VLPD11Xpp Pediatrie -předpromoční praxe

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/6/0. 90. 8 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Papež (cvičící)
MUDr. Jakub Pecl (cvičící)
MUDr. Tereza Pinkasová (cvičící)
MUDr. Magdalena Rohanová (cvičící)
doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (90,00 %), Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (10,00 %)
Předpoklady
( VSSP03X Samostatná práce-VL || VLSP03X Samostatná práce-VL )&& VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II - && VLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLCH091 Chirurgie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení v pediatrii je seznámení studentů s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Po absolvování cvičení bude student schopen: provést celkové objektivní fyzikální vyšetření dítěte; zhodnotit fyzikální nálezy a odlišit je od nálezů patologických. Student zná standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe. Student je schopen odůvodnit provedení základních laboratorních a vyšetřovacích metod u určitých okruhů chorob. Student se seznamuje a pracuje se zdravotnickou dokumentací. Na konci kursu by student měl být schopen stanovit diagnózu a navrhnout postup léčby.
Výstupy z učení
Student umí:
- samostatně a kvalifikovaně vyšetřit dítě všech věkových kategorií
- posoudit jeho vývoj ve všech složkách
- rozpozná patologický nález při fyzikálním vyšetření, na jeho základě umí indikovat laboratorní a jiná pomocná vyšetření a interpretovat jejich výsledky
- zvládá obecné zásady i zvláštnosti farmakoterapie dětského věku, rehabilitační péče, psychologické podpory
Osnova
 • 1.týden:
 • - samostatná práce studenta na odděleních kliniky pod vedením učitele
 • - každodenní vizita u určených pacientů
 • - diferenciálně diagnostická rozvaha s návrhem vyšetřovacího postupu a terapie po předcházející konzultaci
 • - doprovod dětí na konziliární vyšetření
 • - prostudování dokumentace ostatních hospitalizovaných pacientů
 • - komunikace s rodiči i dětmi všech věkových kategorií
 • - vypracování anamnézy u nově přijímaných pacientů
 • 2.týden:
 • - seznámení se s provozem specializovaných odborných ambulancí
 • - přítomnost na lékařské službě první pomoci
 • V průběhu praxe 2x seminář případových studií
Literatura
  doporučená literatura
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 9788072624386. info
 • LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. xix, 698. ISBN 9788072627721. info
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Pediatrická propedeutika : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 9788021046955. info
 • NOVÁK, Ivan. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 579 s. ISBN 9788024614748. info
  neurčeno
 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
 • ŠAŠINKA, Miroslav a Tibor ŠAGÁT. Pediatria. 1. vyd. Košice: SATUS, 1998. 620 s. ISBN 8096796305. info
 • Praktická pediatrie : obvyklé diagnostické a léčebné postupy na Pediatrické klinice v Motole. Edited by Jan Lebl - Jan Janda - Petr Pohunek. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 189 s. ISBN 9788072625789. info
 • KOPEČNÁ, Lenka a Milena BURIANOVÁ. Pediatrie - kontrolní otázky. 1. vyd. Brno: LF MU, 2000. 55 s. ISBN 80-210-2432-1. info
 • Nelson textbook of pediatrics : text with continually update online references. Edited by Robert Kliegman. 18th ed. Philadelphia: Saunders, 2007. lii, 3147. ISBN 9781416040040. info
 • CHALOUPECKÝ, Václav. Dětská kardiologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 444 s. ISBN 8072624067. info
Výukové metody
Samostatná práce studenta na odděleních kliniky pod vedením učitele. Seznámení se s ambulantním provozem. Přítomnost na lékařské službě první pomoci
Metody hodnocení
Případová studie (ústní i písemná forma)
Praktická zkouška(demonstrace dovedností)
Informace učitele
* K získání zápočtu je nutná účast na 90% vyučovacích hodin, aktivní účast na výuce i diskusi.
* Informace a rozpis studentů do skupin na nástěnce u sekretariátu Pediatrické kliniky,pavilon B, 4. patro. První den praxe organizační schůzka v 7.45 hod Pavilon G, 3. patro studovna Pek 1. * Praktická výuka probíhá týden na odděleních Pediatrické kliniky FN Brno,Černopolní 9, týden v ambulancích nemocnice, z toho jeden den na lékařské službě první pomoci (nutná vizitka studenta) * Pomůcky: plášť, přezuvky, fonendoskop (bez pomůcek nelze stáž absolvovat) * Nepřítomnost pro zkoušku z jiného předmětu je nutno nahradit. * Šatny: pavilon A (naproti vrátnice, kde jsou k vyzvednutí klíče. Skřínky v šatně je nutno každý den uvolnit. * Další informace a rozpis studentů do skupin na nástěnce u sekretariátu Pediatrické kliniky, pavilon C, 4.podlaží*****

* To get the credit, presence in 90% of seminars with active participation in discussions is required.
* Actual information and schedule could be found on the pinboard next to the headquarters of the Departement of Pediatrics, Building C, 4th floor Training is carried out for one week on the wards of Department of Pediatrics, University Hospital Brno, Černopolní 9, at the wards 46, 67, 48, 69 and 56, for one week at the outpatient part of hospital, one day of „outpatient week“ can be during afternoon or evening in time of Medical first aid service. Training starts at 8:00, coming late will not be accepted. Tools, necessary to attend training: official university ID card, coat, slippers, stethoscope (without tools can not student attend practical education an internship) Closets: Building A (at the opposite of the gatehouse – where is possible to pick up keys). Lockers must stay free every day. In accordance to The MU Study and Examination Regulations all practical education and lectures are obligatory. To get credit one day absence is allowed. Exam or test is NO excuse. To get credit writting of case report of selected patient is required.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.