SOC101 Úvod do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2013
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Černín (pomocník)
Mgr. Karina Hoření (pomocník)
Mgr. Zdeněk Staszek (pomocník)
Mgr. Michal Šindelář (pomocník)
Mgr. Pavel Šindlář (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:30 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SOC101/Frantisek: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC101/Karina: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Hoření
SOC101/Pavel: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Šindlář
SOC101/Zdenek: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Staszek
SOC101/Zdenek_2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Staszek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poukázat v kontextu soudobého sociologického myšlení na souvislosti mezi biografickou zkušeností individuálních aktérů a historickou dynamikou institucionálních struktur společnosti. Student po úspěšném absolvování kurzu:
(a) bude znát základní sociologické pojmy
(b) bude schopen formulovat výklad sociálních jevů pomoci sociologických pojmů
Osnova
 • Úvod do problematiky
 • Co je sociologie? Kontinuita a změna, modernita a postmodernita
 • Sociologie a kritické myšlení: teorie a praxe, relativismus a absolutismus
 • Sociologie a výzkum: subjekt a objekt, fakta a hodnoty
 • Jak napsat první sociologickou esej
 • Sociologie a teorie: idealismus a materialismus, struktura a jednání
 • Čtecí týden
 • Riziková společnost: pozdní moderna jako riziková společnost, distribuce rizik, vědění v rizikové společnosti
 • Sociální nerovnost, soužití a rodina
 • Individualizace a standardizace životních příběhů: sociální přináležení, vzdělání a práce
 • Reflexivní modernizace: poznání a věda
 • Reflexivní modernizace: technologie a ne/možnosti politiky
Literatura
  povinná literatura
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288. info
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 8086429326. info
  doporučená literatura
 • Úvod do sociologie. Edited by Jan Keller. 4. rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7. info
Výukové metody
přednášky, skupinový projekt, průbežné písemné práce
Metody hodnocení
(a) První průběžná písemná práce
(b) Druhá průběžná písemná práce
(c) Závěrečná písemná práce
(d) Písemná zkouška

Písemné práce jsou hodnocené formou přijatá/nepřijatá. V případě nepřijetí je nutné písemnou práci přepracovat a odevzdat novou verzi. Závěrečné hodnocení (A-F) vzniká na základě bodového výsledku zkoušky, přičemž každé vrácení kterékoliv písemné práce (průběžná nebo závěrečná) k přepracování snižuje výsledné hodnocení kurzu o jeden stupeň. Více k hodnocení (stupnice, upřesnění) najdou studující v aktuálním sylabu. Informace o výsledku zkoušky získají studující prostřednictvím IS MU do 5 dnů po vykonání zkoušky. Termíny zkoušky budou zveřejněny rovněž prostřednictvím IS MU. Nedostaví-li se student/ka na jeden ze dvou řádných termínů zkoušky, ztrácí tím možnost absolvovat zkoušku v řádném termínu. I v tomto případě může absolvovat opravný termín zkoušky, který se však do IS MU započítává jako termín opravný (a nikoliv jako termín řádný). Případný druhý opravný termín se řídí předpisy Studijního a zkušebního řádu MU.
Informace učitele
Zadání závěrečné písemné práce:
Studující vytvoří 2-3 členné skupiny, v nichž společně vypracují písemnou práci na téma „Sociální realita středních škol“. Text musí obsahovat popis událostí, které jsou symptomatické pro sociální realitu vybraných středních škol, a následnou sociologickou interpretaci těchto událostí pomocí konceptů zakotvených v odborné literatuře. Odevzdání prostřednictvím odevzdávárny v ISMU. Informace o přijetí či nepřijetí závěrečné písemné práce získají studující prostřednictvím poznámkového bloku IS MU.
Další informace a termíny pro odevzdání prací v aktuálním semestru jsou uvedeny v sylabu kurzu (Studijní materiály v IS MU).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.