ZLLM0522c Lékařská orální mikrobiologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Mališová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Siváková (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLLM0522c/15_16: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZLLM0522c/21: Po 15:10–16:50 N02001, L. Černohorská
ZLLM0522c/22: Po 16:50–18:30 N02001, M. Dvořáčková, A. Siváková
ZLLM0522c/23: Po 18:30–20:10 N02001, O. Zahradníček
ZLLM0522c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Černohorská
Předpoklady
ZLLM0421c Lék.orál.mikrobiologie I-cvič. && ZLBC0221p Biochemie I - přednáška && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p ) && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Předpokládají se znalosti z prvního semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
Osvojit si základní mikrobiologické metody a nástroje nutné k pochopení konceptu lidského zdraví z pohledu lékařské mikrobiologie, především osvojení si základů metodiky a interpetace nálezů pro plné pochopení významu klinické mikrobiologie v zubním lékařství a medicíně.
Předmět si zapisují studenti medicíny.
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie II (3. ročník, podzimní semestr)
 • P01 Diagnostika stafylokoků
 • P02 Diagnostika streptokoků
 • P03 Dg. ostatních G+ baktérií (enterokoků, liserií, korynebakterií, bacilů)
 • P04 Diagnostika enterobaktérií a bakteriálních původců gastrointestinálních infekcí
 • P05 Diagnostika hemofilů a gramnegativních nefermentujících baktérií
 • P06 Diagnostika některých dalších G- baktérií (Neisseria, Moraxella, Bordetella, Legionella, Francisella...)
 • P07 Diagnostika striktně anaerobních baktérií
 • P08 Laboratorní diagnostika tuberkulózy, aktinomycet a nokardií
 • P09 Diagnostika spirochetálních infekcí
 • P10 Orální mikrobiologie I (přirozená mikroflóra, subgingivální a supragingivální plak)
 • P11 Orální mikrobiologie II (infekce manifestující se v dutině ústní, fokální infekce)
 • P12 Orální mikrobiologie III (biofilm)
 • P13 Klinická mikrobiologie I (odběr a transport materiálu, uchovávání vzorků)
 • P14 Klinická mikrobiologie II (běžná flóra a patogeny v jednotlivých typech vzorků)
 • Případné odchylky oznámí studentům učitel.
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav, Zdeněk BROUKAL a Jiří VANĚK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. Brno: Neptun, 2007. xxv, 567. ISBN 9788086850030. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie : vyšetřovací metody. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 9788086850047. info
 • SAMARANAYKE, L.P. Essential Microbiology for Dentistry. 3rd Ed. Churchill Livingstone, 2006. 372 s. ISBN 978-0-323-04475-2. info
 • MARSH, Philip. Oral Microbiology. Wright, 2002. ISBN 0-7236-1051-7. info
 • BJARNSHOLT, Thomas, Claus MOSER a Niels HØIBY. Biofilm Infections. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-6084-9. e-book info
 • CZ: (1) + protokoly jsou základní, (2) doplňková. EN: (3) + protocols are essential, (4) additionary
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- dvě omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si učivo doplnil (předložením řádně vyplněného protokolu a případně také prokázáním znalosti učiva, na které student chyběl)
- větší počet je nutno nahradit; nahrazování mimo příslušný týden výuky je možné jen výjimečně a po domluvě s vyučujícím
- neomluvené absence nejsou tolerovány
(2) kompletní a učitelem potvrzený zápis ze všech praktik v protokolu (pokud učitel zápis nepodepíše pro nedostatečnost, je student povinen zápis přepracovat)
(3) zodpovězení všech kontrolních otázek v IS MU na dostatečný počet bodů (počet bodů je uveden u každé sady otázek)
(4) úspěšné napsání zápočtového testu; datum konání zápočtového testu bude včas oznámeno.
Navazující předměty
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz
as. Mgr. Petra Šišková: 151271@mail.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: alena.sivakova@fnusa.cz
as. Mgr. Tereza Peroutková: peroutkova.tereza@fnusa.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky zápočtu jsou uvedeny v Doplňkových údajích k předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.