Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 102 »
27. 8.
2020

Rozvoj Informačního systému MU v roce 2019

Interesting | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil výroční zprávu o provozu a vývoji IS MU za rok 2019.

Rozvoj Informačního systému MU byl v roce 2019 zaměřen na modernizaci vybraných aplikací, elektronizaci univerzitních procesů a podporu nového jednotného vizuálního stylu. Responzivní design, který uživatelům zjednodušuje práci na mobilních zařízeních, letos získaly zejména agendy Diskuse a dílčí aplikace E-přihlášky. V oblasti studia a výuky přibyly nové studijní a e-learningové aplikace. Inovovány byly zejména aplikace Katalog předmětů, Docházka nebo Plánovač studia, který získal nové funkce.

Jednou z převratných změn bylo představení jedinečné aplikace pro vydávání elektronického potvrzení o studiu. Pro studenty byl dále navržen systém sloužící pro evidenci praxí a stáží a byla spuštěna aplikace sloužící ke sběru a evidenci adres elektronické pošty pro matriku studentů. Významné vylepšení e-learningových agend zahrnovalo moderní editor interaktivních osnov, který vyučujícím umožňuje pohodlnější práci s nahráváním obsahu do interaktivní osnovy. Ve Správci souborů přibyla možnost verzování souborů, díky které si uživatelé mohou zobrazit historii vybraného souboru.

Došlo ke vzniku zcela nové aplikace Průvodce e-learningem, která vyučujícím poskytuje přehled základních nástrojů pro elektronickou podporu výuky a obsahuje interaktivní návod, jak s nimi zacházet. Vývoj Obchodního centra se zaměřil především na spuštění prodeje e-vstupenek v souvislosti s výročím založení univerzity. V Úřadovně byl rozšířen systém pro elektronické podepisování a bylo doplněno pečetění dokumentů IS MU kvalifikovanou pečetí.

Rozsáhlé inovace zaznamenaly aplikace IS MU sloužící především zaměstnancům univerzity. Byla vytvořena zcela nová aplikace Seznamování s předpisy, která v ucelené formě nabízí přehled předpisů, se kterými by měl být konkrétní pracovník obeznámen. Vývoj v roce 2019 přinesl zcela nový moderní způsob proškolování zaměstnanců MU v BOZP a PO elektronicky přímo v IS MU a také vznikl návrh aplikace pro hodnocení neakademických zaměstnanců.

Dále byla vyvinuta agenda Komunita, která nahrazuje Absolventskou síť a nabízí komunitní programy, které sdružují absolventy univerzity i uživatele IS MU. Vývojový tým v roce 2019 myslel i na účastníky MjUNI, pro které vytvořil zbrusu novou aplikaci.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2019*

I v tomto roce budou uživatelé o novinkách v IS MU informováni prostřednictvím Novinek (přihlásit se k odběru novinek) či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou dostupné pro autentizované uživatele v IS MU → Systém → [Obecné] → [Výroční zprávy]. Neautentizovaní uživatele je naleznou v sekci Více o IS MU v dolním panelu úvodní stránky.


* Na vodorovné ose grafu jsou měsíce roku 2019 a na svislé ose je znázorněn počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy, a to po jednotlivých fakultách MU.

Not read yet0 commentspermalink
1. 7.
2020

Konec papírování u státních závěrečných zkoušek

Informative | 6 | 6
Novinky

Zvýšená poptávka po elektronizaci procesů v době pandemie urychlila realizaci dlouho plánované digitalizace protokolů státních závěrečných zkoušek. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) dokázal agendu navrhnout, naprogramovat a otestovat během krátké doby. A pozitivní zpětné vazby už přicházejí i od samotných uživatelů.

Aplikace především představuje příležitost zbavit se veškerých papírových výkazů a zápisů, které se v mnoha případech různě přenášejí, složitě kompletují a v papírové podobě dále archivují. Elektronizace však všechna tato úskalí eliminuje. Zápisy ze státní závěrečné zkoušky (SZZ) jsou zadávány přímo do IS MU, kde je členové i předseda komise potvrdí. Protokoly jsou dostupné ihned a odkudkoliv bez přenášení papírových verzí. Studijní oddělení pak snadno přenese známky z elektronických protokolů do studentovy evidence studia bez nutnosti ručního přepisování. Samozřejmostí je elektronická archivace protokolů, možnost ukládání videí z průběhu SZZ a napojení na Úřadovnu, kde jsou všechny protokoly evidovány a elektronicky podepisovány.

Obr. 1: Elektronizace protokolů SZZ

Informace o dalších změnách týkajících se státních závěrečných zkoušek naleznete v novince Nová evidence státních závěrečných zkoušek.

Not read yet0 commentspermalink
1. 7.
2020

Hromadné převzetí závěrečných prací

Informative | 2 | 2
Novinky

V souvislosti s aktuálními opatřeními a zvýšeným zájmem o elektronické odevzdávání závěrečných prací vytvořil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) novou aplikaci na hromadné převzetí závěrečných prací. Tato aplikace také kontroluje, zda jsou archivy závěrečné práce dostatečně naplněné a zároveň neumožní převzít práce, u kterých je povoleno a v Úřadovně schváleno skrytí jejich částí.

Pro použití aplikace je potřeba, aby studijní referent/-ka vybral/-a pomocí Hromadného výběru studenty s vyplněným, ale nepřevzatým, archivem závěrečné práce a následně s výběrem přešel/přešla do nové aplikace Hromadné převzetí závěrečných prací.

Aplikace zobrazí archivy závěrečných prací, u kterých je automaticky zkontrolováno, že jsou dostatečně naplněné, a lze je tedy bez dalšího potvrzování hromadně převzít a zveřejnit.

Zobrazena jsou také vyřazená studia s existujícím spisem ke skrytí části závěrečné práce v Úřadovně. Tyto práce je možné procházet jednotlivě a nastavit či zkontrolovat skrytí jejich částí.

Dále se zobrazují vyřazená studia, jejichž archiv nelze převzít, tj. studia, jejichž závěrečné práce již byly převzaty, nemají vyplněný nebo založený archiv nebo studium již bylo ukončeno.

Obr. 1: Hromadné převzetí prací

Aplikace se snaží zohlednit i drobné potřeby fakult, je-li to možné. Například studenti Fakulty informatiky, kteří letos odevzdávají poprvé práce pouze v elektronické podobě, nově musí také kromě předchozích podmínek zatrhnout Prohlášení autora školního dílaProhlášení o autorství, teprve potom aplikace dovolí jejich práci převzít.

Aplikace je dostupná přes Studijní → Závěrečná práce a Závěrečná zkouška.

Not read yet0 commentspermalink
1. 7.
2020

Inovace v aplikaci E-volby

Informative | 1 | 1
Novinky

Letošní jaro přineslo mnoho nových funkcí a inovací v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU). Jednou z nich je i úprava e-voleb, které se přizpůsobily aktuálním nárokům uživatelů ve všech oblastech spojených s fungováním a provozem univerzity.

Samotná aplikace se v IS MU využívá již více než 10 let pro volby do senátů a různých komisí pro distanční způsob hlasování. Aktuálně byla z důvodu vnější situace rozšířena nejen pro hlasování samotného senátu, ale také pro hlasování zkušebních komisí pro Státní doktorskou zkoušku, pro hlasování ustavených pracovních skupin či volby do komor, a to jak pro hlasování veřejná, tak i pro volby tajné. Protože je tato aplikace součástí IS MU, je tak zajištěna bezpečnost veškerého hlasování, především však v případě tajných voleb.

Běžnou e-volbu může vyhlásit kterýkoli uživatel IS MU, který má aktivní vztah k Masarykově univerzitě (MU) a který chce hlasovat o záležitosti související s MU a neodporující pravidlům používání IS MU. Výsledky e-voleb se zveřejňují vždy až po ukončení hlasování, a  to jak hlasujícím, tak vyhlašovateli volby – nelze tedy hlasující ovlivnit ve prospěch konkrétní varianty na základě průběžné kontroly.

Hlasování vždy probíhá v nastavené lhůtě, během které může hlasující volbu měnit nebo úplně stáhnout. Vyhodnocení všech hlasujících se provádí až po ukončení voleb. Hlasující může hlasovat ve volbách, které jsou mu pro hlasování určeny. Takové volby najde v aplikaci e-volby pod záložkou Moje volby. Přehled ostatních e-voleb může vidět pod záložkou Cizí volby. Zda byl ve volbě Váš hlas započítán, zjistíte pomocí osobního indentifikátoru v záložce Jak kdo hlasoval.

Obr. 1: Výsledky hlasování v e-volbě

K novým funkcím, o které byla agenda obohacena, patří možnost založit novou volbu zkopírováním již existující. Dále byla doplněna možnost nastavení správce volby, který s ní může manipulovat stejně jako vyhlašovatel. Tito uživatelé pak také ocení, že snadno vyberou pomocí nového filtru volby, které mohou spravovat.

Implementována byla také funkce pro manuální spouštění voleb, která se využije typicky pro hlasování v rámci jednání senátu. Odpovědná osoba může před začátkem jednání všechny volby dopředu nastavit a ve chvíli, kdy je daný bod programu projednán, spustí možnost hlasovat. Rozšířen byl také protokol v PDF o sjetinu odevzdaných hlasů v případě veřejné volby.

Široké využití aplikace e-volby umožňuje uživatelům IS MU získávat informace o názorech jejich kolegů a kolegyň a přináší možnost svobodného, otevřeného a důvěryhodného rozhodování o důležitých záležitostech vzdělávací instituce velikosti MU.

O agendě e-volby jsme Vás již dříve informovali v novince Nová verze agendy E-volby.

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 102 »