DISB002 Úvod do divadelních studií

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se věnuje základní metodologii oboru, základní literatuře, terminologii, institucím aj. Studenti se seznámí se základními východisky teatrologické práce a dostanou úvodní vhled do problematiky oboru. Součástí předmětu jsou exkurze do divadelních archivů a práce s databázemi.

Předmět je určen studentům 1. ročníku KDS a je pro ně povinný.
Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- používat základní terminologii oboru;
- orientovat se v základních teoretických konceptech obor;
- vyhledávat v databázích a katalozích knihoven a archivů;
- vytvořit heuristickou rešerši;
- orientovat se v základní literatuře oboru a znát hlavní představitele české i světové teatrologie
Osnova
 • Úvod, co vše může být divadlo
 • Divadelní věda jako vědecká disciplína, klasifikace teatrologických disciplín (teorie, dějiny, kritika atd.)
 • Teatrologické instituce
 • Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea, práce s archívním materiálem
 • Teatrologická literatura. Periodika, sborníky, ročenky, slovníky, encyklopedie
 • Teatrologická literatura. Odborné publikace z okruhu divadelní teorie.
 • Základní pravidla psaní odborného textu; bibliografické citace; obsah, forma, struktura
 • Závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • Metodologické otázky výzkumu českého divadla. Edited by Bořivoj Srba. Praha: Ústav pro českou literaturu ČSAV, 1970, 246 s. info
 • Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. Edited by Petr Pavlovský. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, 348 s. ISBN 8072581716. info
 • BERNÁTEK, Martin, David DROZD a Šárka HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ. Úvod do teorie divadla : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 61 s. ISBN 9788021067660. info
 • ČERNÝ, František. Metodologie výzkumu dějin divadla. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982, 135 s. URL info
 • KOTTE, Andreas. Divadelní věda : úvod. Translated by Jana Slouková. První vydání. Praha: KANT - Karel Kerlický pro AMU v Praze, 2010, 216 stran. ISBN 9788074370199. info
 • PAVIS, Patrice. Divadelní slovník : [slovník divadelních pojmů]. Edited by Daniela Jobertová - Anne Ubersfeld. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2003, 493 s. ISBN 8070081570. info
 • ZÁVODSKÝ, Artur a Zdeněk SRNA. Úvod do divadelní vědy : (teatrologie). 2., rozš. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972. info
 • FISCHER-LICHTE, Erika. Úvod do divadelných a performatívnych štúdií. Bratislava: Divadelný ústav, 2021. 280 s.
  doporučená literatura
 • BALME, Christopher B. The Cambridge introduction to theatre studies. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, xiii, 231. ISBN 9780521672238. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. rozš. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008, 209 s. ISBN 9788086928463. info
 • VODIČKA, Libor. Úvod do divadelních studií. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 64 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3780-4. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie. V Praze: Melantrich, 1931, 408 s. info
Výukové metody
přednáška, vedená interpretace vybraných textů, diskuse, průběžné úkoly
Metody hodnocení
Splnění tří průběžných prací, písemný test a ústní zkouška. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.