DISB002 Úvod do divadelních studií

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se věnuje základní metodologii oboru, základní literatuře, terminologii, institucím aj. Studenti se seznámí se základními východisky teatrologické práce a dostanou úvodní vhled do problematiky oboru. Součástí předmětu jsou exkurze do divadelních archivů a práce s databázemi.

Předmět je určen studentům 1. ročníku KDS a je pro ně povinný.
Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- identifikovat hlavní vývojové tendence dramatu;
- rozlišit proměny struktury a výstavby dramatického textu dle jednotlivých divadelních etap;
- práce s odbornými databázemi;
- práce v divadelních archivech.
Osnova
 • 1. Úvod, co je divadlo
 • 2. Divadelní věda jako vědecká disciplína, klasifikace teatrologických disciplín (teorie, dějiny, kritika atd.)
 • 3. Teatrologické instituce
 • 4. Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea, práce s archívním materiálem
 • 5. Teatrologická literatura I. Periodika, sborníky, ročenky, slovníky, encyklopedie
 • 6. Teatrologická literatura II. Odborné publikace z okruhu divadelní teorie. Prolegomena scénografické encyklopedie
 • 7. Teatrologická literatura III. Odborné publikace z okruhu dějin divadla
 • 8. Archiv Národního divadla v Brně
 • 9. Základní pravidla úpravy knih a časopisů; korekturní znaménka
 • 10. Základní pravidla psaní odborného textu; bibliografické citace; obsah, forma, struktura
 • 11. Moravský zemský archiv
 • 12. Závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • Ústav pro českou literaturu ČSAV (Praha). Metodologické otázky výzkumu českého divadla. Edited by Bořivoj Srba. Praha: Ústav pro českou literaturu ČSAV, 1970. 246 s. info
 • Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. Edited by Petr Pavlovský. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 348 s. ISBN 8072581716. info
 • BERNÁTEK, Martin, David DROZD a Šárka HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ. Úvod do teorie divadla : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 61 s. ISBN 9788021067660. info
 • ČERNÝ, František. Metodologie výzkumu dějin divadla. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 135 s. info
 • KOTTE, Andreas. Divadelní věda : úvod. Translated by Jana Slouková. 1. vyd. Praha: Kant, 2010. 216 s. ISBN 9788074370199. info
 • PAVIS, Patrice. Divadelní slovník : [slovník divadelních pojmů]. Edited by Anne Ubersfeld - Daniela Jobertová. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2003. 493 s. ISBN 8070081570. info
 • ZÁVODSKÝ, Artur a Zdeněk SRNA. Úvod do divadelní vědy : (teatrologie). 2., rozš. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972. info
  doporučená literatura
 • Divadelní ústav, 1959-2009. Edited by Jana Patočková - Alena Součková - Jarmila Svobodová - Helena Albe. 1. vyd. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009. 321 s. ISBN 9788070082379. info
 • BALME, Christopher B. The Cambridge introduction to theatre studies. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xiii, 231. ISBN 9780521672238. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. rozš. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008. 209 s. ISBN 9788086928463. info
 • BERNARD, Jan. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • VODIČKA, Libor. Úvod do divadelních studií. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 64 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3780-4. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie [Zich, 1931]. V Praze: Melantrich, 1931. 408 s. info
Výukové metody
přednáška, vedená interpretace vybraných textů, diskuse, průběžné úkoly
Metody hodnocení
Průběžné úkoly, písemný test, závěrečný projekt. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DISB002