MIOS0222 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Knechtová (cvičící)
PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Zdeňka Knechtová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 21. 2. až St 25. 4. St 8:00–10:30 F01B1/528, St 11:00–13:30 F01B1/528
Předpoklady
MIOS0121 Ošet. péče v intenzivní med. I && MIRI0121p Resusc. a intenzivní med. -p
MIOS0121 & MIRI0121p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína I koncipován jako teoreticko praktický celek a plynule na něj navazuje.
Studující získají teoretické znalosti a praktické dovednosti o adekvátní péči jednotlivých orgánových systémů, které jsou potřebné k poskytování specifické intenzivní ošetřovatelské péče.
Výstupy z učení
Studující bude laboratorních podmínkách schopen:
- provést katetrizaci močového měchýře muže na trenažeru,
- provádět správnou péči o pacienta se zavedeným permanentním katétrem a epicystostomií;
- správně odebrat moč u pacientů v intenzivní péči;
- provést měření intraabdominálního tlaku;
- znát vybrané a specifické aspekty péče o pacienty v intenzivní péči o pacienty s postižením centrálního nervového systému, gastrointestinálního systému, kardiovaskulárního systému a močového systému.
- charakterizovat pojmy spojené s výživou pacientů v intenzivní péči (parenterální, enterální výživa), popsat specifické aspekty ošetřovatelské péče spojené s aplikací parenterální nebo enterální výživy v intenzivní péči;
- znát postup zavedení nasogastrické sondy pacientům se zajištěnými dýchacími cestami;
- popsat zásady péče o pacienty s různými druhy infekcí a porozumí významu preventivních opatření spojených s šířením infekcí v intenzivní péči;
- definovat důležité zásady ošetřování ran v intenzivní péči vč. možných komplikací;
- popsat zásady péče o umírající pacienty, o dárce orgánů;
- provést péči o zemřelého v laboratorním prostředí aj.
Osnova
 • Enterální, výživa pacienta v intenzivní péči. Význam kvalitní výživy v kritických stavech. Indikace, způsob podávání, druhy výživy, možné komplikace. Pozice nutričního terapeuta v ošetřovatelském týmu. Parenterální výživa pacienta v intenzivní péči. Indikace, způsoby podávání, druhy přípravků, komplikace a jejich prevence, přístrojové vybavení a laboratorní monitorace. Příprava pacienta a asistence při zavádění perkutánní endoskopická gastrostomie, zavádění a ověřování gastrické sondy. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. Ošetřovatelská péče o kriticky nemocné dítě. Péče o dětské pacienty na pracovištích dospělého věku. Bariérová ošetřovateslká péče v pediatrii. Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o centrální nervový systém (intracerebrální tak, zevní komorová drenáž aj.) . Příprava pacienta a asistence při lumbální punkci. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o kardiovaskulární systém. Příprava pacienta a asistence při zavádění Swan- Ganzova katétru, punkci perikardu, kardioverzi, kardiostimulaci, vedení řízené hypotermie. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. Intenzivní a vysoce specializovaná péče o pacienty se závažným postižením gastrointestinálního traktu. Speciální možnosti monitorovací techniky (gastrická tonometrie, tělesná teploty a další, intraabdominální tlak). Příprava pacienta a asistence při zavádění a ověřování gastrické sondy, zavádění balónkové sondy, výplachu žaludku a další. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o močový systém. Úvod do problematiky očišťovacích metod krve. Odběry biologického materiálu - moči. Katetrizace močového měchýře muže. Příprava pacienta a asistence při zavádění epicystostomie. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o umírající, dárce. Péče umírající a duchovní služba, péče o zemřelého dospělého i dítě. Nozokomiální nákazy. Prevence, možné postupy proti vzniku nozokomiálních infekcí (ranné infekce, nozokomiální bronchopneumonie, močové infekce, infekce intravaskulárních katétrů). Dezinfekce; Sterilizace. Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním vč. péče o HIV pozitivního pacienta a pacienta s AIDS. Ošetřování ran a dekubitů. Využití trendů hojení ran vlhkou a podtlakovou metodou v rámci prevence nozokomiálních nákaz. Ošetřování invazivních vstupů.
Literatura
  povinná literatura
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
 • Kardiologie : pro sestry intenzívní péče a studenty medicíny. Edited by Jiří Kolář. 3. vyd. Praha: Akcenta, 2003. 411 s. ISBN 8086232069. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
  doporučená literatura
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
 • BALL, Christopher M. a Robert S. PHILLIPS. Akutní medicína do kapsy : na základě medicíny založené na důkazech. Translated by Radim Vyhnánek. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ix, 196. ISBN 8024709287. info
 • ČERMÁKOVÁ, A. Umělá plicní ventilace v domácí péči. 2001. 54 s., LFUKHK
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 307 s. ISBN 8024704196. info
 • CHROBOK, Viktor, Jaromír ASTL a Pavel KOMÍNEK. Tracheostomie a koniotomie : techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. 170 s. ISBN 8073450313. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
 • MARKOVÁ, M., HENDRYCHOVÁ, J. Ošetřování pacientů s tracheotomií. 1. vyd. – dotisk, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 101 s., ISBN80-701-3445-3
 • PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 374 s. ISBN 8024604795. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. I.vydání. Praha: Galén, 2000. 393 s. ISBN 80-7262-042-8. info
 • Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné děti. Edited by Jiřina Tučková. 1. vyd. Brno: IVPZ, 1997. 100 s. ISBN 8070132531. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava a Michal KLIMOVIČ. Péče o kriticky nemocné dítě. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 414 s. ISBN 8070134275. info
 • ADAMUS, Milan. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 343 s. ISBN 9788024424255. info
 • WOODROW, Philip. Intensive care nursing : a framework for practice. 3rd ed. New York: Routledge, 2011. xxv, 578. ISBN 9780415584524. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Hodnotící metodiky v neonatologii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 87 s. ISBN 8070134054. info
 • URDEN, Linda Diann, Kathleen M. STACY a Mary E. LOUGH. Critical care nursing : diagnosis and management. 6th ed. New York: Elsevier, 2011. xxv, 1206. ISBN 9780323057486. info
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445. info
 • KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 110 s. ISBN 9788070135389. info
  neurčeno
 • TYLL, Tomáš, Vlasta DOSTÁLOVÁ a David NETUKA. Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2014. 310 stran. ISBN 9788020431486. info
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 3. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2014. 394 stran. ISBN 9788073453978. info
 • KIESLICHOVÁ, Eva. Dárci orgánů. Praha: Maxdorf, 2015. 334 stran. ISBN 9788073454517. info
 • Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Edited by Petr Bartůněk - Dana Jurásková - Jana Heczková - Daniel Nalos. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxxix, 712. ISBN 9788024743431. info
 • BURNS, Suzanne M. AACN essentials of critical care nursing. Third edition. New York: McGraw Hill Education, 2014. xxii, 601. ISBN 9780071822794. info
 • Critical care nursing : monitoring and treatment for advanced nursing practice. Edited by Kathy J. Booker. First published. Ames: Wiley Blackwell, 2015. xviii, 272. ISBN 9780470958568. info
 • AACN essentials of critical care nursing. Edited by Marianne Chulay - Suzanne M. Burns. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Medical, 2010. xx, 569. ISBN 9780071664424. info
 • BAIRD, Marianne Saunorus a Susan BETHEL. Manual of critical care nursing : nursing interterventions and collaborative management. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2010. xv, 990. ISBN 9780323063760. info
 • SOLE, Mary Lou, Deborah G. KLEIN a Marthe J. MOSELEY. Introduction to critical care nursing. 7th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. xx, 664. ISBN 9780323377034. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • PAŘÍZKOVÁ, R. Kvalita života u nemocných v intenzivní péči. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Praha: Galén, 2000. str.145-152
 • NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024711508. info
 • SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. 255 s. ISBN 9788024748238. info
 • JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 194 s. ISBN 9788024736266. info
 • SEIDL, Zdeněk a Jiří OBENBERGER. Neurologie pro studium i praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 363 s. ISBN 8024706237. info
Výukové metody
Cvičení, přednášky, demonstrace výkonů, práce s textem
Metody hodnocení
seminární práce, zápočtový test, ústní zkouška
Informace učitele
Podmínkou k připuštění k ústní zkoušce je úspěšné absolvování zápočtového testu, 100 % účast na cvičeních, vypracování seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.