VSLE7X1p Lékařská etika 2 - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
0.5/0/0. 2 hod. týdně, první 4 týdny semestru, pro celý ročník. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Holíková
Předpoklady
VSPF0622p Patologická fyziologie II && VSPA0622p Patolog. anatomie II - přednáš && ( VLCP0622c Chir.propedeutika II - c || STCP0622c Chir.propedeutika II - c ) && VSIP0622c Interní propedeutika II - cvič && VSET021 Lékařská etika 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Přednášky - Náplní přednášek jsou obecná zhodnocení níže uvedených tematických okruhů. Semináře jsou věnovány podrobnějším rozborům, diskusím a kazuistikám.
 • 1. Předmět etiky, postavení etiky ve filosofickém systému. Filosofie a její vztah k etice v různých sytémech filosofie.
 • 2. Etika a psychiatre. specifické problémy jednotlivých skupin nemocných, pohled z hlediska individuální a společenské etiky. Nedobrovolná hospitalizace, medicinizace sociálních problémů.
 • 3.Etika a genetika. Projekt - lidský genom, problematika důvěrnosti a soukromí. genetika na populační úrovni. Je možné dosáhnout etického konsensu v oblasti lék. genetiky.
 • 4. Začátek lidského života. Etická problematika arteficiální reprodukce, prenatální a preimplantační diagnostiky, náhradního mateřství, dárcovství gamet, interupcí.
 • 5. Lékařské kodexy, Etický kodex ČLK, Principy lékařské etiky - (respekt k autonomii, princip neškodění, princip dobře činění, princip spravedlnosti) Vztah etiky a práva.
 • 6. Smrt a umírání - postoj ke smrti, vztah k umírajícím, etika a paliativní medicína, život prodlužující péče, hospicové hnutí. Etika a onkologie - pravda o diagnóze, stadia přijímání této skutečnosti, etika onkologického výzkumu. Etická problematika AIDS, transplantací orgánů, úcta k mrtvému tělu.
 • 7. Práva nemocných - informovaný souhlas, lékařské tajemství, právo odmítnout terapii.
 • 8. Ontologický aspekt etiky . Pojem přirozenost. Vědecký ráz etiky.
 • 9. Etika lékařského výzkumu - Norimberský kodex, Helsinská deklarace, informovaný souhlas ve výzkumu, neetické pokusy v poválečném období, pokusy na zvířatech, etické komise.
 • 10. Eutanázie a asistované suicidium - eutanázie v nacistickém Německu, praxe v Holandsku, kluzký svah, DNR. Má člověk právo na sebevraždu?
Literatura
 • Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. Edited by Marta Munzarová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 29 s. ISBN 80-210-1057-6. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 75 s. ISBN 80-210-1610-8. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky II, Aktuální etická problematika některých lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 67 s. ISBN 80-210-2416-X. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky III, Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 57 s. ISBN 80-210-2417-8. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 65 s. ISBN 80-210-2499-2. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. 153 s. ISBN 80-247-1024-2. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Eutanazie,nebo paliativní péče? Praha, 2005. 108 s. ISBN 80-247-1025-0. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Lékařský výzkum a etika. Praha, 2005. 120 s. Grada. ISBN 80-247-0924-4. info
 • LOEWY, Erich. Textbook of healthcare ethics. New Ýork, London: Plenum Press, 1996. ISBN 0-306-45240-5. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. Praha: Galén, 1994. ISBN 8085824035. info
 • Virtues in medical practice. Edited by Edmund D. Pellegrino - David C. Thomasma. [1st ed.]. New York: Oxford University Press, 1993. xiv, 205 s. ISBN 0-19-508289-3. info
 • Philosophical medical ethics. Edited by Raanan Gillon. [1st ed.]. Chichester: John Wiley & Sons, 1986. x, 189 s. ISBN 0-471-91222-0. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá blokově, účast na seminážích je povinná. Chybějící semináře je nutno nahradit. Výuka je zakončena kolokviem, které je ústní.
Informace učitele
Potřebné informace jsou vyvěšeny na nástěnce oddělení. Studenti si mohou vyžádat konzultaci v době konzultačních hodin vyučujících
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: po absolvobání přednášek i seminářů
Poznámka k četnosti výuky: 2hod. týdně, první 4 týdny semestru, pro celý .ročník.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.