MIOS0222 Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Markéta Bodzašová (cvičící)
Mgr. Jana Flajšingrová (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Toufarová (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MIOS0222/01: St 19. 2. 8:00–10:30 F01B1/528, St 26. 2. 8:00–10:30 F01B1/528, St 4. 3. 8:00–10:30 F01B1/528, St 11. 3. 8:00–10:30 F01B1/528, St 18. 3. 8:00–10:30 F01B1/528, St 25. 3. 8:00–10:30 F01B1/528, St 1. 4. 8:00–10:30 F01B1/528, St 8. 4. 8:00–10:30 F01B1/528, St 15. 4. 8:00–10:30 F01B1/528, St 22. 4. 8:00–10:30 F01B1/528
MIOS0222/02: St 19. 2. 11:00–13:30 F01B1/528, St 26. 2. 11:00–13:30 F01B1/528, St 4. 3. 11:00–13:30 F01B1/528, St 11. 3. 11:00–13:30 F01B1/528, St 18. 3. 11:00–13:30 F01B1/528, St 25. 3. 11:00–13:30 F01B1/528, St 1. 4. 11:00–13:30 F01B1/528, St 8. 4. 11:00–13:30 F01B1/528, St 15. 4. 11:00–13:30 F01B1/528, St 22. 4. 11:00–13:30 F01B1/528
Předpoklady
MIOS0121 Ošet. péče v intenzivní med. I && MIRI0121p Resusc. a intenzivní med. -p && MIHY011 Hygiena a epidemiologie - př.
MIOS0121 & MIRI0121p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína I koncipován jako teoreticko praktický celek a plynule na něj navazuje.
Studující získají teoretické znalosti a praktické dovednosti o adekvátní péči jednotlivých orgánových systémů, které jsou potřebné k poskytování specifické intenzivní ošetřovatelské péče.
Výstupy z učení
Studující bude laboratorních podmínkách schopen:
- provést katetrizaci močového měchýře muže na trenažeru,
- provádět správnou péči o pacienta se zavedeným permanentním katétrem a epicystostomií;
- správně odebrat moč u pacientů v intenzivní péči;
- provést měření intraabdominálního tlaku;
- znát vybrané a specifické aspekty péče o pacienty v intenzivní péči o pacienty s postižením centrálního nervového systému, gastrointestinálního systému, kardiovaskulárního systému a močového systému.
- charakterizovat pojmy spojené s výživou pacientů v intenzivní péči (parenterální, enterální výživa), popsat specifické aspekty ošetřovatelské péče spojené s aplikací parenterální nebo enterální výživy v intenzivní péči;
- znát postup zavedení nasogastrické sondy pacientům se zajištěnými dýchacími cestami;
- popsat zásady péče o pacienty s různými druhy infekcí a porozumí významu preventivních opatření spojených s šířením infekcí v intenzivní péči;
- definovat důležité zásady ošetřování ran v intenzivní péči vč. možných komplikací;
- popsat zásady péče o umírající pacienty, o dárce orgánů;
- provést péči o zemřelého v laboratorním prostředí aj.
Osnova
 • Enterální, výživa pacienta v intenzivní péči. Význam kvalitní výživy v kritických stavech. Indikace, způsob podávání, druhy výživy, možné komplikace. Pozice nutričního terapeuta v ošetřovatelském týmu. Parenterální výživa pacienta v intenzivní péči. Indikace, způsoby podávání, druhy přípravků, komplikace a jejich prevence, přístrojové vybavení a laboratorní monitorace. Příprava pacienta a asistence při zavádění perkutánní endoskopická gastrostomie, zavádění a ověřování gastrické sondy. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. Ošetřovatelská péče o kriticky nemocné dítě. Péče o dětské pacienty na pracovištích dospělého věku. Bariérová ošetřovateslká péče v pediatrii. Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o centrální nervový systém (intracerebrální tak, zevní komorová drenáž aj.) . Příprava pacienta a asistence při lumbální punkci. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o kardiovaskulární systém. Příprava pacienta a asistence při zavádění Swan- Ganzova katétru, punkci perikardu, kardioverzi, kardiostimulaci, vedení řízené hypotermie. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. Intenzivní a vysoce specializovaná péče o pacienty se závažným postižením gastrointestinálního traktu. Speciální možnosti monitorovací techniky (gastrická tonometrie, tělesná teploty a další, intraabdominální tlak). Příprava pacienta a asistence při zavádění a ověřování gastrické sondy, zavádění balónkové sondy, výplachu žaludku a další. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o močový systém. Úvod do problematiky očišťovacích metod krve. Odběry biologického materiálu - moči. Katetrizace močového měchýře muže. Příprava pacienta a asistence při zavádění epicystostomie. Vysoce specializovaná péče před, při a po výkonu. Možné komplikace jejich řešení. Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o umírající, dárce. Péče umírající a duchovní služba, péče o zemřelého dospělého i dítě. Nozokomiální nákazy. Prevence, možné postupy proti vzniku nozokomiálních infekcí (ranné infekce, nozokomiální bronchopneumonie, močové infekce, infekce intravaskulárních katétrů). Dezinfekce; Sterilizace. Intenzivní a specifická ošetřovatelská péče o pacienty s infekčním onemocněním vč. péče o HIV pozitivního pacienta a pacienta s AIDS. Ošetřování ran a dekubitů. Využití trendů hojení ran vlhkou a podtlakovou metodou v rámci prevence nozokomiálních nákaz. Ošetřování invazivních vstupů.
Literatura
  povinná literatura
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
 • Kardiologie : pro sestry intenzívní péče a studenty medicíny. Edited by Jiří Kolář. 3. vyd. Praha: Akcenta, 2003. 411 s. ISBN 8086232069. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
  doporučená literatura
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
 • BALL, Christopher M. a Robert S. PHILLIPS. Akutní medicína do kapsy : na základě medicíny založené na důkazech. Translated by Radim Vyhnánek. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ix, 196. ISBN 8024709287. info
 • ČERMÁKOVÁ, A. Umělá plicní ventilace v domácí péči. 2001. 54 s., LFUKHK
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 307 s. ISBN 8024704196. info
 • CHROBOK, Viktor, Jaromír ASTL a Pavel KOMÍNEK. Tracheostomie a koniotomie : techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. 170 s. ISBN 8073450313. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
 • MARKOVÁ, M., HENDRYCHOVÁ, J. Ošetřování pacientů s tracheotomií. 1. vyd. – dotisk, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 101 s., ISBN80-701-3445-3
 • PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 374 s. ISBN 8024604795. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. I.vydání. Praha: Galén, 2000. 393 s. ISBN 80-7262-042-8. info
 • Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné děti. Edited by Jiřina Tučková. 1. vyd. Brno: IVPZ, 1997. 100 s. ISBN 8070132531. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava a Michal KLIMOVIČ. Péče o kriticky nemocné dítě. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 414 s. ISBN 8070134275. info
 • ADAMUS, Milan. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 343 s. ISBN 9788024424255. info
 • WOODROW, Philip. Intensive care nursing : a framework for practice. 3rd ed. New York: Routledge, 2011. xxv, 578. ISBN 9780415584524. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Hodnotící metodiky v neonatologii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 87 s. ISBN 8070134054. info
 • URDEN, Linda Diann, Kathleen M. STACY a Mary E. LOUGH. Critical care nursing : diagnosis and management. 6th ed. New York: Elsevier, 2011. xxv, 1206. ISBN 9780323057486. info
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445. info
 • KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 110 s. ISBN 9788070135389. info
  neurčeno
 • TYLL, Tomáš, Vlasta DOSTÁLOVÁ a David NETUKA. Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2014. 310 stran. ISBN 9788020431486. info
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 3. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2014. 394 stran. ISBN 9788073453978. info
 • KIESLICHOVÁ, Eva. Dárci orgánů. Praha: Maxdorf, 2015. 334 stran. ISBN 9788073454517. info
 • Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Edited by Petr Bartůněk - Dana Jurásková - Jana Heczková - Daniel Nalos. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxxix, 712. ISBN 9788024743431. info
 • BURNS, Suzanne M. AACN essentials of critical care nursing. Third edition. New York: McGraw Hill Education, 2014. xxii, 601. ISBN 9780071822794. info
 • Critical care nursing : monitoring and treatment for advanced nursing practice. Edited by Kathy J. Booker. First published. Ames: Wiley Blackwell, 2015. xviii, 272. ISBN 9780470958568. info
 • AACN essentials of critical care nursing. Edited by Marianne Chulay - Suzanne M. Burns. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Medical, 2010. xx, 569. ISBN 9780071664424. info
 • BAIRD, Marianne Saunorus a Susan BETHEL. Manual of critical care nursing : nursing interterventions and collaborative management. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2010. xv, 990. ISBN 9780323063760. info
 • SOLE, Mary Lou, Deborah G. KLEIN a Marthe J. MOSELEY. Introduction to critical care nursing. 7th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. xx, 664. ISBN 9780323377034. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • PAŘÍZKOVÁ, R. Kvalita života u nemocných v intenzivní péči. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Praha: Galén, 2000. str.145-152
 • NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024711508. info
 • SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. 255 s. ISBN 9788024748238. info
 • JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 194 s. ISBN 9788024736266. info
 • SEIDL, Zdeněk a Jiří OBENBERGER. Neurologie pro studium i praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 363 s. ISBN 8024706237. info
Výukové metody
Cvičení, přednášky, demonstrace výkonů, práce s textem
Metody hodnocení
seminární práce, zápočtový test, ústní zkouška
Informace učitele
Podmínkou k připuštění k ústní zkoušce je úspěšné absolvování zápočtového testu, 100 % účast na cvičeních, vypracování seminární práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.