Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALOMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES a Jan TULÁČEK. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 864 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 2. KOUKAL, Pavel. Oddíl 3 Majetková práva: §12-18. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 115-163, 49 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 3. KOUKAL, Pavel. Ochrana práva autorského: § 45 (ochrana názvu díla). In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 451-455, 5 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 4. KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA, Helena PULLMANNOVÁ, Terezie VOJTÍŠKOVÁ a Jan ZIBNER. Právo duševního vlastnictví. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
 5. PULLMANNOVÁ, Helena a Pavel KOUKAL. Security Rights in Intellectual Property in the Czech Republic. In Eva-Maria Kieninger (ed.). Security Rights in Intellectual Property. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2020. s. 263-279, 17 s. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-030-44190-6. doi:10.1007/978-3-030-44191-3.
 6. KOUKAL, Pavel. Souběh ochrany: § 105. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 820-825, 6 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 7. KOUKAL, Pavel. Ústavněprávní limity ochrany „duševního majetku“ a práva vydavatelů tiskových publikací. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, roč. 159, č. 2, s. 140-163. ISSN 0231-6625.
 8. KOUKAL, Pavel a Michal KOŠČÍK. Zvláštní právo pořizovatele databáze: § 88-94. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 575-616, 42 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 9. 2019

 10. KOUKAL, Pavel. Autorská práva, public domain a lidská práva. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 524 s. Sciencia. ISBN 978-80-210-9279-2.
 11. KOUKAL, Pavel. Autorská práva, public domain a lidská práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 524 s. Scientia, sv. č. 647. ISBN 978-80-210-9279-2.
 12. KOUKAL, Pavel. Autorské právo a Internet. In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. Praha: Leges, 2019. s. 233-250, 18 s. ISBN 978-80-7502-386-5.
 13. KOUKAL, Pavel. Autorskoprávní public domain a obecná svoboda jednání. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 8, s. 753-773. ISSN 0231-6625.
 14. KOUKAL, Pavel. Licenční smlouvy. In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Praha: Leges, 2019. s. 159-179, 21 s. Student. ISBN 978-80-7502-386-5.
 15. KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Právnická fakulta, 2019. 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řadateoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9476-5.
 16. KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Edice Scientia, sv. č. 669. ISBN 978-80-210-9477-2.
 17. KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Edice Scientia, sv. č. 669. ISBN 978-80-210-9476-5.
 18. KOUKAL, Pavel. Public domain a společné statky. In Otázky práva duševního vlastnictví 2019. 2019.
 19. 2018

 20. CHARVÁT, Radim, Pavel KOUKAL, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ a Michal JANOVEC. Cofola 2018: Část I. Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. In Cofola 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 114 s. ISBN 978-80-210-9005-7.
 21. KOUKAL, Pavel a Helena PULLMANNOVÁ. Consensual Security Rights over Intellectual Property. The Lawyer Quarterly, 2018, roč. 8, č. 4, s. 434-451. ISSN 1805-8396.
 22. KOUKAL, Pavel. Consumer Protection and the Portability Regulation. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Eva Kovářová, Kateřina Dvoroková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 814-820, 7 s. ISBN 978-80-248-4169-4.
 23. KOUKAL, Pavel. Consumer Protection and the Portability Regulation. In International Conference on European Integration. 2018.
 24. KOUKAL, Pavel, Josef BEJČEK, Josef ŠILHÁN a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2018 Část IV. Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 134 s. ISBN 978-80-210-9328-7.
 25. KOUKAL, Pavel. Graphical User Interfaces and Their Protection in the European Union. In Thomas S. Clary. Horizons in Computer Science Research. New York: Nova Science Publishers, 2018. s. 145-160, 16 s. Horizons in Computer Science, Volume 17. ISBN 978-1-5316-4420-8.
 26. KOUKAL, Pavel. Judikatura SDEU v oblasti volného pohybu zboží/služeb a zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti. In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 223-255, 33 s. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1.
 27. KOUKAL, Pavel. Ochrana výsledků tvůrčí činnosti v Listině základních práv a svobod České republiky. In Zuzana Adamová. Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. s. 9 - 39, 31 s. Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-568-0181-9.
 28. KOUKAL, Pavel. Právní ochrana informací. In Ochrana a komercializace dat a databází. 2018.
 29. KOUKAL, Pavel. Refusal of the Trademarks Protection on the Grounds of the Public Domain. In WIPO Services and Initiatives. 2018.
 30. KOUKAL, Pavel. Security Rights and the Intelectual Property Protection in the Czech Republic. In Constitutional right to property - methods of violation and means of protection. 2018.
 31. KOUKAL, Pavel a Helena PULLMANNOVÁ. Security Rights Over Intellectual Property - Czech National Report. In XXth Congress of the International Academy of Comparative Law. 2018.
 32. KOUKAL, Pavel. Vybraná průmyslová práva v sekundárním právu EU a jejich reflexe v judikatuře Soudního dvora. In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 300-361, 62 s. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1.
 33. 2017

 34. KOUKAL, Pavel. Autorské právo a Internet. In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. Praha: Leges, 2017. s. 225-241, 17 s. ISBN 978-80-7502-240-0.
 35. KOUKAL, Pavel, Jarmila POKORNÁ, Radim CHARVÁT, Eva VEČERKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. COFOLA 2019 - sekce Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti. 2017.
 36. KOUKAL, Pavel, Petr PRCHAL a Rudolf LEŠKA. Czech National Report: Copyright, to be or not to be. Copenhagen: ALAI, 2017. 10 s. ALAI International.
 37. KOUKAL, Pavel. Design a jeho ochrana v právu duševního vlastnictví. Praha: FCC Public, s.r.o., 2017. s. 190-204, 15 s. Elektro. ISBN 978-80-86534-28-2.
 38. KOUKAL, Pavel. Digital Goods Directive, Portability Regulation and their Impact on License Contracts. In TILTing perspectives 2017. 2017.
 39. BEJČEK, Josef, Josef FIALA, Pavel KOUKAL, Josef ŠILHÁN a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016: Část VIII. Právní jednání. In DNY PRÁVA 2016. První. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 427 s. ISBN 978-80-210-8559-6.
 40. KOUKAL, Pavel. Dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) v oblasti soukromého práva. In Užitočné neznáme inštitúty. 2017.
 41. HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ, Pavel KOUKAL, Zdeňka GREGOROVÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Marek MASLÁK, Matěj MYŠKA, David SEHNÁLEK a Jaroslav STRÁNSKÝ. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 594. ISBN 978-80-210-8648-7.
 42. KOUKAL, Pavel. International Association of Law Schools. : Property Law Group, 2017 - 2099.
 43. KOUKAL, Pavel. Komentář k § 1 zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 2017. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 1-15, 15 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2.
 44. KOUKAL, Pavel. Komentář k § 15 až 18a zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 270-308, 39 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2.
 45. KOUKAL, Pavel. Komentář k § 2358-2383 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha: Leges, 2017. s. 1024-1054, 31 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-158-8.
 46. KOUKAL, Pavel. Komentář k § 2631-2635 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha: Leges, 2017. s. 1291-1297, 7 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-158-8.
 47. KOUKAL, Pavel. Komentář k § 29 zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 398-407, 10 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2.
 48. KOUKAL, Pavel. Komentář k § 45a zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 530-533, 4 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2.
 49. KOUKAL, Pavel. Komentář k § 51a až §55 zák. č. 441/2003 Sb. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. 2017. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 553-565, 13 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2.
 50. KOUKAL, Pavel. Komentář k zákonu o ochranných známkách - Úvod. In Pavel Koukal. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. "xxii"-"lxiv", 43 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2.
 51. KOUKAL, Pavel. Licenční smlouvy. In Jiří Srstka. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. s. 158-176, 19 s. Student. ISBN 978-80-7502-240-0.
 52. KOUKAL, Pavel a Matěj MYŠKA. Metodologické otázky tvorby evropského soukromého práva. In Hurdík Jan; Selucká, Markéta; Koukal, Pavel a kolektiv. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 69-106, 38 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 594. ISBN 978-80-210-8648-7.
 53. KOUKAL, Pavel. Praktické dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství). In Praktické dopady směrnice č. 2016/943/EU o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství). 2017.
 54. KOUKAL, Pavel. Protection of the Information under Copyright and Unfair Competition Law. In Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych. 2017.
 55. KOUKAL, Pavel. The Use of Moot-Courts Methods to Teach IP Enforcement. In 10th Anniversary EIPTN Conference 2017. 2017.
 56. KOUKAL, Pavel. Unfair Competition as the General Umbrella Stretched over the Information? In Cyberspace 2017. 2017.
 57. KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT, Simona HEJDOVÁ a Miroslav ČERNÝ. Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 648 s. komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2.
 58. 2016

 59. KOUKAL, Pavel. Collective Administration of Graphical User Interfaces (GUI) in the Light of the BSA Decision. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 128-147. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2016-2-1.
 60. KOUKAL, Pavel. Czech National report: Applied Arts under IP Law: The Uncertain Border between Beauty and Usefulness. Rome: ALAI, 2016. 15 s. ALAI International.
 61. KOUKAL, Pavel a Radim POLČÁK. Česko-slovenské symposium Ochranné známky a průmyslové vzory. 2016.
 62. KOUKAL, Pavel. člen redakční rady. : Časopis pro právní vědu a praxi, 2016 - 2099. ISSN 1210-9126.
 63. KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA a Jaromír ŠAVELKA. Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Alex Metzger. Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg: Springer, 2016. s. 141 - 157, 17 s. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-21559-4. doi:10.1007/978-3-319-21560-0.
 64. KOUKAL, Pavel. Importance of Intellectual Property (IP) for Universities and Academic Institutions in the Czech Republic. 2016.
 65. KOUKAL, Pavel. Komercializace v oblasti ICT a její právní aspekty. In Aktuální trendy, potřeby a možnosti transferu technologií. 2016.
 66. KOUKAL, Pavel. Nehmotné majetkové statky a jejich ochrana v občanském zákoníku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 450-466, 17 s. ISBN 978-80-8152-400-4.
 67. KOUKAL, Pavel. Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155, č. 3, s. 233-260. ISSN 0231-6625.
 68. KOUKAL, Pavel. Registered Community Designs as Object of Property and Applicable Law in the Regulation (EU) No. 650/2012. In Unijne i krajowe prawa spadkowe. Zalety, wykładnia, wątpliwości, wady. 2016.
 69. KOUKAL, Pavel. Rozhodnutí USSC ve věci International News Service v. Associated Press a problematika "quasiproperty right in news. In Olomoucké právnické dny 2016. 2016.
 70. 2015

 71. KOUKAL, Pavel. člen. : ALAI Česká republika, 2015 - 2099.
 72. KOUKAL, Pavel. Design jako výsledek tvůrčí činnosti. In Olomoucké právnické dny 2015. 2015.
 73. KOUKAL, Pavel. Economic and Moral Rights of the Deceased Designer in the Czech Republic. In Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, Daniel Karkut. Non omnis moriar Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane. Wroclaw: Oficyna Prawnicza, 2015. s. 473-487, 15 s. ISBN 978-83-62832-08-8.
 74. KOUKAL, Pavel. Heretical Conclusions on the Copyright Protection of Graphical User Interfaces (GUI). In Cyberspace Conference 2015. 2015.
 75. KOUKAL, Pavel. Member. : European Intellectual Property Teachers' Network, 2015 - 2099.
 76. KOUKAL, Pavel. National Report of the Czech Republic In MARKT 2014/083/D Legal Review on Industrial Design Protection in Europe. Brussels: European Commission; Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs, 2015. 168 s. Functioning of design protections systems.
 77. KOUKAL, Pavel. Nehmotné statky a nehmotné věci v novém občanském zákoníku. In Martin Boháček. Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: Troas, 2015. s. 220-233, 14 s. ISBN 978-80-905687-3-0.
 78. KOUKAL, Pavel. Ochrana před diskriminací, zneužití práva a autonomie vůle. In Jurčová, M., Olšovská, A., Štefanko, J.. Diskriminácia v zmluvnom práve. Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2015. s. 17-29, 13 s. ISBN 978-80-8082-835-6.
 79. KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu v České republice a v Evropské unii. In Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. "xix"-"xxxiii", 14 s. n/a. ISBN 978-80-7478-929-8.
 80. KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory, Bernská úmluva a kritérium originality. 2015.
 81. KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT a Miroslav ČERNÝ. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 348 s. komentáře. ISBN 978-80-7478-929-8.
 82. KOUKAL, Pavel. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář k § 1-18,30-33,46-47. In Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 1-93, 143-161, 235-241, 117 s. n/a. ISBN 978-80-7478-929-8.
 83. 2014

 84. KOUKAL, Pavel. Diskriminace, předsmluvní odpovědnost a zákaz zneužití práva. In Diskriminácia v zmluvnom práve. 2014.
 85. KOUKAL, Pavel. Economic and Moral Rights of the Deceased Designer. In NON OMNIS MORIAR. 2014.
 86. KOUKAL, Pavel. Experience with Exercising the New Regulation in Practice. In LAVICKÝ, Petr ; HURDÍK, Jan. Privat Law Reform. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 47-54, 8 s. Publications of the Masaryk University No. 501 (theoretical series, edition Scientia). ISBN 978-80-210-7603-7.
 87. KOUKAL, Pavel. Komentář k § 489, 491-501, 505-513, 3029-3030 nového občanského zákoníku. In Petr Lavický. Občanský zákoník I (Obecná část). 2014. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 1727-1774, 1789-1815,2328-2334, 79 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9.
 88. KOUKAL, Pavel a Jan LASÁK. Komentář k § 502 až 504 nového občanského zákoníku. In Petr Lavický. Občanský zákoník I (Obecná část). 2014. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 1774-1789, 16 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9.
 89. KOUKAL, Pavel. Problematika lhůt a dob v novém občanském zákoníku ve vazbě na ochranu průmyslového vlastnictví. 2014.
 90. KOUKAL, Pavel. Problematika lhůt a dob v novém občanském zákoníku ve vazbě na ochranu průmyslového vlastnictví. In prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.. Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. s. 134-147, 18 s. Metopolitan University. ISBN 978-80-87956-01-4.
 91. KOUKAL, Pavel. Přímá aplikovatelnost Bernské úmluvy a sdělování díla veřejnosti. In Zuzana Adamová. NOVÉ TECHNOLÓGIE, INTERNET A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. s. 45-64, 20 s. 165. ISBN 978-80-8082-810-3.
 92. KOUKAL, Pavel. Tříkrokový test a test proporcionality aneb o slepici a vejci. In Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
 93. KOUKAL, Pavel. Veřejné seznamy, věci v právním smyslu, lhůty a doby v novém občanském zákoníku. In Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice. 2014.
 94. KOUKAL, Pavel. Zkušenosti s novou právní úpravou v praxi. In Jan Hurdík, Petr Lavický. Změny soukromého práva v České republice a dalších evropských zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 73-82, 10 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 500 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-7602-0.
 95. HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Změny soukromého práva v České republice a dalších evropských zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 124 s. ISBN 978-80-210-7602-0.
 96. 2013

 97. KOUKAL, Pavel. Industrial Designs and their Protection in the EU. 2013.
 98. KOUKAL, Pavel. Intellectual Property Valuation at the Masaryk University. 2013.
 99. KOUKAL, Pavel. Nehmotné statky a nehmotné věci v novém občanském zákoníku. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: TROAS, 2013. s. 42-42, 97 s. ISBN 978-80-904595-9-5.
 100. KOUKAL, Pavel. Obchodní tajemství v novém občanském zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 4, s. 467-475. ISSN 1210-9126.
 101. KOUKAL, Pavel. Průmyslové vlastnictví a nový občanský zákoník. 2013.
 102. KOUKAL, Pavel. Předmět sporu a souběhy ochran duševního vlastnictví. In Petr Blaho, Adriana Švecová. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. s. 904-913, 10 s. ISBN 978-80-8082-587-4.
 103. KOUKAL, Pavel. Rešeršní databáze průmyslového vlastnictví. 2013.
 104. KOUKAL, Pavel. Zápisná způsobilost ochranných známek, námitky, neplatnost, zrušení. 2013.
 105. 2012

 106. KOUKAL, Pavel. Autorská práva. Učební texty k semináři. 2012.
 107. KOUKAL, Pavel. Autorské právo a vědecká tvorba. In Semináře k právům duševního vlastnictví. 2012.
 108. KOUKAL, Pavel. Convergence between Industrial designs and Copyright. 2012.
 109. KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu, kolize a soudní rozhodnutí. In Seminář ČSVZ k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví. 2012.
 110. KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu-průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolter Kluwer Česká republika, 2012. 139 s. Právní monografie 1048. ISBN 978-80-7357-886-2.
 111. KOUKAL, Pavel. Předmět sporu a souběhy ochran duševního vlastnictví. In Dies Iuris Tyrnaviensis. 2012.
 112. KOUKAL, Pavel. Smlouva o přepravě osob - ?reální smlouva? In Setkání civilistů a procesualistů 2012. 2012.
 113. 2011

 114. KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2010. 1. vyd. Brno: Office of the Public Defender of Rights, 2011. 147 s. ISBN 978-80-904579-1-1.
 115. KOUKAL, Pavel a Jan NECKÁŘ. Autorská práva a práva související v daňových souvislostech. 1. vyd. Ostrava: Anag, 2011. 248 s. Autorská práva. ISBN 978-80-7263-687-7.
 116. FIALA, Josef, Markéta SELUCKÁ, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Miloslav HRDLIČKA. European Private Law. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. USA, Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 125-131, 7 s. ISBN 978-1-878326-20-1.
 117. RUBAN, Radek a Pavel KOUKAL. Několik poznámek k otázce nicotnosti v občanském právu. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 23, s. 857-865. ISSN 1210-6410.
 118. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Markéta SELUCKÁ. Působení práva EU ve sféře českého občanského práva hmotného a procesního a práva rodinného. Časopis pro právní praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 19, č. 4, s. 341-353. ISSN 1210-9126.
 119. KOUKAL, Pavel. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce 2010. 1. vyd. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2011. 183 s. ISBN 978-80-904579-1-1.
 120. KOUKAL, Pavel. Srovnání právní úpravy zaměstnaneckých a školních děl v českém autorském právu. In Peter Blaho, Adriana Švecová. Právo v europskej perspektive. 1. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. s. 860-864, 4 s. ISBN 978-80-8082-461-7.
 121. 2010

 122. KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2009. 1. vyd. Brno: Office of the Public Defender of Rights, 2010. 99 s. ISBN 978-80-254-6668-1.
 123. KOUKAL, Pavel. I. Glosa první – audiokniha jako odvozené dílo. : Audioknihy.net, 2010.
 124. KOUKAL, Pavel. Napodobení názvu nebo vnější úpravy díla (autorskoprávní a nekalosoutěžní pohled). Právny obzor, Bratislava: Ústav štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 333-343. ISSN 0032-6984.
 125. KOUKAL, Pavel. Plagiátorská panika v české kotlině. Právní rozhledy, C.H.Beck, 2010, roč. 2010, č. 17, s. 628-632. ISSN 1210-6410.
 126. KOUKAL, Pavel. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce 2009. 1. vyd. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010. 167 s. ISBN 978-80-254-6668-1.
 127. 2009

 128. KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2008. 1. vyd. Brno: Veřejný ochránce práv, 2009. 91 s. ISBN 978-80-254-4704-8.
 129. MOTEJL, Otakar, Karel ČERNÍN, Kateřina VALACHOVÁ a Pavel KOUKAL. Hluková zátěž. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2009. s. 32-35, 4 s. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. ISBN 978-80-7357-499-4.
 130. SELUCKÁ, Markéta, Josef FIALA, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Jiří HANDLAR. INTRODUCTION TO THE CZECH CIVIL LAW I. , PARTIES, OWNERSHIP, SALE, LEASE, LIABILITY FOR DAMAGES. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 96 s. Edice učeebnic PrF MU č. 428. ISBN 978-80-210-4925-3.
 131. KOUKAL, Pavel. Obecně závazné vyhlášky a právní myšlení Elišky Wagnerové. In Marian Kokeš, Ivo Pospíšil. In dubio pro libertate. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 99 - 100, 2 s. ISBN 978-80-210-4837-9.
 132. KOUKAL, Pavel. Rapport annuel sur les activités du Défenseur public des droits 2008. 1. vyd. Brno: Veřejný ochránce práv, 2009. 97 s. ISBN 978-80-254-4704-8.
 133. KOUKAL, Pavel. Role veřejného ochránce práv v řízeních o návrzích na zrušení obecně závazných vyhlášek. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 374-380, 7 s. ISBN 978-80-210-4784-6.
 134. KOUKAL, Pavel. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 121 s. RMU-1/09-02/58. ISBN 978-80-210-4822-5.
 135. 2008

 136. KOUKAL, Pavel. Annual Report on the Activities of the Public Defender of Rights in 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 174 s. RMU 2/08. ISBN 978-80-210-4597-2.
 137. KOUKAL, Pavel. Role veřejného ochránce práv v řízeních o návrzích na zrušení obecně závazných vyhlášek. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 374-380, 7 s. ISBN 9788021047846.
 138. KOUKAL, Pavel. Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranu autorskoprávní a známkoprávní. In Naděje právní vědy - Býkov 2007. Plzeň: Vyadavatelsví a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 353-360, 8 s. ISBN 978-80-7380-122-9.
 139. KOUKAL, Pavel. SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta., 2008. s. 930-937, 8 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 140. KOUKAL, Pavel. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 92 s. RMU-1/08-02/58. ISBN 978-80-210-4560-6.
 141. KOUKAL, Pavel. Veřejný ochránce práv a žaloba ve veřejném zájmu. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, 11-12, s. 84-86. ISSN 1214-3758.
 142. KOUKAL, Pavel. Zkušenosti s ochranou spotřebitele v činnosti veřejného ochránce práv. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 111-116, 6 s. ISBN 978-80-210-4568-2.
 143. 2007

 144. KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část I. Průmyslové vlastnictví, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 1-2, s. 11-16. ISSN 0862-8726.
 145. KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část II. Průmyslové vlastnictví, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 3-4, s. 38-42. ISSN 0862-8726.
 146. KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část III. Průmyslové vlastnictví, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 5-6, s. 77-82. ISSN 0862-8726.
 147. KOUKAL, Pavel. Průmyslové vzory a díla užitého umění, část IV. Průmyslové vlastnictví, Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007, roč. 2007, 7-8, s. 115-119. ISSN 0862-8726.
 148. 2005

 149. KOUKAL, Pavel. Abuse of a dominant position by a collectiong society. In European Ombudsmen Newsetter. 2005. vyd. Strasbourg: European Ombudsman, 2005. s. 18-19, 2 s.
 150. KOUKAL, Pavel. Parodie - pohled autorskoprávní a nekalosoutěžní. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2005, roč. 2005, 2-3, s. 228-235. ISSN 0032-6984.
 151. 2004

 152. KOUKAL, Pavel. Srovnání vlivu dobrých mravů a principů dobré správy na účinky úkonů subjektů občanského a správního práva. In Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. 2004. vyd. Bratislava: Kancelária verejného ochráncu práv, 2004. s. 78-82, 5 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2020 23:21