Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ŠMÍDOVÁ, Iva. The first Czech perinatal hospice : Joint venture or competitive field? Health and social care in the community. Hoboken: Wiley, 2022, roč. 30, č. 3, s. 1018-1024. ISSN 0966-0410. doi:10.1111/hsc.13285.
 2. 2019

 3. ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech intimate presence of perinatal loss in the Post-Socialist absence of institutionalised humanity. Women's Studies International Forum. Oxford: Elsevier, 2019, roč. 74, May–June, s. 94-103. ISSN 0277-5395. doi:10.1016/j.wsif.2019.02.006.
 4. ŠMÍDOVÁ, Iva. The end of the beginning : context of death at birth in the Czech Republic. Mortality. Abingdon: Routledge, 2019, roč. 24, č. 4, s. 431 - 449. ISSN 1357-6275. doi:10.1080/13576275.2018.1529743.
 5. ŠMÍDOVÁ, Iva. The first perinatal hospice as a joint venture or a competitive field? In 51st British Sociological Association Medical Sociology Group Annual Conference. 2019.
 6. 2016

 7. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Radim ŠÍP, Blanka PRAVDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan SLAVÍK, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a James LAWLEY. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, svazek 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
 8. 2012

 9. ZOUNEK, Jiří. Možnosti pedagogického výzkumu v e-learningu. 2012.
 10. 2011

 11. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 192 s. ISBN 978-80-210-5616-9.
 12. 2009

 13. SEDLÁČEK, Martin. Řízení školy na vesnici: Případová studie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2009, LVI/13, č. 1, s. 85-101, 16 s. ISSN 1211-6971.
 14. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 109-127. ISSN 1803-7437.
 15. 2008

 16. VÁŇOVÁ, Tamara. Jak se chovají studenti Masarykovy univerzity online. In Silesian Moodle Moot 2008 aneb E-learning jako nástroj ke zvyšování kvality vzdělávání. první. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 147-152. ISBN 978-80-248-1859-7.
 17. ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Od tabule k monitoru. E-learning na Filozofické fakultě MU v roce 2007 pohledem empirického výzkumu. In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masaryk University, 2008. s. 43-48, 5 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
 18. ŠVEC, Vlastimil. Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu. Pedagogická orientace. 2008, roč. 18, č. 4, s. 30-46. ISSN 1211-4669.
 19. ŠVAŘÍČEK, Roman. Významná představitelka akčního výzkumu v pedagogice hostem na FF. muni.cz. Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2008, roč. 4, leden 2008, s. 5. ISSN 1801-0806.
 20. 2007

 21. SVOBODA, Pavel. Attitudes of University Teachers to ICT. In Simulation and Distance Learning. Brno: The CATE 2007 Conference Brno, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7231-240-5.
 22. ZOUNEK, Jiří. El-dům - portál pro podporu e-learningu (nejenom v systému Moodle). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3.
 23. ŠVAŘÍČEK, Roman. Expert teacher as a proficient and a moral authority. In International Congress for School Effectiveness and Improvement. Book of Abstracts. 2006. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2007. s. 25. ISBN 978-961-6637-03-9.
 24. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Jak se vyznat v babylonské krajině? Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica. 2007. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 289-299. ISBN 978-80-244-1813-1.
 25. ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak vyučovat kvalitativní výzkum? Možné přístupy k výuce kvalitativní metodologie. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007. vyd. Brno: Konvoj, 2007. s. 71-79. ISBN 978-80-7302-133-7.
 26. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007. s. 112-125, 13 s. Portál. ISBN 978-80-7367-313-0.
 27. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U12. Brno: MU, 2007. s. 189-195. ISBN 978-80-210-4472-2.
 28. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. E-learningový kurz. In Sojka,P., Kvizda, M. (ed.). Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-7. ISBN 978-80-210-4296-4.
 29. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0.
 30. ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3.
 31. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The Changing Space of Gay and Lesbian Community in the Czech Republic. In Beyond The Pink Curtain. Everyday Life of LGBT in Eastern Europe. Ljubljana: Peace Institute, 2007. s. 57-71, 14 s. Politike Symposium series. ISBN 978-961-6455-45-9.
 32. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 176 s. Skripta. ISBN 978-80-210-4359-6.
 33. BARTOŠOVÁ, Michaela. Životní dráhy prvorodiček po třicítce: proč mít dítě později? Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 8, č. 2, s. 75-81. ISSN 1213-0028.
 34. 2006

 35. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etnografický výzkum ve vězení. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-19. ISBN 80-7043-483-X.
 36. ŠVAŘÍČEK, Roman. Indukce v kvalitativní metodologii. In Študentské fórum : zborník príspevkov z 8. ročníka stretnutí. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Výchova - Veda - Vzdelávanie - Výskum, 2006. s. 13-20. ISBN 80-969146-5-0.
 37. ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U11. Brno: MU, 2006. s. 209-210. ISBN 80-210-4143-9.
 38. ŠVAŘÍČEK, Roman. Rozvíjející se kvalitativní přístupy ke zkoumání edukační reality. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2006, roč. 14, č. 4, s. 22-30. ISSN 1210-6658.
 39. ŠEĎOVÁ, Klára a Petr NOVOTNÝ. Studentský výzkum jako nástroj poznání pedagogické reality. In PEDAGOGICKÁ EVALUACE ´06 Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 1-7. ISBN 80-7368-272-9.
 40. BARTOŠOVÁ, Michaela. Věřící singles ve světle měnících se forem praktikování víry a individualizace ve sféře náboženství. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 7, č. 1, s. 15-19. ISSN 1213-0028.
 41. ŠVAŘÍČEK, Roman. Životní historie učitele experta. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV (CD-ROM). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-17. ISBN 80-7043-483-X.
 42. 2005

 43. ŠINDLER, Jakub. Zážitková pedagogika jako jedna z možných cest příznivého rozvoje člověka. In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jií Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. s. 259-269. ISBN 80-210-3804-7.
 44. 2004

 45. JANTULOVÁ, Magdaléna. Právní a etické aspekty kvalitativního výzkumu. Civic Education Project, FSS MU Brno, ISKE Brno. 2004.
 46. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje a bariéry tvořivého procesu ve školní třídě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd. Ved. práce: Petr Novotný, 2004. 132 s. Diplomová práce.
 47. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje tvořivého procesu ve školní třídě. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč.LII, řada pedagogická U9. Brno: Filozofická fakulta MU, 2004. s. 169-178, 12 s. ISBN 80-210-3452-1.
 48. 2003

 49. JANTULOVÁ, Magdaléna. Digitalizace kvalitativních dat. Civic Education Project, FSS Mu Brno, Medar,VI, Praha. 2003.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 17:02