BKBI011 Biologie

Lékařská fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má podat přehled současných poznatků z molekulární a buněčné biologie a genetiky, a to v aplikaci na biologii člověka.
Osnova
  • Bakalářské studium Fyzioterapie Sylabus předmětu biologie. --- Molekulární základy dědičnosti: Struktura a funkce DNA, mRNA, tRNA, rRNA, organizace prokaryontního a eukaryontního chromosomu, genetický kód, definice genu, transkripce, genové mutace. (exony, introny) ---- Specifické proteiny: Genetická determinace specifických proteinů, translace, význam biopolymerů, struktura bílkovin, význam konformace struktury pro funkčnost specifických proteinů, alosterická inhibice, mutageneze. (struktura enzymů - dle starých uč.) ---- Obecná struktura buňky, buněčný cyklus: Buněčný cyklus, přehled fází buněčného cyklu, buněčné dělení, regulace buněčného dělení, cdc mutanty. ---- Membránový systém buňky: Obecná stavba biomembrán, plasmatická membrána - stavba a funkce, přehled membránových struktur buňky, transport látek přes membrány, pinocytóza, receptorově zprostředkovaná endocytóza, fagocytóza, membránový systém a sekretorické dráhy, endocytóza a exocytóza. ---- Cytoskeletální systém buňky: Stavba a funkce mikrotubulů, stavba a funkce mikrofilament, stavba a funkce intermediálních filament. Monoklonální protilátky: Klonování, příprava monoklonálních protilátek, využití monoklonálních protilátek ve výzkumu buňky a diagnostice chorob, fluorescenční mikroskopie. ---- Virusy: Stavba a struktura virusů, reprodukční cyklus virusů, interakce virus - buňka, virogenie, virusy jako vektory v patologii a výzkumu. --- Prokaryontní buňky, antibiotika: Prokaryontní organismy, struktura bakteriální buňky, bakterie a lidský organismus, antibiotika, restrikční enzymy. ---- Základy imunitních reakcí organismu. Regenerace a transplantace tkání: Cizorodé proteiny, stavba a funkce protilátek, globuliny, B lymfocyty - vznik, indukce tvorby protilátek, plasmatické buňky, paměťové buňky, imunitní reakce, makrofágy, - T lymfocyty - Tc, Th, Ts, princip buněčné imunity. Transplantace a imunitní reakce. ---- Pohlavní rozmnožování, ontogeneze, homeogeny: Meioza, gametogeneze, chromosomální rekombinace - zdroj variability, chromosomové určení pohlaví, úrovně genových rekombinací, chromosomové a genomové mutace, buněčná diferenciace zárodku, homeogeny. ---- Dědičnost lidských znaků: Alela, interakce alel, meiotická segregace alel, dědičnost normálních znaků, dědičnost patologických znaků, genofond lidské populace, základní postupy genetické prognózy. ---- Moderní metody diagnostiky dědičných vlastností a chorob: PCR, restriktázová analýza, RFLP, přímá a nepříma genová diagnostika. ---- Nádorová onemocnění: Mutageny, onkogeny, geny tumorové suprese, kancerogeneze, diagnostika nádorového bujení. : :
Literatura
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.