SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6013/01: každý lichý čtvrtek 8:00–11:50 učebna 19, L. Polánková
SZ6013/02: každý lichý čtvrtek 12:00–15:50 učebna 19, L. Polánková
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6118 Učíme (se) v kruhu , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Specifika práce v multietnické třídě , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6119 Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti , SZ6120 Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace )
-
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 44 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 41/44, pouze zareg.: 3/44, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/44
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží studentům k základní orientaci v oblasti dramatické výchovy a jejích možnostech ve vzdělávání. Studenti se seznámí s pojmy, metodami a technikami dramatické výchovy, což by mělo přispět k jejich profesnímu rozvoji a kultivaci vlastních pedagogických dovedností. Cílem předmětu je představit dramatickou výchovu a její možnosti při výchově a vzdělávání. Studium předmětu studenty seznámí s vybranými přístupy (divadlo ve výchově, strukturované drama, výukový program), na základě své praktické zkušenosti navrhnou vlastní výukový celek.Absolvování tohoto kurzu rozšíří praktickou zkušenost studentů s důrazem na budování vlastního pedagogického stylu a pojetí výuky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět oboru dramatická výchova v kontextu umění, pedagogiky a psychologie; vysvětlit pojem dramatická výchova; použít dramatické hry, cvičení a vybrané metody ve své pedagogické práci s žáky; vytvořit lekci/ výukový celek dramatické výchovy na zadané téma a cíl; interpretovat odbornou literaturu z dramatické výchovy
Osnova
 • Historie dramatické výchovy a její současné postavení v systému základního školství v ČR. Hodnoty a cíle dramatické výchovy. Pedagogicko-psychologická a umělecká východiska dramatické výchovy. Průpravné hry a cvičení. Hry na seznámení, uvolnění, rozehřátí. Hry na soustředění. Hry na rozvoj slovní a mimojazykové komunikace. Hry na rozvoj smyslového vnímání. Hry na prostorové cítění. Hry na rozvoj fantazie a představivosti. Hry na rozvoj partnerských vztahů a skupinové citlivosti. Metody a techniky v dramatické výchově. Strukturovaná dramatická hra. Stavba lekce/výukového celku dramatické výchovy.
Literatura
  povinná literatura
 • MARUŠÁK, Radek, Olga KRÁLOVÁ a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy : využití metod a technik. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 126 s. ISBN 9788073674724. info
 • MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2004. 214 s. ISBN 8085429934. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. 199 s. ISBN 8090166032. info
 • WAY, Brian. Výchova dramatickou improvizací. Translated by Eva Machková. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 218 s. ISBN 8085866161. info
  doporučená literatura
 • RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova ve službách dějepisu : vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 179 s. ISBN 978-80-210-7593-1. info
 • Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk. Edited by Eva Machková. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 187 stran. ISBN 9788026203742. info
 • Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk. Edited by Eva Machková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 150 s. ISBN 9788026205043. info
 • Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Edited by Eva Machková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 149 s. ISBN 9788026200932. info
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 352 s. ISBN 9788024718651. URL info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova. In Z reformních i současných edukačních koncepcí. Brno: PdF MU, 2007. s. 82-101, 19 s. ISBN 978-80-86633-93-0. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy :zásobník dramatických her a improvizací. 9. vyd. Praha: Artama, 2002. 153 s. ISBN 80-7068-166-7. info
 • MORGANOVÁ, Norah a Julia SAXTONOVÁ. Vyučování dramatu :hlava plná nápadů. Vyd. 1. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 250 s. ISBN 80-901660-2-4. info
 • KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 222 s. ISBN 8071847569. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, pozorování, cvičení, metoda hry v roli, domácí příprava
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SZ6013