aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLFA0721p Farmakologie I - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s léčivy vybraných lékových skupin, naučit studenty racionálnímu použití léčiv s ohledem na znalost jejich mechanismů účinku, indikace a kontraindikace. Dále také seznámit studenty s relevatními zdroji informací o léčivech a prací s těmito daty.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen předepsat zástupce jednotlivých indikačních skupin léků formou individuálně připravovaných léčiv nebo formou hromadně připravovaných léčivých přípravků. Bude znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců farmakologických tříd, se zvláštním zřetelem k možným interakcím těchto léčiv.
Osnova
 • VLFA08222c Farmakologie II- praktická cvičení

  Jarní semestr

 • 1. týden:
 • Úvod, organizace výuky: Rozdělení referátů.
 • ANODYNA.
 • Opioidní analgetika-přehled, klasifikace, mechanismus účinku. Farmakoterapie bolesti. Terapie závislosti na opiátech. Opakování receptury OPL.
 • 2. týden
 • NESTEROIDNÍ ANTIFLOGISTIKA, ANTIPYRETIKA, ANTIURATIKA.
 • Přehled, klasifikace, místa zásahu, mechanismy účinku. Speciální receptura analgetik a antipyretik.
 • Příprava na další týden: Základní psychické funkce. Receptory CNS.
 • 3. týden:
 • ANTIDEPRESIVA.
 • Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky.
 • Koreferáty studentů.
 • 4. týden:
 • LÉČBA ÚZKOSTNÝCH PORUCH, HYPNOSEDATIVA.
 • Anxiolytika, hypnosedativa – mechanismy účinků, nežádoucí účinky, srovnání zástupců. Speciální receptura hypnosedativ a psychostimulancií.
 • Koreferáty studentů.
 • Příprava na další výukový týden: : Opakování probrané látky z týdnů 1-4.
 • 5. týden:
 • NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST I. Z PROBRANÉ LÁTKY (týdny 1. až 4.).
 • KAZUISTIKY Z PROBRANÉ LÁTKY I.
 • Vybrané kazuistiky týkající se probraných léčiv, včetně témat z předmětu Farmakologie cv. I.
 • Příprava na další výukový týden: : Patofyziologie nádorových onemocnění.
 • 6. týden:
 • CYTOSTATIKA.
 • Úvod, klasifikace, nežádoucí účinky – jejich prevence a řešení.
 • Koreferáty studentů.
 • Příprava na další týden: Struktura bakteriální buňky, základy ATB terapie.
 • 7. týden:
 • ANTIBIOTIKA I.
 • Obecný úvod. Klasifikace, mechanismy účinku, nežádoucí účinky.
 • Koreferáty studentů.
 • 8. týden:
 • ANTIBIOTIKA II., TERAPIE INFEKČNÍCH PRŮJMŮ A INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST.
 • Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky.
 • Koreferáty studentů:
 • Příprava na další výukový týden: Opakování probrané látky ze týdnů 6-8.
 • 9. týden:
 • NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST II. Z PROBRANÉ LÁTKY (týdny 6. až 8.).
 • KAZUISTIKY II.
 • Vybrané kazuistiky týkající se probraných léčiv, včetně témat z předmětu Farmakologie cv. I.
 • Příprava na další výukový týden: Opakování farmakologie VNS – katecholaminy, atropin. Myorelaxancia.
 • 10. týden:
 • CELKOVÁ A LOKÁLNÍ ANESTETIKA.
 • Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky. Přehled léčiv užívaných v premedikaci.
 • Koreferáty studentů.
 • Příprava na další týden: Fyziologie hemostázy a hemokoagulace. Patofyziologie nádorových onemocnění.Fyziologie hemostázy a hemokoagulace.
 • 11. týden:
 • LÉKY POUŽÍVANÉ PŘI PORUCHÁCH SRÁŽLIVOSTI KRVE.
 • Klasifikace léčiv ovlivňujících hemokoagulaci, mechanismy účinků, nežádoucí účinky, přehled zástupců.
 • Koreferáty studentů.
 • Příprava na další týden: Alergické reakce – příčiny a mechanismy. Opakování farmakologie VNS – β2 sympatomimetika, parasympatolytika.
 • 12. týden:
 • H1 ANTIHISTAMINIKA, LÉČIVA NEMOCÍ S BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCÍ.
 • Účinky histaminu, možnosti jejich antagonizování. Histaminové receptory. Rozdělení a přehled H1-antihistaminik. Přehled, místa zásahu, mechanismy účinku léčiv nemocí s bronchiální obstrukcí a dalších léčiv respiračního systému.
 • Koreferáty studentů.
 • Příprava na další týden: Patofyziologie dyslipidémií a hypertenze. Opakování recepturní terminologie a principů preskripce. Opakování lékových forem pro vnější použití.
 • 13. týden:
 • ZÁVĚREČNÝ PÍSEMNÝ TEST Z RECEPTURY.
 • HYPOLIPIDEMIKA. FARMAKOTERAPIE OBEZITY.
 • Léčiva snižující hladiny plazmatických lipidů, základní farmakologická charakteristika, kombinace hypolipidemik. Látky používané pro terapii nadváhy a obezity – přehled základních léčiv.
 • Příprava na další týden: Opakování farmakologie VNS-α1 sympatolytika, α2 sympatomimetika, β sympatolytika.
 • 14. týden:
 • ANTIHYPERTENZIVA.
 • Úvod, klasifikace, ACE inhibitory, sartany, diuretika, betablokátory, Ca 2+ blokátory a ostatní antihypertenziva.
 • Koreferáty studentů.
 • Příprava na další výukový týden: Opakování probrané látky z týdnů 10-14.
 • 15. týden:
 • NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST III. Z PROBRANÉ LÁTKY (týdny 10. až 14.).
 • KAZUISTIKY III.
 • Vybrané kazuistiky týkající se probraných léčiv, včetně témat z předmětu Farmakologie cv. I.
 • ZÁPOČET.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
  doporučená literatura
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
 • Practicals in Pharmacology http://portal.med.muni.cz/discipline-13-pharmacology
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
  neurčeno
 • http://portal.med.muni.cz/disciplina-13-farmakologie
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/VLFA0722p/um/Zasady_antibioticke_ lecby.pdf?fakulta=1411;obdobi=4343;kod=VLFA0722p
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • Pharmaceutical Practice. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone. , 3rd Ed. 2004. ISBN 0443 07206 X
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
Výukové metody
Probírané třídy léčiv jsou studentům prezentovány formou krátkého shrnutí vyučujícím. Následuje diskuse na případnými nejasnostmi a procvičení na konkrétních kazuistikách z klinické praxe. Součástí cvičení je i nácvik předpisů s využitím seznamníků léků a počítačové databáze registrovaných přípravků v ČR AISLP). Každému studentovi je zadáno téma pro přípravu referátu.
Metody hodnocení
Účast na praktických cvičeních je povinná a registrovaná. K získání zápočtu je zároveň třeba uspět u 4 písemných testů: a) 1 ze speciální preskripce léků (hodnocené individuálně vyučujícím), b) 3x multivýběrový test ze znalostí probrané látky (15 otázek,uveden počet správných odpovědí). Pro získání zápočtu je nutné úspěšně složit recepturní test, dále získat alespoň 6 bodů z každého multivýběrového testu a minimálně 20 bodů z těchto testů celkem.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.