FF FBVHkJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských kombinovaných studijních programech získat alespoň 5 kreditů z Volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HVK_21aDiplomový seminář bakalářský I. V. Maňasz 0/0/0 8 hodin + 16 hodin individuálních konzultací.10 5P
FF:HVK_21bDiplomový seminář bakalářský II. V. Maňasz 0/0 8 hodin.5 6P
FF:HVK_25Bakalářská diplomová práce V. Maňasz 0/0/0- 6P
FF:HVK_26Bakalářská zkouška V. MaňasSZk 0/0/0- 6-
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HVK_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 1Z
FF:HVK_02aProseminář I. P. Macekz 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.4 1Z
FF:HVK_02bProseminář II. P. Macekz 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.4 2Z
FF:HVK_04Hudební nauka J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 1Z
FF:HVK_05Harmonie J. Perutkovázk 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 1Z
FF:HVK_06Kontrapunkt J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 4 hodiny individuálních konzultací.6 2Z
FF:HVK_07Hudební akustika P. Kalinak 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 4Z
FF:HVK_08Intonace J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 1Z
FF:HVK_09Sluchová analýza J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 2Z
FF:HVK_10Hudební formy M. Štědroňzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 3P
FF:HVK_11aTeorie hudebního zápisu I. V. Maňasz 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 3P
FF:HVK_11bTeorie hudebního zápisu II. V. Maňaszk 0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 4P
FF:HVK_13aHudebně historický seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 3P
FF:HVK_13bHudebně historický seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 4P
FF:HVK_14Hudební analýza J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 5P
FF:HVK_19aSeminář systematické muzikologie I. L. Spurnýz 0/0/0 8 hodin + 16 hodin individuálních konzultací.6 5-
FF:HVK_19bSeminář systematické muzikologie II. L. Spurnýz 0/0/0 8 hodin + 16 hodin individuálních konzultací.6 6-
FF:HVK_22Úvod do organologie P. Kalinazk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 4-
FF:HVK_801Dějiny hudby: do počátku novověku V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 1P
FF:HVK_802Dějiny hudby: renesance a rané baroko V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 2P
FF:HVK_803Dějiny hudby: baroko J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 3P
FF:HVK_804Dějiny hudby: klasicismus J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 4P
FF:HVK_805Dějiny hudby: 19. století J. Zahrádkazk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 5P
FF:HVK_806Dějiny hudby: 20. století M. Flašarzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 6P
FF:HVK_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 3P
FF:HVK_808Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) J. Zahrádkazk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 4P
152 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti mohou v průběhu studia zapisovat až dvě odborné praxe.

Volitelné předměty

V průběhu studia lze absolvovat až dvě odborné praxe (blok 1). Student si případně také vybírá z nabídky předmětů oboru hudební věda a teorie a provozovací praxe staré hudby včetně mimořádných kreditů, udělovaných za uměleckou, publicistickou či vědeckou činnost ve smyslu reprezentace mateřské instituce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH09Poslechový seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:ASH11Poslechový seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:ASH13Poslechový seminář III. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.3 --
FF:ASH15Poslechový seminář IV. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 --
FF:SUS_04Praxe v kulturních institucích I. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:SUS_21Praxe v kulturních institucích II. P. Macekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:HV_99Mimořádné kredity P. Macekz 0/0/03 --
24 kreditů