EN

LF:VLFA0621c Farmakologie I - cvičení - Informace o předmětu

VLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (cvičící)
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziol. - cvičení && VSPA0521c Patolog. anatomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
  • PLÁN SEMINÁRNÍ VÝUKY FARMAKOLOGIE PRO III. ROČNÍK LF - VŠEOBECNÝ SMĚR Jarní semestr šk. r. 2004/2005 Úterý 1. - 14. týden 13.30 16.00 h (3 vyučovací hodiny) 1. ÚVOD DO STUDIA FARMAKOLOGIE Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, povinné a doporučené učební texty. Lékopis a zákonné předpisy o léčivech. Lékařský předpis a jeho náležitosti. Způsoby předepisování léčivých přípravků (HVLP, IPLP, žádanky). Úvod do recepturní terminologie. Příprava na příští cvičení - Skripta (2003): Přehled latinské terminologie (str. 7-13). Opakování: Obecná pravidla pro předepisování léčivých přípravků (str. 14-28). Nová látka: Tuhé a polotuhé lékové formy (str. 28-42). ____________________________________________________________________________ 2. Lékové formy - přehled. Tuhé lékové formy pro hromadnou výrobu a individuální přípravu. Polotuhé lékové formy pro vnitřní a jiné upotřebení. Videozáznamy: Výroba tablet a čípků. Externí léčebné prostředky Praeparatio Příprava na příští cvičení - Skripta (2003): Opakování: Tuhé a polotuhé lékové formy (str. 28-42). Nová látka: Tekuté a plynné lékové formy (str.42-53). _____________________________________________________________________________ 3. Tekuté lékové formy pro vnitřní a povrchovou aplikaci. Plynné lékové formy. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách Příprava na příští cvičení: Skripta (2003): Opakování: Tekuté a plynné lékové formy (str.42-53). Nová látka: Učebnice Lincová, Farghali (2002): Prostup biologickými membránami (str. 6-8). Absorpce látek a přívodní cesty (str. 8-11). ______________________________________________________________________________ 4. Cesty vstupu léčiva do organismu. Podání enterální a parenterální, aplikace inhalační a lokální. Speciální způsoby aplikace léčiv. Transport léčiv přes biologické bariéry. Vliv pH na prostup léčiv membránami. Transport léčiv přes biologické bariéry. Příprava na příští cvičení - Skripta (2003): Úvod do experimentální farmakologie (str. 93-95) 5. Úvod do experimentální farmakologie . Význam experimentu ve farmakologii. Pokusná zvířata. Etická stránka farmakologických experimentů. Vedení protokolu. Výpočty ve farmakologii. Videozáznamy: Práce s laboratorními zvířaty. Vliv aplikačního způsobu na účinek pentobarbitalu u potkanů. Příprava na příští cvičení - Učebnice Lincová, Farghali (2002): Farmakokinetika (str 3-5, 17-24). 6. Úvod do farmakokinetiky Základní farmakokinetické děje. Farmakokinetické parametry. Farmakokinetika jednorázového a opakovaného intravaskulárního a extravaskulárního podání léčiva. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Úprava dávkování při poruchách ledvinných funkcí. Příprava na příští cvičení - Učebnice Lincová, Farghali (2002): Látky ovlivňující periferní nervový systém (str. 59-68). 7. Farmakologie periferního nervového systému - úvodní část. Terminologie, neurotransmise v periferním nervovém systému, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Funkční význam a možnosti farmakologického ovlivnění sympatiku a parasympatiku. Příprava na příští cvičení - Učebnice Lincová, Farghali (2002): Sympatický nervový systém (str. 68-98) 8. Sympatotropní látky. Receptory sympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících adrenergní systém. Videozáznam: Ovlivnění beta receptoru. Příprava na příští cvičení - Učebnice Lincová, Farghali (2002): Parasympatický nervový systém (str. 98-116). 9. Cholinotropní látky Receptory parasympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících cholinergní systém. Videozáznam: Farmakologie VNS - cholinergní transmise.. Příprava na příští cvičení - Skripta (2003): Úvod do fytofarmakologie (str. 98- 104) 10. Úvod do fytofarmakologie. Rostlinná léčiva, historie, přípravky, lékové formy. Obsahové látky v léčivých rostlinách. Příklady použití, základy přípravy. Příprava na příští cvičení - Učebnice Lincová, Farghali (2002): Bolest, opioidní analgetika (str. 259-271) 11. Analgetika. Opioidní analgetika Opioidní receptory. Endogenní opioidní peptidy. Opioidní agonisté, parciální agonisté a antagonisté. Farmakoterapie bolesti třístupňový analgetický žebřík WHO. Příprava na příští cvičení - Učebnice Lincová, Farghali (2002): Nesteroidní protizánětlivé látky a neopioidní analgetika (str. 271-283) 12. Analgetika neopioidní (analgetika-antipyretika.). Nesteroidní antiflogistika. Chorobu modifikující léčiva. Léčiva užívaná u dny. Příprava na příští cvičení - Učebnice Lincová, Farghali (2002): Celková anestetika (str. 144-149). 13. Celková anestetika. Inhalační a injekční celková anestetika. Kombinovaná anestezie. Videozáznamy: Inhalační a injekční celková anestezie. Příprava na příští cvičení : Souhrnné opakování probrané látky. 14. Závěrečný test. Zápočty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.