DISB003 Drama jako literární dílo I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Předmět je určen pro studenty prvního ročníku oboru Teorie a dějiny divadla.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se věnuje základům teorie dramatu a nejdůležitějším pojmům této oblasti. Pracuje se s konkrétními dramatickými texty, u nichž je věnována pozornost jejich formálním náležitostem i možnostem jejich výkladu.

Předmět je určen studentům 1. ročníku KDS a je pro ně povinný.
Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- porozumět a vysvětlit základní pojmy teorie dramatu;
- vytvořit analýzu dramatického textu;
- interpretovat dramatický text;
- srovnávat texty z různých období.
Osnova
 • Základní pojmy teorie dramatu
 • Základní pojmy teorie literatury
 • Metodologie analýzy dramatu
 • Analýza dramatických textů
 • Základní problémy teorie dramatu a divadla v kontextu dějin divadla (úvod)
Literatura
  povinná literatura
 • Mukařovský, Jan. “Dialog a Monolog.” Listy Filologické / Folia Philologica, vol. 67, no. 3/4, 1940, pp. 139–160.
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 2012.
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Dramatické dílo jako komunikace komunikací o komunikaci. Variace na téma Zichovy definice dramatického díla. In Otázky divadla a filmu. I. Závodský, Artur (editor). Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, s. 11-46.
 • VELTRUSKÝ, Jiří. "Dramatický text jako součást divadla" a "Drama jako literární dílo a divadelní představení". In Příspěvky k teorii divadla. Praha 1994, s. 77-101.
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Edited by Ivo Osolsobě. Vyd. 1. Brno: Host, 1999, 168 s. ISBN 80-86055-60-4. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. 1. vydání. Praha: Melantrich, 1987, 225 stran. info
  doporučená literatura
 • PROCHÁZKA, Miroslav. O povaze dramatického textu. In Znaky dramatu a divadla. Praha 1988, s. 11-30.
 • IBRAHIM, Robert a kol. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013.
 • POKORNÝ, Jaroslav. Složky divadelního výrazu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946.
 • CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003, 139 s. ISBN 8073319217. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika. Praha: Orbis, 1962. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie. V Praze: Melantrich, 1931, 408 s. info
Výukové metody
metodologická přednáška, samostatná práce (3 úkoly), analýza dramatu, konzultace s pedagogem
Metody hodnocení
1) Test ze základních pojmů teorie dramatu a teorie literatury. Test je realizován v posledním týdnu výuky. Úspěšné absolvování testu (70% správných odpovědí) je podmínkou přistoupení ke zkoušce.
2) Vypracování analýzy vybrané hry W. Shakespeara v rozsahu 3-7 ns. Písemná domácí práce musí vyhovovat parametrům odborného textu. Student(ka) odevzdá text do odevzdávárny v IS nejpozději týden před konáním řádného termínu zkoušky. Doporučuji text v průběhu semestru alespoň jednou s vyučující konzultovat.
3) Ústní nebo písemná zkouška prověřující látku probíranou v kurzu a obsaženou v povinné literatuře k předmětu. Student(ka) si ke zkoušce přinese seznam četby, jenž bude obsahovat soupis her - nejméně 25 titulů - a sekundární literatury, které prostudoval(a).
Navazující předměty
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.