Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená)

Představení studijního programu

Ve studijním programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání budete intenzivně rozvíjet své jazykové znalosti a dovednosti pomocí moderních výukových metod s uznávanými českými i zahraničními učiteli.

Proniknete do jazykového systému němčiny a naučíte se, jak podchytit shody a rozdíly ve studovaném a mateřském jazyce.

Poznáte lépe kulturu německy mluvících zemí a budete umět interpretovat a kriticky posuzovat historické, literární a literárněvědné texty.

Zjistíte, jak funguje dnešní vyučování cizího jazyka.

Kromě klasické vysokoškolské výuky se budete moci věnovat i atraktivním a netradičním aktivitám, jako například studentskému divadlu, mezinárodním projektům, tematickým exkurzím do zahraničí a dalším.

Část svého studia můžete strávit na studijních pobytech či pracovních stážích v německy mluvících zemích (Erasmus a další). Posílíte nejen své jazykové kompetence, ale získáte i cenné zkušenosti pro svůj osobnostní rozvoj.

Znalostmi a dovednostmi získanými v rámci oboru a pedagogicko-psychologických disciplín si vytvoříte základ kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele německého jazyka na základní škole v pomocné výchovné a vzdělávací činnosti.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Ovládáte základy německého jazyka minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky?

 • Chcete si své jazykové znalosti prohloubit a dozvědět se co nejvíce o zemích, kde se tímto jazykem mluví a poznat jejich kulturu?

 • Chcete v rámci studia pobývat v  zahraničí?

 • Baví vás práce s dětmi?

 • Uvažujete o povolání učitele?

 • Přejete si studovat na renomované a moderně vybavené fakultě?

 • Chcete být obklopeni inspirativními lidmi, kteří vás posunou dál?

Pokud na většinu z těchto otázek odpovídáte ANO, neváhejte a podejte si přihlášku.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Základním cílem bakalářského studijního programu je příprava oborového odborníka jak v kombinaci dvou studijních oborů, tak i v rámci jednooborového studia, který dosáhne velmi dobré úrovně jazykových znalostí (na úrovni B2 v jazykové produkci a C1 v jazykové percepci dle Společného evropského rámce pro jazyky), získá solidní a strukturované znalosti v lingvistických disciplínách, v německy psané literatuře, kulturně historickém vývoji německy mluvících zemí a regionů a v základních teoretických východiscích oborové didaktiky.

  Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

  Znalostmi a dovednostmi získanými v rámci oboru a pedagogicko-psychologických disciplín je tak vytvořen základ kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele německého jazyka na základní škole ve výchovné a pomocné edukační práci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • používat efektivně jazykové znalosti a dovednosti v němčině na úrovni B2/C1 pro společenské a profesní účely;
  • popsat a vysvětlit systém jazyka v kontrastivní perspektivě;
  • pojmenovat a vysvětlit literární a kulturní dědictví německy mluvících zemí, interpretovat je ve vztahu k určitému období historicko-společenského vývoje; umí analyzovat a interpretovat literární text;
  • využívat oborově didaktické kompetence související s prací pedagogického asistenta a lektora německého jazyka;
  • vykonávat profesi pedagogického asistenta učitele německého jazyka na základní škole ve výchovné a pomocné edukační práci;
  • spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu;
  • popsat a analyzovat s  využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci; svoje znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi;
  • využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci;
  • používat metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi na podporu individualizace ve výuce a získává tak data dostupná pro individuální podporu žáka. Výsledky projednat s žáky, vyučujícími, popř. s rodiči a jinými odborníky;
  • formulovat vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi, toto pojetí podloží argumenty z teorie a praxe;
  • vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi;
  • vysvětlit základní pojmy vývojové a sociální psychologie a identifikovat případné vývojové obtíže či potíže v sociálních kompetencích či adaptaci žáka ve škole.
 • Uplatnění absolventa

  Bakalářské studium vás připraví především k navazujícímu magisterskému studiu učitelství německého jazyka na základních či středních školách.

  Jako bakaláři se můžete uplatnit jako kvalifikovaní asistenti pedagogů na základních školách, působit jako jazykoví lektoři ve střediscích volného času, pracovat jako vychovatelé v družinách, v domovech mládeže a v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

  Mimo pedagogický sektor na vás čekají pracovní příležitosti všude tam, kde je požadována velmi dobrá jazyková kompetence a dobrý přehled o kultuře německy mluvících zemích, např. ve státní správě, v cestovním ruchu či v zahraničních firmách.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu bakalářského studia budete mít příležitost vykonávat různé praxe v terénu, které vám pomohou k úspěšnému zvládnutí role asistenta pedagoga.

  V rámci těchto praxí se budete věnovat doučování dětí ve škole či v rodinách a asistentské práci s učitelem ve třídě během výuky.

  K hlubšímu pochopení „tajů“ pedagogické činnosti vám pomůže systém reflexe praxí.

  V pedagogických praxích zúročíte své poznatky získané studiem pedagogických a psychologických disciplín, oborové didaktiky i celého oboru.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 81 000 – 130 000 znaků včetně mezer, tj. 45 – 60 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných bakalářských prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU.

  Student:

  - prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  - pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  - prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  - prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po ukončení bakalářského studia máte možnost pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském studiu a získat tak plnou kvalifikaci pro výuku němčiny na základní škole.

  Těší vás práce se staršími žáky? Po ukončení navazujícího magisterského studia můžete získat kvalifikaci pro výuku na střední škole v jednoletém rozšiřujícím studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání.

  Pokud v průběhu bakalářského studia zjistíte, že práce učitele není vaším vysněným cílem, máte možnost využít nabídky některých filozofických fakult, jež nabízejí neučitelská navazující magisterská studia, jako je například studium překladatelství.

Základní údaje

Zkratka
B-NJ3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

147
počet aktivních studentů
44
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje