Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Pozorování ploštěnek (metodický list pro učitele)

upraveno podle DP L. Hradilové, 2002


Věk od 6. třídy
Trvání 45 minut
Organizace práce ve dvojicích

Cíl

Pozorovat ploštěnky. Na základě pozorování vytvořit nákres s popisem vnější stavby těla. Určit druh ploštěnek. Zjistit reakci ploštěnky na světlo a chemické podráždění a výsledek pozorování zaznamenat. Z pozorování dokázat vyvodit závěry. Odpovědět na závěrečné otázky.

Materiál a pomůcky

Ploštěnky se vyskytují ve stojatých nebo tekoucích vodách po celý rok. Najdeme je na spodní straně kamenů, které jsou ponořené ve vodě nebo na vodních rostlinách. Ploštěnky sbíráme jemným štětečkem (Vilček. a kol., 1991).

Poznámky

Vzhledem k dostupnosti materiálu je možné pracovní list využít během celého školního roku. Nejvhodnější je však zařazení po výuce tématu „Ploštěnci” ve vyučovací hodině.

Motivace

  1. Co je to regenerace?
  2. Kteří živočichové jsou schopni regenetace?

(Jurčák & Froněk, 1997)

Náměty

Otáčecí reflex ploštěnky (Altmann & Lišková, 1979)


Zhodnocení vlastní práce

Pracovní list jsem ověřovala v 9. ročníku. V úvodu jsem zařadila opakování tématu „Ploštěnci“ spolu s motivací. Při opakování jsem využila nástěnného obrazu ploštěnky a učebnic přírodopisu (Černík & Martinec, 1997). Žáci věděli, co je to regenerace a dokázali uvádět příklady živočichů, kteří jsou regenerace schopni. Vzhledem k množství materiálu jsem zvolila organizaci ve skupinách po 4 žácích, přičemž každá skupina pracovala s cca 5 ploštěnkami. Místo Petriho misky jsme použili hodinové sklíčko. Pokus č.2 (Pozorování reakce ploštěnky na chemické podráždění) se zdařil pouze v jedné ze čtyř vytvořených skupin. Důvodem mohla být dostatečná nasycenost ploštěnek. Úkolům žáci porozuměli. Pracovní list byl přehledný a srozumitelný. Z výsledků pozorovaných v úkolech č. 2 a č. 3 jsme společně vyvozovali závěry. Při formulaci závěrů jsem v 9. ročníku použila termínu pozitivní a negativní fototaxe. Je na zvážení učitelů, zda v nižších ročnících těchto termínů použijí či nikoliv. Stanovená doba (45 minut) byla vyhovující. Z pozorovaného zájmu žáků vyvozuji, že tato hodina byla pro žáky zajímavá.

Použitá literatura pro tvorbu laboratorního listu

  1. Dobroruka, L. a kol. Přírodopis I. Praha: Scientia, 1997. 127 s.

Materiály k nakopírování

Laboratorní práce: Pozorování ploštěnek

Zde je k nahlédnutí laboratorní list k tématu:Pokud se nezobrazí prohlížeč s náhledem laboratorního listu, ale pouze prázdná oblast, je třeba nainstalovat FlashPlayer 10 nebo vyššíPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Prezentace ve formátu DOC (MO Word)

doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. |
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.