SOC101 Úvod do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2010
Rozsah
2/0/0. 6 kr. 3 původní kredity. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ing. Martina Potančok (pomocník)
Mgr. Šárka Syslová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Oddělení sociologie - Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh
Út 12:00–13:30 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poukázat v kontextu soudobého sociologického myšlení na souvislosti mezi biografickou zkušeností individuálních aktérů a historickou dynamikou institucionálních struktur společnosti. Student po úspěšném absolvování kurzu:
(a) bude znát základní sociologické pojmy.
(b) bude schopen formulovat výklad sociálních jevů pomoci sociologických pojmů.
Osnova
 • Úvod do problematiky: Co je sociologie?
 • Sociologie a kritické myšlení
 • Sociologie a výzkum
 • Sociologie a teorie
 • Průběžná kontrola studia - Odevzdání průběžné písemné práce 25.10.2009. Zadání: Studující vypracuje písemnou práci na základě knihy Mills, Ch. W. Sociologická imaginace, která (a) shrne nejdůležitější témata, argumenty a závěry dvou kapitol (výběr z kapitol 2-8), a zároveň (b) nastíní vlastní interpretaci vztahu těchto kapitol ke kapitole první a (c) přínosu vybraných kapitol pro knihu jako celku. Rozsah práce cca. 9000 znaků včetně mezer tj. 4-5 normostran. Plagiát není pouze důvodem nepříjetí písemné práce ale také okamžitého ukončení kurzu s hodnocením F.
 • Kultura, socializace a jedinec
 • Čtecí týden
 • Sociální interakce a sociální vztahy
 • Průběžná kontrola studia - Odevzdání průběžné písemné práce 22.11.2009. Zadání: Studující vypracuje písemnou práci na základě knihy Bauman, Z.- May, T. Myslet sociologicky, která (a) shrne nejdůležitější témata, argumenty a závěry dvou kapitol (výběr z kapitol 2-8), a zároveň (b) nastíní vlastní interpretaci vztahu těchto kapitol ke kapitole první a (c) přínosu vybraných kapitol pro knihu jako celku. Rozsah práce cca. 9000 znaků včetně mezer tj. 4-5 normostran. Plagiát není pouze důvodem nepříjetí písemné práce ale také okamžitého ukončení kurzu s hodnocením F.
 • Sociální normy, konformita a deviace
 • Stratifikace, sociální třídy a etnické skupiny
 • Stát, vládnutí a politická moc
 • Ideologie a kulturní změna
Literatura
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288. info
 • MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 310 s. ISBN 80-86429-04-0. info
 • Úvod do sociologie. Edited by Jan Keller. 4. rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7. info
Výukové metody
přednášky, skupinový projekt, průbežné písemné práce.
Metody hodnocení
Podmínky: (a) První průběžná písemná práce. (b) Druhá průběžná písemná práce. (c) Závěrečná písemná práce. (d) Písemná zkouška. Písemné práce jsou hodnocené formou přijatá/nepřijatá. V případě nepřijetí, písemná práce se musí přepracovat. Závěrečné hodnoceni (A-F) vzniká na základě bodového výsledku zkoušky - minimální počet bodů je 6O - přičemž přepracování závěrečné písemné práce snižuje hodnocení o jeden stupeň. Informace o výsledku zkoušky získají studující prostřednictvím ISMU 5 dnů po vykonání zkoušky. Termíny zkoušky budou zveřejněny rovněž prostřednictvím ISMU. Nedostaví-li se student na jeden ze dvou řádných termínů zkoušky, ztrácí tím možnost absolvovat zkoušku v řádném termínu. I v tomto případě však může absolvovat opravný termín zkoušky, který se však do ISMU započítává jako termín opravný (a nikoliv jako termín řádný). Případný druhý opravný termín se řídí předpisy Studijního a zkušebního řádu MU.
Informace učitele
Zadání závěrečné písemné práce:
Studující vytvoří 2-3 členné skupiny, v nichž společně vypracují písemnou práci v rozsahu 1500 slov na téma „Sociální realita středních škol“. Text musí obsahovat popis událostí, které jsou symptomatické pro sociální realitu vybraných středních škol, a následnou sociologickou interpretaci těchto událostí pomocí konceptů zakotvených v odborné literatuře. Odevzdání: 20.12.2009 prostřednictvím odevzdávárny v ISMU. Informace o přijetí či nepřijetí závěrečné písemné práce získají studující prostřednictvím poznámkového bloku ISMU 20.01.2010. Termín odevzdáni upraveného textu v případe nepřijeti původní verze písemné práce: 06.02.2010 (prostřednictvím odevzdávárny v ISMU). Přijetí původního nebo upraveného textu je podmínkou absolvování kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.