumu, (b) obecné otázky didaktiky geografie jako vědy a (c) specializované otázky z vybraných povinně volitelných předmětů i vzhledem k zaměření disertační práce.

Studijní a výzkumné povinnosti

Během standardní doby studia je vyžadováno (a prostřednictvím Informačního systému MU kontrolováno – formou absolvování předmětů Odborná aktivita v oboru 1–8 a Příprava disertační práce 1–8), aby student absolvoval níže uvedené aktivity směřující k rozvoji jeho akademických dovedností.
1. Aktivní účast na seminářích a přednáškách pro doktorské studium, které se vztahují k předmětům studijního programu, a skládání zkoušek a zápočtů.
2. Příprava a realizace disertačního výzkumu a tvorba disertační práce (vč. obhajoby tezí disertační práce).
3. Publikační činnost (4 odborné texty – např. časopisecké studie, kapitoly v knihách, příspěvky ve sbornících, z toho minimálně 2 texty zařazené v databázích WoS nebo SCOPUS).
4. Aktivní účast na domácích konferencích (2x) a na zahraničních konferencích (2x).
5. Absolvování stáže na zahraničním výzkumném (event. vzdělávacím či vývojovém) pracovišti v minimální délce 1 měsíce; v ideálním případě v rozsahu jednoho semestru (případně delším).
6. Pedagogická činnost (podíl na výuce), a to v rozsahu 2–4 hodin za týden po dobu 4–8 semestrů (= 96 až 192 hodin přímé výukové činnosti za celkovou dobu studia).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat prací vychází z Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty MU.
https://www.muni.cz/media/24930/dz_pedagogicka_fakulta_2020.pdf

Možné tematické zaměření disertačních prací:

 • Historické proměny geografického vzdělávání;

 • Výběr, hodnocení a testování znalostí, dovedností a postojů v geografickém vzdělávání;

 • Využití informačních a geoinformačních technologií v geografickém vzdělávání;

 • Zkušenostní učení a terénní výuka v geografickém vzdělávání;

 • Příprava učitelů na výuku zeměpisu/geografie;

 • Profesní rozvoj učitelů zeměpisu/geografie;

 • Příprava učitelů na výuku geografického učiva na 1. stupni ZŠ;

 • Kurikulum a standardy geografického vzdělávání;

 • Představy žáků o geografických tématech/fenoménech;

 • Geografické vzdělávání v zahraničí (komparativní výzkum);

 • Vztah výzkumu a praxe v geografickém vzdělávání;

 • Status/pozici geografického vzdělávání na různých typech a stupních škol;

 • Zhodnocení vybraných přístupů k realizaci geografického vzdělávání;

 • Interkulturní, ideologické a politické aspekty geografického vzdělávání;

 • Zhodnocení vybraných výukových strategií a postupů v geografickém vzdělávání;

 • Role, výběr, užívání a hodnocení kvality edukačních médií v geografickém vzdělávání;

 • Geografické vzdělávání pohledem veřejnosti, žáků/studentů, učitelů a expertů;

 • Vybrané geografické fenomény zkoumané s využitím modelu didaktické rekonstrukce, konstrukčního výzkumu (design-based research) apod.;

 • Školská kartografie;

 • Geografie vzdělávání;

 • Environmentální vzdělávání;

 • Geografická témata v příbuzných vzdělávacích oborech.
 • Doporučený průchod studijním plánem

  Povinné předměty

  Předmět Příprava dizertační práce si zapisují studenti 8 x, celkem tedy splní 120 kreditů. Předmět Odborná aktivita v oboru si studenti zapisují 8 x, celkem tedy splní 40 kreditů.

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  PdF:DGC001Příprava disertační práce P. Knechtk 0/0/015 1-
  PdF:DGC002Odborná aktivita v oboru P. Knechtk 0/0/05 1-
  PdF:DGC004Metodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/015 2-
  PdF:DGC005Aplikovaná geografie P. Knechtzk 0/0/010 1-
  PdF:DGC006Teorie a metodologie výzkumu v didaktice geografie P. Knechtzk 0/0/010 4-
  PdF:DGC007Dlouhodobý výzkumný pobyt na zahraničním pracovišti P. Knechtk 0/0/05 5-
  PdF:DGC008Angličtina pro akademické účely R. Heroutzk 0/2/010 4-
  70 kreditů

  Povinně volitelné předměty

  Studenti si zapisují z uvedené nabídky předměty min. v celkové hodnotě 30 kreditů.

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  PdF:DGC003Pedagogická psychologie J. Marešk 0/0/015 --
  PdF:DGC009Kurikulární studia P. Knechtk 0/0/015 --
  PdF:DGC010Mezinárodní dimenze geografického vzdělávání P. Knechtk 0/0/015 --
  PdF:DGC011Geoinformační a kartografické nástroje v geografickém vzdělávání H. Pokornák 0/0/015 --
  PdF:DGC012Případová geografická studie P. Knechtk 0/0/015 --
  PdF:DGC013Transdisciplinární didaktika: obecné otázky oborových didaktik T. Janíkk 0/0/015 --
  PdF:DGC014Pedagogická diagnostika a evaluace K. Vlčkovák 0/0/015 --
  PdF:DGC015Geografie vzdělávání P. Knechtk 0/0/015 --
  PdF:DGC016Geografické myšlení R. Brázdilk 0/0/015 --
  135 kreditů