Představení studijního programu

Chcete porozumět hudbě? Studium Hudební vědy na Masarykově univerzitě nabízí mnoho způsobů, jak ji blíže poznat. Program v sobě slučuje přístup historický i systematický. Vedle důkladného obeznámení s dějinami hudby od antiky po současnost se seznámíte s mnoha dalšími aspekty, jako je hudební analýza, estetika či organologie a další disciplíny.

Porozumíte historickým proměnám hudebního myšlení a vztahu hudby a společnosti, a to mimo jiné prostřednictvím vlastního archivního výzkumu. Díky práci s partiturou získáte také schopnost vhledu do hudebního díla, pochopíte například i zákonitosti filmové hudby. Seznámíte se s dějinami i stavbou hudebních nástrojů, a to pomocí studia historických vyobrazení i nástrojů samotných.

Hlavní výhodou studia je možnost výběru. Ke studiu hudební vědy si můžete zvolit další program dle vlastního uvážení, například kombinace s historickými nebo filologickými programy přináší důležitou synergii. Zároveň si do velké míry vyberete mezi hlubokým průnikem do problematiky nebo naopak důrazem na široký rozhled v oboru.

Kromě mnoha různých praxí se nabízí i možnost zahraničních studijních pobytů po celé Evropě. K programu patří i praktické předměty zahrnující sborový i sólový zpěv, hru na klavír a podobně. Hudební aktivity lze zúročit ve studentském symfonickém orchestru, mužském nebo komorním sboru.

Jako studenti programu můžete být aktivní také jako hudební publicisté, k získání potřebných zkušeností vám poslouží vlastní webový portál musicologica.cz. Ti nejschopnější mohou už během studia přispívat do renomovaných časopisů a webů. Můžete se také zapojit do organizace různých hudebních akcí, představení a festivalů, kde získáte nejen manažerské, ale například i dramaturgické zkušenosti.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás hudba a její role v kultuře?

 • Nebojíte se zdánlivých překážek v podobě jiné hudby, odlišných typů hudebního zápisu nebo práce s archivními dokumenty?

 • Máte chuť nahlédnout pod povrch samotného hitu, odrhovačky nebo symfonie?

 • Chcete porozumět struktuře i sociálnímu kontextu skladby?

 • Zajímají vás důvody, proč se některá píseň stane ikonickou, a jiná ne?

 Odpověděli jste na většinu otázek kladně? Pak neváhejte a podejte si přihlášku do našeho programu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia oboru hudební věda v bakalářském stupni je základní získání a rozvíjení vědomostí, dovedností a metodologických poznatků z oblasti historické a teoretické problematiky dějin české a evropské hudby v celém rozsahu jejich vývoje. Nemenší důraz je kladen i na znalost a spolehlivou orientaci v základních hudebně teoretických disciplínách, tj. v harmonii, kontrapunktu a hudebních formách, a to v rovině historické, teoretické i praktické. V osvojování klíčových kompetencí má značný význam provozování hudebních aktivit (v rámci výuky je možno realizovat zpěv v několika sborech, hraní na klavír, v komorních souborech či v orchestru). Tento studijní obor je určen absolventkám a absolventům středních škol různého typu, jejichž studium je zakončeno maturitou (gymnázium, konzervatoř, střední odborné školy ad.). Jeho koncepce počítá nejen se základním teoretickým vybavením absolventů, ale také s aplikováním jejich dovedností v praxi. Studenti bakalářského studia hudební vědy si postupně osvojí práci s literaturou (českou i zahraniční), ale v omezené míře též s primárními i sekundárními prameny týkajícími se hudební kultury. Budou schopni analyzovat nejrůznější druhy a formy uměleckých projevů, a to jak v oblasti vážné hudby, tak hudby nonartificiální. Je možno také vyjet na stáž v rámci Erasmus+ na některou z mnoha evropských univerzit, s nimiž má Ústav hudební vědy uzavřenu partnerskou smlouvu, přičemž je žádoucí uplatnění poznatků a zkušeností získaných v zahraničí při psaní bakalářské práce. Absolventi mohou dále studovat hudební vědu v magisterském stupni nebo některé příbuzné obory (zejména ty, jejichž chod garantuje Ústav hudební vědy, např. Hudební management ad.). Jsou ale rovněž připraveni pro přímé uplatnění v praxi.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • znát dobře jednotlivé etapy hudebního vývoje z hlediska historiografického i analytického;
  • analyzovat konkrétní hudební útvary, a to jak z hlediska makrostruktury, tak i mikrostruktury hudebních děl
  • popularizovat hudbu na sofistikované úrovni
  • pracovat s prameny k jednotlivým stylovým údobím
  • rámcově se orientovat v základní oborové heuristice i v práci s archivními fondy
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent bakalářského studia hudební vědy budete odborníkem vybaveným znalostmi v oblasti teorie a dějin hudby. Uplatnění najdete ve sféře základního a aplikovaného výzkumu, kam patří například akademická pracoviště, různé odborné archivy a muzea. Práci najdete i v managementu, hudebním průmyslu, v široké oblasti médií, hudebních nakladatelství a vydavatelství. Zapojit se můžete také v managementu koncertního provozu a v neposlední řadě ve sféře hudebního vzdělávání a publicistiky.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Prostřednictvím odborných praxí se seznámíte i s aktuálním provozem mnoha hudebních institucí, jako je filharmonie, operní dům, ale i hudební klub. Připravíte se tak nejen k další dráze vědce, badatele, pracovníka muzea nebo knihovny, ale i k pracovnímu zapojení v aktuálním kulturním průmyslu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářských diplomových prací je nejméně 70 000 znaků, včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Povinnou součástí obou typů je české a jedno cizojazyčné resumé. Cílem práce je, aby student prokázal schopnost formulovat odborné problémy a nalézat jejich řešení, kriticky pracovat s odbornými texty a s pramennými materiály.

  Státní bakalářská zkouška ukončuje tříleté bakalářské studium hudební vědy. Při této zkoušce má student prokázat celkovou orientaci v oboru, tj. znalost základní problematiky hlavních muzikologických disciplín a hlubší znalost dějin hudby, zvláště hudby evropské a české.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování programu můžete dále studovat program hudební věda v magisterském stupni nebo některé příbuzné obory. Nejlépe ty, jejichž chod garantuje Ústav hudební vědy, například program Hudební management.

Základní údaje

Zkratka
B-VH_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

87
počet aktivních studentů
27
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje