SOC101 Úvod do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2008
Rozsah
2/0/0. 6 kr. 3 původní kredity. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Klára Vomastková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh
Út 12:00–13:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednášky jsou koncipovány tematicky a rozděleny do dvou bloků: (a) První část kurzu nastiňuje proměnu hlavních témat a teorií na poli sociologie. (b) Druhá část kurzu sleduje klíčové pojmy soudobé sociologie. Cílem kurzu je poukázat v kontextu soudobého sociologického myšlení na souvislosti mezi biografickou zkušeností individuálních aktérů a historickou dynamikou institucionálních struktur společnosti.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní sociologické pojmy.
Osnova
 • Sociální věda, společenské změny a struktura západní modernity.
 • Vzestup a pád funkcionalismu v sociologii.
 • Historická sociologie a kritická teorie společnosti.
 • Postmodernita a krize projektu modernizace společnosti.
 • Procesy globalizace a budoucnost sociologie.
 • Kultura, socializace a jedinec.
 • Sociální interakce a sociální vztahy.
 • Sociální normy, konformita a deviace.
 • Stratifikace, sociální třídy a etnické skupiny.
 • Stát, vládnutí a politická moc.
 • Ideologie a kulturní změna.
Literatura
 • HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 495 s. ISBN 8073670933. info
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288. info
 • Úvod do sociologie. Edited by Jan Keller. 4. rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7. info
Metody hodnocení
Podmínky získání kreditů: (a) Průběžná písemná práce. Zadání: Studující vytvoří 2-3 členné skupiny, v nichž společně vypracují písemnou práci v rozsahu 1500 slov na téma „Sociální realita středních škol“. Text musí obsahovat popis událostí, které jsou symptomatické pro sociální realitu vybraných středních škol, a následnou sociologickou interpretaci těchto událostí pomocí konceptů zakotvených v odborné literatuře. Odevzdání: 12.12.2008 prostřednictvím odevzdávárny v ISMU. Informace o přijetí či nepřijetí průběžné písemné práce získají studující prostřednictvím poznámkového bloku ISMU 12.01.2009. Termín odevzdáni upraveného textu v případe "nepřijeti": 06.02.2009 (prostřednictvím odevzdávárny v ISMU). (b) Písemná zkouška. Minimální počet bodů pro získání kreditů je 60 z celkem 100 bodů. Obsahem písemné zkoušky budou otázky z povinné literatury. Informace o výsledku zkoušky získají studující prostřednictvím ISMU 5 dnů po vykonání zkoušky. Termíny zkoušky budou zveřejněny rovněž prostřednictvím ISMU. Nedostaví-li se student na jeden ze dvou řádných termínů zkoušky, ztrácí tím možnost absolvovat zkoušku v řádném termínu. I v tomto případě však může absolvovat opravný termín zkoušky, který se však do ISMU započítává jako termín opravný (a nikoliv jako termín řádný). Případný druhý opravný termín se řídí předpisy Studijního a zkušebního řádu MU.
Informace učitele
http://is.muni.cz/auth/el/1423/podzim2008/SOC101/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.