Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Aktuální léčba nemalobuněčného karcinomu plic s mutací EGFR - zaměřeno na osimertinib. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2022, roč. 9, 2022/3, s. 254--266. ISSN 2464-7195.
 2. BRATOVÁ, Monika, Kristián BRAT a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Přímé a nepříme dopady pandemie COVID-19 na pacienty s nádory plic a pleury - retrospetivní analýza dat pacientů léčených na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno v době 2. a 3. koronavirové vlny. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 35, č. 3, s. 215-221. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2022215.
 3. 2021

 4. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Osimertinib - cesta k adjuvanci. Lung Cancer. Praha: We make media, 2021, roč. 7, 1/2021, s. 10-14. ISSN 2336-4211.
 5. 2020

 6. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Atypický průběh typického karcinomu plic. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, 2020/4, s. 1-7, 8 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020302.
 7. ZEMANOVA, Milada, Robert PIRKER, Lubos PETRUZELKA, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Dragana JOVANOVIC, Mirjana RAJER, Krisztina BOGOS, Gunta PURKALNE, Vesna CERIMAN, Subhash CHAUDHARY, Igor RICHTER, Jiri KUFA, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Marius ZEMAITIS, Marketa CERNOVSKA, Leona KOUBKOVA, Zdenka VILASOVA, Karin DIECKMANN, Attila FARKAS, Jelena SPASIC, Kateřina FRÖHLICH, Andreas TIEFENBACHER, Virag HOLLOSI, Juraj KULTAN, Iveta KOLAROVA a Jiri VOTRUBA. Care of patients with non-small-cell lung cancer stage III - the Central European real-world experience. RADIOLOGY AND ONCOLOGY. Ljubljana: Association of Radiology and Oncology, 2020, roč. 54, č. 2, s. 209-220. ISSN 1318-2099. doi:10.2478/raon-2020-0026.
 8. ŠŤASTNÁ, Nela, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Kristián BRAT. Dlouhodobý efekt erlotinibu u pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic ve 3. linii protinádorové léčby - kazuistika. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, č. 3, s. 226-229. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020226.
 9. SVATON, Martin, Milada ZEMANOVA, Petra ZEMANOVA, Juraj KULTAN, Ondrej FISCHER, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Marketa CERNOVSKA, Michal HRNCIARIK, Michal JIROUSEK, Jana KREJCI, Daniel KREJCI, Ondřej BÍLEK, Jiri BLAZEK, Karolína HURDÁLKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ a Bohuslav MELICHAR. Impact of Concomitant Medication Administered at the Time of Initiation of Nivolumab Therapy on Outcome in Non-small Cell Lung Cancer. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2020, roč. 40, č. 4, s. 2209-2217. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.14182.
 10. SVATOŇ, M., M. ZEMANOVÁ, P. ZEMANOVÁ, P. KULTAN, O. FISCHER, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Michal HRNČIARIK, M. JIROUŠEK, J. KŘEJČÍ, D. KREJČÍ, O. BÍLEK, J. BLAŽEK, K. HURDÁLKOVÁ, M. BARINOVÁ a B. MELICHAR. Impact of Concomitant Medication Administered at the Time of Initiation of Nivolumab Therapy on Outcome in Non-small Cell Lung Cancer. In Anticancer Research,40 (4), pp.2209-2217. 2020. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.14182.
 11. BRATOVÁ, Monika, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Kristián BRAT. Kazuistika pacienta s metastatickým NSCLC - "good respondera" napříč liniemi aneb existuje vnímavý pacient pro více druhů onkologické léčby? Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2020, roč. 80/2020, s. 230-235. ISSN 1213-810X.
 12. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Plicní toxicita imunoterapie. Stud.Pneumolo.Phthiseologica, 80, 2020,č. 1. 2020, roč. 80, 2020/1, s. 35-43.
 13. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Receptor epidermiálního růstového faktoru - jeho význam, diagnostika a vývoj léčby u nemalobuněčného karcinomu plic. Onkologická revue 1/2020. Praha: Current Media, 2020, roč. 8, 1/2020, s. 19-32. ISSN 2464-7195.
 14. 2019

 15. BRATOVÁ, Monika a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Imunoterapie u starších nemocných - Kazuistika nemocné s nádorovou tetraplicitou léčené nivolumabem. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2019, roč. 79, č. 2, s. 69-72. ISSN 1213-810X.
 16. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba bevacizumabem v kombinaci s karboplatinou a perorálním vinorelbinem u pacientu s nemalobunečnym karcinomem plic (NSCLC) na Klinice nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2019, roč. 79, č. 3, s. 88-94. ISSN 1213-810X.
 17. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru. profi Medicína. Praha, 2019, roč. 4, 6/2019, s. 6-11. ISSN 2571-2527.
 18. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového katoru. Medicína - profi. 2019, roč. 4, 6/2019, s. 6-11. ISSN 2571-2527.
 19. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Plicní nežádoucí účinky po léčbě anti-PD1 protilátkami - rozpoznávání a včasný management. In Klinická onkologie-sborník abstrakt, XLIII. Brněnské onkologické dny, 10.-12.4.2019 Brno. 2019. ISSN 0862-495X.
 20. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL, Karolina POREDSKÁ, Pavla KAVŘÍKOVÁ, Štefan KONEČNÝ, Vladimír HEROUT, Jana ŠPELDOVÁ a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Úspěšná léčba imunoterapií indukovaného IBD-like infliximabem: vlastní zkušenosti. In Gastroent Hepatol 2019; 73 (Suppl.1). 2019.
 21. 2018

 22. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, s. 10-18, 6 s. ISSN 1805-398X.
 23. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic - současnost a výhledy. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, roč. 7/2018, č. 7, s. 10-18. ISSN 1805-398X.
 24. SVATON, Martin, Milada ZEMANOVA, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Vitezslav KOLEK, Juraj KULTAN, Leona KOUBKOVA, Alzbeta BEJCKOVA, Frantisek SALAJKA, Michal HRNCIARIK, Bohuslav MELICHAR, David VRANA, Marek KONECNY, Renata CHLOUPKOVÁ a Milos PESEK. Chronic Inflammation as a Potential Predictive Factor of Nivolumab Therapy in Non-small Cell Lung Cancer. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2018, roč. 38, č. 12, s. 6771-6782. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.13048.
 25. DOUBKOVÁ, Martina a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Idiopatická plicní fibróza a bronchogenní karcinom mají něco společného? Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios, 2018, roč. 78, č. 5, s. 160-168. ISSN 1213-810X.
 26. PAŘEZOVÁ, Michaela, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba adenokarcinomu plic bevacizumabem - kazuistika. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 27. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba nemocných s nemalobuněčným karcinomem a mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru. Onkologie. Olomouc: Solen, 2018, roč. 12, č. 4, s. 175-181. ISSN 1802-4475.
 28. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermiálního růstového faktoru. 2018, roč. 5/2018, s. 41-49. ISSN 2464-7195.
 29. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Bohdan KADLEC. Neuroendokrinní nádory plic. In 42. brněnské onkologické dny. 2018.
 30. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Neuroendokrinní nádory plic. In XXII. nádory plic, průdušek a pleury, Klinická onkologie 2018 - Supllementum 1. 2018.
 31. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana ŠPELDOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Neuroendokrinní plicní nádory. 2018, roč. 5/2015, s. 11-16. ISSN 2464-7195.
 32. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Nivolumab v léčbě NSCLC. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2018, roč. 14, č. 5, s. 625-636. ISSN 1801-1209.
 33. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Nivolumab v léčbě NSCLC. Farmakoterapie. 2018, roč. 5/2018.
 34. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Osimertinib a jeho efekt na CNS. 2018, roč. 5/2018, 2/2018, s. 22-31. ISSN 2336-4211.
 35. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Perorální vinorelbil v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - kazuistiky. 2018, roč. 5/2018, s. 50-56. ISSN 2464-7195.
 36. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Tagrisso (osimertinib) v léčbě NSCLC - kazuistiky dvou pacientů. Lung Cancer News. 2018, roč. 5, 1/2018. ISSN 2336-4211.
 37. 2017

 38. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Efektivita a snášenlivost gefitinibu u starších pacientů - kazuistika. Lung Cancer. 2017, roč. 4/2017, č. 2, s. 16-22. ISSN 2336-4211.
 39. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Krátká léčba nivolumabem vyvolávající těžkou únavu s dlouhotrvající parciální odpovědí - kasuistiky. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 5, s. 73-79. ISSN 2464-7195.
 40. 2016

 41. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Afatinib u pokročilého NSCLC. Acta Medicinae - Reprint - kazuistiky. 2016, roč. 1, 3/2016, s. 6-9.
 42. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. In Současné trendy v léčbě karcinomu plic. Praha: Current Media, 2016. s. 47-54. ISBN 978-80-88129-09-7.
 43. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) - nutná vyšetření před rozhodnutím o volbě preparátu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, č. 2, s. 111-117. ISSN 1212-4184.
 44. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Karcinom plic. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 8, s. 19-25. ISSN 1805-398X.
 45. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba Avastinem u pacienta s NSCLC. Acta Medicinae - Reprint. 2016, roč. 1, 11/2016, s. 4-8.
 46. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba Avastinem u pacinta s NSCLC. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2016, 11/2016, s. 38-43. ISSN 1805-398X.
 47. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Nemalobuněčný karcinom plic. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, příl. 1, s. 21-27. ISSN 1212-4184.
 48. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Pokrok v léčbě karcinomu plic. In Miroslav Souček. Aktuality z vnitřního lékařství 2016. 1. vyd. Praha: Axonite, s.r.o., 2016. s. 60-67. ISBN 978-80-88046-07-3.
 49. VENCLÍČEK, Ondřej, Petronela VENCLÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, Blanka ROBEŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Svatopluk RICHTER, Mojmír MOULIS a Jitka HAUSNEROVÁ. Výsledky mutační analýzy genu EGFR a efekt léčby pacientů s mutacemi EGFR na KNPT FN Brno v letech 2010-2015. In Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016. s. "B26"-"B29", 4 s. ISBN 978-80-7471-165-7.
 50. 2015

 51. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Intervenční bronchologie na KNPT Brno přehled + kazuistiky metastatického postižení. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 52. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Kazuistika : Udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Nakladatelství Geum s.r.o., 2015, roč. 12/2015, 2/2015, s. 19-22. ISSN 1802-0518.
 53. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Novinky v biologické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2015, roč. 17, 1/2015, s. 41-50, 9 s. ISSN 1212-4184.
 54. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Posun v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), ISBN 978-80-905979-3-8. Onkologická revue. Praha, 2015, 1/2015, s. 11-15.
 55. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Problematika zhoubného nádoru plic u seniorů. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 56. ŠPELDOVÁ, J., Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, M. ŠATÁNKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Retrospektivní zhodnocení vlivu adjuvantní chemoterapie na čas do progrese a přežití po resekci nemalomuněčného bronchogenního karcinomu v běžné klinické praxi. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. ISSN 0862-495X.
 57. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Zhoubný nádor plic u starších nemocných. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 58. 2014

 59. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Monika ŠATÁNKOVÁ a Zdenka POVOLNÁ. Je vyšetření bioptického materiálu materiálu nemocných s pokročilým NSCLC opravdu tak důležité? In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 53-54.
 60. JAKUBÍKOVÁ, Lenka a Zdeněk MERTA. Nádory postihující thymus - diagnostika a léčba. Postgraduální medicína : odborný časopis pro lékaře. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 1, s. 89-100. ISSN 1212-4184.
 61. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic. Acta Medicinae - Onkologie 2014. Praha: Galén, 2014, roč. 2014, 8/3, s. 34-40.
 62. 2013

 63. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Tereza JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Jiří CHALUPA, Jiří BARTOŠ, Pavel REITERER a Milada ZEMANOVÁ. Full oral vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advenced non-small lung cancer (NSCLC) patients: results of a prospective study in nonrandomized and unselected population of 396 patient. In 15th World Conference on Lung Cancer, October 27 - 30, 2013, Sydney, Australia. 2013. ISSN 1556-0864.
 64. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK a Monika ŠATÁNKOVÁ. kazuistika pacientky s nemalobňěčným karcinomem plic dlouhodobě léčené Tarcevou. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 65. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Ladislav DUŠEK. Novinky v léčbě karcinomu plic. Acta medicinae. Praha, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 49-53. ISSN 1805-398X.
 66. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia. Praha: Remedia, 2013, roč. 23, suplementum, s. 9-15. ISSN 0862-8947.
 67. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Příznaky a rizika plicních nádorů. In XXXVII. Brněnské onkologické dny - 18.4.2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 68. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, I. GRYGÁRKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Účinnost a snášenlivost léčby perorálním vinorelbinem den 1 a den 8 v kombinaci s karboplatinou u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 69. 2012

 70. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nádory plic - varovné symptomy, diagnostika, léčba. In XIV. Sympozium klinické farmacie René Macha. Mikulov. 2012. s. 20-24. ISBN 978-80-260-3391-2.
 71. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Nové možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2012, roč. 8, č. 2, s. 220-230. ISSN 1801-1209.
 72. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.
 73. 2011

 74. BABIČKOVÁ, Lenka. Afatinib-nová perspektiva u nemalobuněčného kracinomu plic. Farmakoterapie. Praha, 2011, roč. 1, č. 2. ISSN 1801-1209.
 75. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 13, 7-8, s. 292-295. ISSN 1212-7299.
 76. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Tereza JANASKOVA, Vítězslav KOLEK, Jaromír ROUBEC a Ivona GRYGARKOVA. Full Oral Vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 With Carboplatin (CBDCA) as First Line Treatment in Advanced Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Patients: Preliminary Results of a Prospective Study in Nonrandomized Population. In Chest 2011 : Supplement. 2011. ISSN 0012-3692. doi:10.1378/chest.1103753.
 77. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, Tereza JANASKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Yvona GRYGARKOVÁ, Jiří BARTOŠ, Jan CHALUPA, Tomáš TŘASOŇ, Jiří GRUNA, Jana ŠVECOVÁ a Helena COUPKOVÁ. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 switch to oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer patients: final results of a prospective study in nonrandomized population. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, Supplement 2, Proceedings of the14th World Conference on Lung Cancer. 2011. ISSN 1556-0864.
 78. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Karcinom plic. In LF MU. Sborník - Praktický lékař a onkologická onemocnění. I. Brno: Protis, 2011. s. 32-35. ISBN 978-80-904650-4-6.
 79. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC a Pavel TURČÁNI. Možnosti diagnostiky a léčby karcinomu plic v ČR. In Moravský pneumologický seminář. 2011.
 80. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. KLABENEŠOVA a Z. ČERMÁKOVÁ. Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic. In Edukační sborník. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 81. JAKUBÍKOVÁ, Lenka. Tymom. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing, 2011. s. 572-574. ISBN 978-80-210-5418-9.
 82. JAKUBÍKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Zhoubné nádory mediastina. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing, 2011. s. 572-574. ISBN 978-80-210-5418-9.
 83. 2010

 84. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC a Jindřich VOMELA. Bronchogenní karcinom. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 29-42. ISBN 978-80-7262-648-9.
 85. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Bohdan KADLEC. Bronchogenní karcinom. In Speciální onkologie. I. Praha: Galen, 2010. s. 29-42. ISBN 978-80-7262-648-9.
 86. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI a Petr ŠTOURAČ. Endobronchiální léčba elektrokauterem a laserem v letech 2001-2009 (úspěchy i komplikace). In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. 2010. ISBN 978-80-88866-77-0.
 87. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI a Petr ŠTOURAČ. Endobronchiální léčba nádorové obstrukce dýchacích cest. In XXXIV. Brněnské onkologické dny - Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2010. s. 177-179. ISBN 978-80-86793-15-3.
 88. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a A KOL. Endobronchiální léčba nádorové obstrukce dýchacích cest. MOÚ. Brno: Dataprint Brno, 2010. s. 177-179. ISBN 978-80-86793-15-3.
 89. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 and oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first-line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: Results of a prospective study in nonselected population. In ASCO - Chicago. 2010.
 90. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ a L. KŘIKAVOVÁ. Nádory plic. In In: In.J.Jurga: Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. s. 917-920. ISBN 978-80-8063-302-8.
 91. BABIČKOVÁ, Lenka. Pemetrexed v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press spol.s.r., 2010, roč. 6, č. 2, s. 213-217. ISSN 1801-1209.
 92. SKŘIČKOVÁ, Jana, T. JANÁSKOVÁ, J. KEILOVÁ, V. KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ a Bohdan KADLEC. Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.
 93. SKŘIČKOVÁ, Jana, T. JANÁSKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC a Pavel TURČÁNI. Perorální vinorelbin den 1. a den 8.v kombinaci s platinovým derivátem v první línii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. Bratislava, 2010. s. 107-108. ISBN 978-80-88866-77-0.
 94. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, I. KLABENEŠOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana SKŘIČKOVÁ a M. DASTYCH. Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.
 95. KAPLANOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Thymom. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 49-54. Speciální onkologie. ISBN 978-80-7262-648-9.
 96. KAPLANOVÁ, Jana a Lenka BABIČKOVÁ. Thymom. In Speciální onkologie. I. Praha: Galén, 2010. s. 49-53. ISBN 978-80-7262-648-9.
 97. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Úloha ambulantních pneumologů, lůžkových zařízení oboru pneumologie a pneumoonkologův diagnostice, léčbě a sledování nemocných s karcinomem plic. In Mezikrajský seminář pro pneumology - Soláň. 2010.
 98. 2009

 99. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ a Tomáš PAVLÍK. Analysis of treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer patients. In 15th Congress of the European-Cancer-Organization/34th Multidisciplinary Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology. 2009.
 100. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ a T. PAVLÍK. Analysis of treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer patients. In Eur Respir J suppl. Eur J Respir Dis. ESMO Berlín: Neuveden, 2009. s. suppl 544, 1 s. ISSN 1359-6349.
 101. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Bohdan KADLEC. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s r.o., 2009, č. 5, s. 468-478. ISSN 1801-1209.
 102. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Tomáš NEBESKÝ a T PAVLÍK. Erlotinib v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (přehled a vlastní výsledky). In Edukační sborník. Brno: MOÚ, 2009. s. 240-241. ISBN 978-80-86793-12-2.
 103. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Tomáš NEBESKÝ a T. PAVLÍK. Faktory ovlivňující léčbu a výsledky léčby erlotinibem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic na Klinice nemocí plicních a tbc FN Brno a LF MU. In Faktory ovlivňující léčbu a výsledky léčby erlotinibem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic na Klinice nemocí plicních a tbc FN Brno a LF MU. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 131-132. ISBN 978-80-254-5417-6.
 104. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní venorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty XVII. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: Euroverlag, 2009. s. 24. ISBN 978-80-7177-027-5.
 105. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní vinorelbin a perorální vinorelbin v kombinaci s karboplatinou v první línii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní studie. In Abstrakta. Ostrava: ČLČ, 2009. s. 7.
 106. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ, J. ROUBEC a Bohdan KADLEC. Intravenózní vinorelbin (Vbiv) de 1 a perorální vinorelbin (Nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic, předběžné výsledky prospektivní studie. In Sborník abstrakt (CD). Praha: ČLS, 2009. s. 123.
 107. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Kazuistiky pacientů léčených erlotinibem. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Praha: PANAX, 2009, Onkologie, výběr čl., s. 120-123. ISSN 0862-8947.
 108. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC a Irena VAŠUTOVÁ. Maligní mezoteliom pleury. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 140-141. ISBN 978-80-254-5417-6.
 109. VAŠUTOVÁ, Irena, Jana SKŘIČKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Zdeněk PAVLOVSKÝ a K. CHROUST. Markers of proliferation activity in non-small cell lung cancer. Lung Cancer. Lugano, Switzerland, 2009, roč. 64, Suppl 1, s. 530-531. ISSN 0169-5002.
 110. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic. Onkologie. Bratislava: Solen, 2009, roč. 3, č. 5, s. 285-291. ISSN 1802-4475.
 111. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana ŠPELDOVÁ. První a druhá linie léčby nemalobuněčnéhé karcinomu plic. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 57-60. ISBN 978-80-254-5417-6.
 112. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří MAYER a Jana SKŘIČKOVÁ. Případ raritní nádorové duplicity - Hodgkinova lymfomu a malobuněčného plicního karcinomu (kazuistika). In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 1213-5763.
 113. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC a Petr ČOUPEK. Současné možnosti léčby karcinomu plic. Postgraduální medicína. Praha: Europrint, 2009, roč. 11, č. 6, s. 594-602. ISSN 1212-4184.
 114. STAŇKOVÁ, Yvonne, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Igor HANKE, Theodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Adam SVOBODNÍK. Trendy chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v letech 2000-2006. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2009, roč. 69, č. 2, s. 69-73. ISSN 1213-810X.
 115. 2008

 116. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Tomáš NEBESKÝ, Leoš KŘEN a Lucie BUREŠOVÁ. Analysis of clinical factors in relationship to treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer (NSCLC) patiients. European Respiratory Journal. Berlin: 18 th ERS Annual Congress, 2008, roč. 32, supl 52, s. 1399-1401. ISSN 0904-1850.
 117. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Bronchogenní karcinom. Onkologická péče. 2008, roč. 12, č. 4, s. 2-4.
 118. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Diagnostika a léčba karcinomu plic ve stáří. Česká geriatrická revue. 2008, I, č. 4, s. 20-30, 10 s. ISSN 1214-0732.
 119. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Miroslav TOMÍŠKA, Petr ILLA, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Dagmar FEJEROVÁ. Hodnocení nutričního stavu a stanovení rizika povýživy u nemocných s bronchogenním karcinomem. In Abstrakty. Plzeň: Karlova Univerzita Plzeň, 2008. s. 70. ISBN 978-80-7177-010-7.
 120. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní Vinorelbin (VBIV) den 1 a perorální vinorelbin (nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2008. s. 125. ISBN 978-80-254-5417-6.
 121. SKŘIČKOVÁ, Jana, Pavel ČOUPEK, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, D. PRINC, Bohdan KADLEC a Stanislav ŠPELDA. Léčebné postupy u nemalobuněčného karcinomu plic. 2008, roč. 21, č. 6, s. 317-329. ISSN 1802-5307.
 122. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Malobuněčný karcinom plic. Onkologická péče. 2008, roč. 12, č. 4, s. 4-5.
 123. VAŠUTOVÁ, Irena, Jana SKŘČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Yvonne STAŇKOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Adam SVOBODNÍK. Markers of proliferation activity in non-small cell lung cancer. Endoscopic Review. Slovenia, 2008, roč. 1, č. 29, s. 77-78. ISSN 1318-8941.
 124. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic (Non.Small Lung Cancer = NSCLC) - akutní stav. In Abstrakty. Plzeň, 2008. s. 36-45. ISBN 978-80-7177-010-7.
 125. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, L. BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky). In Abstrakty. 2008.
 126. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice /přehled a vlastní výsledky/. In XIV.Kongresu SPFS a ČPFS. 2008.
 127. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Současná role biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky). In Edukační sborník. Brno: MOÚ Brno, 2008. s. 242-243. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 128. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. The incidence of serious venous thromboembolic events in 1157 lung cancer patients. European Respiratory Journal. Berlin: 18 th ERS Annual Congress, 2008, roč. 32, suppl 52, s. 4170-4171. ISSN 0904-1850.
 129. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. The incidence of serious venous thromboembolie events in lung cancer. Endoscopic Review. Slovenia, 2008, roč. 1, č. 29, s. 79-79. ISSN 1318-8941.
 130. 2007

 131. KAPLANOVÁ, Jana, Jana SKŘIČKOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. Léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Klinické stádium IIIB a IV. 2007, roč. 2007, č. 9, s. 26-27. ISSN 1802-128X.
 132. VAŠUTOVÁ, Irena, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Yvonne STAŇKOVÁ, Leoš KŘEN, Dalibor STRATIL, Adam SVOBODNÍK a Miloš PEŠEK. Markery proliferační aktivity u nemalobuněčného bronchogenního karcinomu. In XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: UK, 2007. s. 46. ISBN 978-80-7177-003-9.
 133. DÍTĚ, Petr. Pneumologie. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Zdeněk MERTA. Vnitřní lékařství. II vydání. Praha: Galén, 2007. s. 121-163, 42 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
 134. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ a Martin ROUBEC. Postavení gemcitabinu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Stud. Pneumol. Phtiseol. Praha: ČPFS, 2007, roč. 67, č. 2, s. 76-89. ISSN 1213-810X.
 135. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ a Irena VAŠUTOVÁ. Spolupráce pneumologa, praktického lékaře a posudkového lékaře v průběhu diagnostiky a léčby karcinomu plic. In Aktuality oboru TRN. Hradec Králové, 2007. s. 28-34. ISBN 978-80-239-9167-3.
 136. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Irena VAŠUTOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH a Jindřich VOMELA. The 7-year results of the surgical treatment of non-small cell lung cancer patients and the influence of neoadjuvant treatment. In Journal of Thoracic Oncology. Seol, Korea: ERS, 2007. s. 656-656. ISSN 1556-0864.
 137. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Adam SVOBODNÍK. Zkušenosti pracoviště s erlotinibem (Tarcevou) u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XV. Západočesképneumoonkologické dny - Plzeň. Plzeň: UK, 2007. s. 50-51. ISBN 978-80-7177-003-9.
 138. 2006

 139. KAPLANOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel ŠLAMPA a Jana SKŘIČKOVÁ. Concurrent chemoradiotherapy with paclitaxel and carboplatin for locoregionally advanced non-small cell lungn cancer (NSCLC). Lung Cancer. 2006, roč. 52, Suppl 2, s. 34-34. ISSN 0169-5002.
 140. SKŘIČKOVÁ, Jana a Lenka BABIČKOVÁ. Nádory mediastina. Postgraduální medicína. Praha, 2006, roč. 8, č. 6, s. 688-693.
 141. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Dalibor STRATIL a M. ČÍHALOVÁ. Srovnání endoskopických a morfologických nálezů u nádorového postižení dýchacích cest. Stud.Pneumol.Phtiseol. 2006, roč. 66, č. 3, s. 105-110, 5 s. ISSN 1213-810X.
 142. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. The results of gefintinib (Iressa) treatment in 89 patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) on expanded access programe (EAP). In European Respirotary Jouranl. 2006. s. 753. ISBN 0904-1850.
 143. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Pavel TURČÁNI. Výsledky léčby gefitinibem (Iressou) u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) - srovnání výsledků brněnského pracoviště s celou Českou republikou. In Abstrakta. Ostrava, 2006. s. 25-26, 1 s.
 144. 2005

 145. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC a Lenka BABIČKOVÁ. Erlotinib - jedna z možností léčby nemolobuněčného karcinomu plic ovlivněním receptoru pro epidermální růstový faktor. Remedia. 2005, roč. 15, 4-5, s. 455-459. ISSN 0862-8947.
 146. KADLEC, Bohdan, Jana KAPLANOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ivana PÁLKOVÁ. Chemotherapy with paclitaxel, carboplatin and concurrent radiotherapy for advanced non small cell lung cancer. In Lung Cancer. Barcelona: 11th World Conference on Lung Cancer, 2005. s. 380. ISSN 0169-5002.
 147. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Tomáš HORVÁTH a Dalibor STRATIL. Chirurgická léčba NSCLC v letech 2000 - 2004. In Pomoc pneumologa při chirurgické léčbě plicních nemocí. Žamberk: Albertinum, 2005. s. 10-10. ISBN 80-86857-0108.
 148. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. Je léčba nemalobuněčného bronchogenního karcinomu gefitinibem efektivní, etická i ekonomická? Respirace. Olomouc: Pneumologická společnost, AstraZeneca, 2005, roč. 2, suppl., s. 30-69. ISSN 1211-572X.
 149. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Perspektiva v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu - ovlivňění receptoru pro epidermální růstový faktor. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 3, s. 54-59. ISSN 0042-773X.
 150. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zdeněk MERTA, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel MATUŠKA, Olga PILAŘOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Pneumologie. In Skripta - Vnitří lékařství II. Brno, 2005. s. 171-230, 59 s. ISBN 80-210-3672-9.
 151. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, M. JURAJDA a J. VÁCHA. Prognostický význam promotorovaného polymorfismu matrixmetaloproteinázy 1 na časnost metastázování bronchogenního karcinomu. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios, 2005, roč. 64, č. 3, s. 116-121. ISSN 1213-810X.
 152. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Dalibor STRATIL a Tomáš NEBESKÝ. The results of the treatment with geftinib (Iressa) in 89 patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). In Lung Cancer. 11th World Conferece on Lung Cancer, 2005. s. 376. ISBN 0169-5002.
 153. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Dalibor STRATIL a Tomáš NEBESKÝ. Výsledky léčby gefitinebem (Iressou) u 89 nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2005. s. 253-254. ISBN 80-86793-05-2.
 154. 2004

 155. PÁLKOVÁ, Ivana, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. Bronchogenní karcinom - diagnostika a léčebné postupy ve stáří. In XVIII. brněnské onkologické dny a XVIII. konference pro sestry a laloranty - edukační sborník. Brno: Dataprin Brno, 2004. s. 212-215. ISBN 80-86793-01-X.
 156. KAPLANOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ivana PALKOVA. Concomitant chemotherapy with paclitaxel, carboplatin and radiotherapy in the treatment of locoregionally advanced non-small-cell lung cancer. Lung Cancer. 2004, supp 3, č. 45, s. 59. ISSN 0169-5002.
 157. SKŘIČKOVÁ, Jana a Lenka BABIČKOVÁ. Influencing the epidermal growth factor receptor - new prospects in the treatment of non-small-cell bronchogenic carcinoma. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: TRIOS, spol. s r.o., Praha, 2004, roč. 64, č. 3, s. 111-116. ISSN 1213-810X.
 158. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Theodor HORVÁTH, Tomáš NEBESKÝ a Adam SVOBODNÍK. Některé aspekty chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) v letech 2000 - 2003. In Respiro 2004. Bratislava. Slovenská lékařská společnost: Slovenská lékařská společnost, 2004. s. 33.
 159. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení preparátu ZD 1839 (IRESSA) v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem (NSCLC). In XVIII. brněnské onkologieké dny a XVIII. konference pro sestry a laboranty - edukační sborník. Brno: Dataprin Brno, 2004. s. 215-220. ISBN 80-86793-01-X.
 160. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ a Ivana PÁLKOVÁ. Symtomatická úleva v průběhu biologické léčby predikuje vývoj léčebné odpovědi. In 8. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii - Sborník přednášek. Ostrava: Dům techniky Ostrava spol. s r. o., 2004. s. 33-34. ISBN 80-02-01637-8.
 161. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Thymom (69-74). In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J. VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 69-74. ISBN 80-86793-01-X.
 162. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Využití fotodynamické léčby u plicní rakoviny. Stud. Pneumol. Phtiseol. Praha: ČPFS, 2004, roč. 64, č. 5, s. 225-230. ISSN 1213-810X.
 163. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Theodor HORVÁTH a Tomáš NEBESKÝ. Vývoj chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) v letech 2000-2003. In Aktuality oboru TRN - Sborník abstrakt. Hradec Králové: AP Progrestisk, a.s. Hradec Králové, 2004. s. 33-35. ISBN 80-239-2591-1.
 164. 2003

 165. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA, Tomáš NEBESKÝ, Adam SVOBODNÍK a Jana KOPTÍKOVÁ. A realistic view of he surgical treatment in patients with non small cell lung cancer (NSCLC): An analysis of 248 pts. Lung Cancer. 2003, roč. 41, sup 2, s. 269-270. ISSN 0169-5002.
 166. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Zdeněk ADAM. Bronchogenní karcinom. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma Magazines, 2003, roč. 5, č. 5, s. 498-506. ISSN 1212-4184.
 167. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Bronchoskopie v diagnostice nádorového postižení plic. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2003. s. 58-60. ISBN 80-239-0175-3.
 168. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, František SALAJKA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Bronchoskopie v intenzivní medicíně. In Sborník abstrakt. Lázně Luhačovice: Luhačovice, 2003. s. 29. ISBN 80-238-9975-9.
 169. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Endoskopické vyšetření dolních dýchacích cest (indikace, kontraindikace). In Vyšetřovací metody. Novinky v terapii nejčastějších onemocnění v primární péči. Brno: LF MU, 2003. s. 9-11.
 170. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Ilona BINKOVÁ, František SALAJKA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Evaluation of the importance of bronchoscopy in the intensive care units. European Respiratory Journal. Vienna, 2003, roč. 22, sup 45, s. 431. ISSN 0904-1850.
 171. KAPLANOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Jana SKŘIČKOVÁ. Chemotherapy pacltacel, carboplatin and etoposide with concurrent radiotherapy in the treatment of locoregionally advanced non small cell lung cancer (NSCLC). Lung Cancer. 2003, roč. 41, sup 2, s. 284. ISSN 0169-5002.
 172. PÁLKOVÁ, Ivana, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jana KOPTÍKOVÁ. Chemotherapy with Ifosfamide and concomitant radiotherapy in limited disease (LD) small cell lung cancer (SCLC). Lung Cancer. 2003, roč. 41, sup 2, s. 104. ISSN 0169-5002.
 173. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivo HANKE, Tomáš HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Tomáš NEBESKÝ. Chirurgická léčba nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v letech 2000 - 2002. In XII. Moravskoslezské dny - Sborník abstrakt. Ostrava CZ: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2003. s. 10-11. ISBN 80-239-1664-5.
 174. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miroslav TOMIŠKA, Lenka BABIČKOVÁ a Z. ADAM. Maligní pleurální výpotek. V: Z.Adam, J.Vorlíček, J.Koptíková: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. 5 s. ISBN 80-247-0677-6.
 175. KAPLANOVÁ, Jana, Ivo HANKE, Jindřich VOMELA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Regionální chemoperfuze hrudníku kombinovaná se systémovou chemoterapií u pacientů s inoperabilním nemalobuněčným bronchogenním karcinomem - pilotní studie. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2003. s. 169. ISBN 80-239-0175-3.
 176. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PALKOVA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Results of treatment with gefitinib ("Iressa",ZD1839) in 45 patients with advanced non-small-cell lung cancer. In Woorkbook of Iressa Clinical Experience Meeting. Madrid, Spain: AstraZeneca, 2003. s. 58.
 177. SKRICKOVA, Jana, Lenka BABICKOVA, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Marcela TOMÍSKOVÁ. Second-line treatment with gefitinib (Iressa, ZD 1839) in patient with advanced non-small-cell lung cancer. In Woorkbook of Iressa Clinical Experience Meeting. Madrid, Spain: AstraZeneca, 2003. s. 81.
 178. 2002

 179. KAPLANOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jana KOPTÍKOVÁ. Concomitant chemotherapy paclitaxel, carboplatin,etopposide and radiotherapy in the treatment of advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer. Vienna, Austria: Elsevier, 2002, roč. 37, Suppl.1, s. S31, 1 s. ISSN 0169-5002.
 180. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Daignostické a léčebné postupu u maligních chorob. Thymom In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček. Praha: Grada Publishing, 2002. 4 s. ISBN 80-7169-792-3.
 181. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Nádory mediastina. Postgraduální medicína. Brno, 2002, roč. 5, č. 1, s. 7-14. ISSN 1212-4184.
 182. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Stanislav ŠPELDA. Surgery in patients with non-small cell lung cancer /NSCLC): An analysis of 133 patients. Lung Cancer. Vienna, Austria: Elsevier, 2002, roč. 37, Suppl.1, s. S23, 1 s. ISSN 0169-5002.
 183. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, Michal JURAJDA a Jiří VÁCHA. The importance of determination of nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase-1 (MMP) for the appearence of metastases of lung tumour. Lung Cancer. Vienna, Austria: Elsevier, 2002, roč. 37, suppl. 1, s. S9, 1 s. ISSN 0169-5002.
 184. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Využití receptoru pro epidermální růstový faktor. Zdravotnické noviny - příloha. Brno, 2002, roč. 48, č. 3, s. 15-17.
 185. 2001

 186. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. A Realistic View of the Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, A. SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. Lung Cancer Current Topic. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, 2001. s. 167-172. Lung Cancer Current Topic. ISBN 88-323-1603-X.
 187. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, A. SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. A realistic view of the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC): an analysis of 348 consecutive patients. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, A. SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ a Zdeněk MERTA. Lung Cancer. Praha: ELSEVIER, 2001. s. 47. ISBN 0169-5002.
 188. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, L. DUŠEK, J. KOPTÍKOVÁ a Zdeněk MERTA. Combined Therapy With Ifosfamide in Treatment of Small Cell Lung Cancer. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, L. DUŠEK, J. KOPTÍKOVÁ a Zdeněk MERTA. Lung Cancer Current Topics. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, 2001. s. 209-213. Lung Cancer Current Topics. ISBN 88-323-1603-X.
 189. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Staniskav ŠPELDA, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, L. DOLEŽAL, J. KOPTÍKOVÁ a L. DUŠEK. Combined therapy with ifosfamide in treatment of small cell lung cancer (SCLC). In SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, L. DOLEŽAL, Jana KOPTÍKOVÁ a L. DUŠEK. Lung Cancer. Praha: ELSEVIER, 2001. s. 61. ISBN 0169-5002.
 190. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Olga KUBOVÁ. Některé aspekty pokroku v chemoterapii bronchogenního karcinomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. P., 2001, roč. 47, č. 8, s. 561-564. ISSN 0042-773X.
 191. KAPLANOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, I. VYZULA, Pavel ČOUPEK, Igor KISS, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ a L. DUŠEK. Treatment of locoregionally advanced non small cell lung cancer (NSCLC) with combined chemotherapy and concurrent radiotherapy. In KAPLANOVÁ, Jana, Jana KOPTÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Rostislav VYZULA, P. ČOUPEK, Igor KISS, Lenka BABIČKOVÁ a Olga KUBOVÁ. Lung Cancer. Praha: ELSEVIER, 2001. s. 55-56. ISBN 0169-5002.
 192. KAPLANOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Rostislav VYZULA, P. ČOUPEK, Igor KISS, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, J. KOPTÍKOVÁ a L. DUŠEK. Treatment of Locoregionally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) With Combined Chemotherapy and Concurrent Radiotherapy. In KAPLANOVÁ, Jana, Jana KOPTÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Rostislav VYZULA, P. ČOUPEK, I. KISS, Lenka BABIČKOVÁ a Olga KUBOVÁ. Lung Cancer. Bologna, Italy: Monduzii Editore, 2001. s. 249-252. Monduzii Editore. ISBN 88-323-1603-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 05:04